RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen 

Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisella yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen osalta pyritään helpottamaan niiden taloudellista toimintaa. Komissio ehdottaa toimenpiteitä, joilla vähennetään yrityksille sälytettyä hallinnollista taakkaa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007, yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla [KOM(2007) 394 lopullinen – EUVL C 191, 15.8.2007].

TIIVISTELMÄ

Yhteisön lainsäädännöstä aiheutuvat hallintokustannukset rajoittavat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Lisäksi yhtiöoikeuteen sekä yritysten tilinpäätöksiin ja tilintarkastukseen liittyvä lainsäädäntö ei ole kehittynyt samanaikaisesti yritysten liiketoimintaympäristön kanssa. Komissio ehdottaa, että kyseisellä alalla annettuja yhteisön direktiivejä ja niiden relevanssia tarkastellaan uudelleen. Nämä ehdotukset on toimitettu jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja sidosryhmille keskustelua varten, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen ja voitaisiin tehdä asiaa koskevat lainsäädäntöehdotukset.

Yhtiöoikeus

Jäsenvaltioiden on voitava luoda nopeita, joustavia ja mukautettuja ratkaisuja yritysten alati muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Yhdenmukaistettu eurooppalainen sääntelykehys edistää luottamuksen ilmapiiriä, joka on tarpeen yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta. Toisaalta se kuitenkin jarruttaa innovointia ja aiheuttaa yrityksille hallinnollisia lisäkustannuksia.

Ensimmäisenä vaihtoehtona tarkastellaan direktiivien relevanssia ja niiden kumoamista kokonaan tai osittain siltä osin, kun ne eivät ratkaise jäsenvaltioiden välisen toiminnan ongelmia. Kyseessä ovat seuraavat direktiivit:

  • sulautumiset (castellanodeutschenglishfrançais) ja diffuusiot (castellanodeutschenglishfrançais) kansallisella tasolla (kolmas ja neljäs direktiivi);
  • osakeyhtiöiden pääomaa (castellanodeutschenglishfrançais) koskevat säännöt (toinen direktiivi);
  • yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevat säännöt (kahdestoista direktiivi).

Toisena vaihtoehtona yksinkertaistetaan lainsäädäntöä, jos kumoaminen on liian jyrkkä toimenpide. Yksinkertaistamisen tavoitteena on jättää jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa sulautumisten ja diffuusioiden alalla seuraavissa kysymyksissä:

  • valinnan tekeminen sen välillä, laajennetaanko johdon vastuuta vai täsmällisten rahoitustietojen toimittamista, jotta raporttien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia voitaisiin alentaa;
  • toisen yrityksen hankkivan yrityksen yhtiökokouksen hyväksyntä hankinnalle tarvittaessa. Toisaalta on varmistettava velkojien suojelu; tässä pohjana voisi toimia julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja muuttamisen osalta lainsäädäntöä muuttava direktiivi 2006/68/EY.

Erityisiä yksinkertaistamistoimia ehdotetaan myös, jotta voitaisiin vähentää muusta lainsäädännöstä yrityksille ja niiden tytäryrityksille aiheutuvaa taakkaa ja turhia kustannuksia. Nämä toimenpiteet koskevat seuraavaa:

  • Mainonta. Ensimmäisessä yhtiöoikeutta koskevassa direktiivissä säädetty velvoite julkaista tietyt tiedot kansallisessa virallisessa julkaisussa voitaisiin poistaa. Tällaiset tiedot julkaistaan jo kansallisissa rekistereissä, vuodesta 2007 sähköisesti, ja ne ovat kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä. Yksi rekisteröinti riittää. Sijoittautumisjäsenvaltion sivuliikkeille asettamia mainontaa koskevia velvoitteita voitaisiin myös yksinkertaistaa tiettyjen asiakirjojen virallisten käännösten osalta, ja sivuliikkeen jäsenvaltion olisi voitava tyytyä toisessa jäsenvaltiossa tehtyyn viralliseen käännökseen. Näissä kahdessa tapauksessa eurooppalaisten kaupparekisterien yhteinen palvelu (European Business Register) (EN) on oivallinen, sähköisiä rekistereitä täysin hyödyntävä tietokanava;
  • Eurooppayhtiön sääntöjä ja erityisesti sääntömääräistä kotipaikkaa koskevia vaatimuksia olisi tarkasteltava uudelleen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Eurooppayhtiön säännöistä on määrä laatia kertomus vuonna 2009, ja samassa yhteydessä on mahdollista tarkastella lainsäädäntöä uudelleen.

Pk-yritysten tilinpäätös ja tilintarkastus

Tilinpäätöstietojen ja tilintarkastusten laadun EU:ssa varmistavat direktiivit aiheuttavat yrityksille hallinnollisen taakan, joka on erityisen raskas pienille ja keskisuurille yrityksille.

Komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön ns. mikroyhteisö, jollainen joissakin jäsenvaltioissa on jo olemassa ja joka voitaisiin jättää vuositilinpäätöstä koskevan neljännen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Mikroyhteisö voitaisiin määritellä seuraavin kriteerein: vähemmän kuin 10 työntekijää, taseen kokonaisarvo vähemmän kuin 500 000 euroa ja liikevaihto vähemmän kuin 1 000 000 euroa.

Pk-yritysten osalta ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

  • vapautetaan pienet yritykset tilinpäätösten julkistamisvelvoitteesta;
  • laajennetaan pienille yhteisöille myönnettyjä vapautuksia koskemaan myös keskisuuria omistajajohtoisia yhteisöjä ja yrityksiä, joissa vastuuta ei ole rajoitettu;
  • mukautetaan siirtymäaikoja (kahdesta vuodesta viiteen vuoteen raja-arvojen ylittyessä ja kahdesta vuodesta yhteen vuoteen tilanteen muuttuessa päinvastaiseen suuntaan) ja tarkastellaan uudelleen raja-arvojen tarkistusmenettelyjä.

Pk-yritysten osalta voitaisiin ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin: voitaisiin esimerkiksi saattaa raja-arvot ajan tasalle säännöllisin väliajoin, muuttaa konsolidointia koskevia vaatimuksia (erityisesti pienten ja keskisuurten tytäryritysten osalta), tarkastella uudelleen laskennallisten verojen ilmoittamisen tarpeellisuutta ja poistaa tiettyjä tietovaatimuksia (perustamiskustannusten ja liikevaihdon erittelyjen osalta).

Tausta

Yritysten hallinnollisten kustannusten alentaminen piristää Euroopan taloutta. Komissio laati vuonna 2006 ajantasaistetun yksinkertaistamisohjelman(castellanodeutschenglishfrançais) , jota täydentää toimintaohjelma (castellanodeutschenglishfrançais). Asiasta tehtiin päätös Eurooppa-neuvoston kokouksessa 8.–9. maaliskuuta 2007 (FR ) (pdf). Yhtiöoikeus sekä tilinpäätös- ja tilintarkastuskysymykset yksilöitiin silloin ensisijaisiksi toimenpidealueiksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla annetusta komission tiedonannosta (KOM(2007) 394) saaduista huomioista joulukuussa 2007 tehty tiivistelmä (EN ) (pdf).
Neuvosto pyysi, että komissio tarkastelee 10. heinäkuuta 2007 antamastaan yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamista koskevasta tiedonannosta saamiaan huomioita ja tekee tarvittaessa asiaa koskevat uudet ehdotukset. Huomioista kootun tiivistelmän nojalla nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamista koskevaa ehdotusta (komission tiedonannossaan esittämä toinen vaihtoehto) pidetään selvästi parhaana vaihtoehtona.

Viimeisin päivitys 11.04.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun