RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zjednodušené podnikatelské prostředí pro společnosti

Zjednodušení podnikatelského prostředí pro společnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu má za cíl podpořit jejich hospodářskou činnost. Komise za tímto účelem navrhuje opatření na snížení administrativní zátěže těchto společností.

AKT

Sdělení Komise ze dne 10. července 2007 o zjednodušeném podnikatelském prostředí pro společnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu (KOM(2007) 394 v konečném znění – Úř. věst. C 191 ze dne 15.8.2007)

PŘEHLED

Administrativní náklady vyvolané pravidly EU omezují konkurenceschopnost evropských podniků. Právní předpisy týkající se práva obchodních společností, účetnictví a auditu se navíc nevyvíjely současně s podnikatelským prostředím. Komise navrhuje přezkoumat stávající směrnice EU a posoudit, zda jsou nadále relevantní. Tyto návrhy se předkládají k diskusi, do níž se mají zapojit členské státy, Evropský parlament a zúčastněné strany s cílem dosáhnout shody a předložit příslušné legislativní návrhy.

Právo obchodních společností

Členské státy musí být schopny reagovat rychle, pružně a vhodně na neustále se měnící prostředí obchodních společností. V této situaci podporuje harmonizovaný evropský rámec klima důvěry, jehož je zapotřebí pro fungování vnitřního trhu, ale představuje rovněž překážku inovací a znamená pro obchodní společnosti dodatečné náklady.

První možností je zamyslet se nad vhodností směrnic a nad jejich úplným nebo částečným zrušením, pokud neřeší přeshraniční problémy. Týká se to:

Druhou možností je zvážit zjednodušení právních předpisů, pokud je úplné zrušení směrnic příliš rozsáhlé. Členským státům je ponecháno více pružnosti v otázce fúzí a rozdělení, pokud jde o:

  • rozhodnutí, zda chtějí nechat větší prostor pro odpovědnost ředitelů, nebo zda budou požadovat předkládání přesných finančních údajů s cílem snížit náklady spojené s předkládáním informací (zpráv);
  • schvalování nástupnické společnosti valnou hromadou a případy, kde je to nutné. Na druhou stranu je nutné zajistit ochranu věřitelů; jako referenční bod by mohla sloužit směrnice 2006/68/ES, kterou se mění právní předpisy, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního kapitálu.

Navrhují se rovněž jednotlivá opatření ke zjednodušení, aby se snížily zbytečné náklady, které pro společnosti a jejich pobočky znamenají jiné legislativní povinnosti. Tato opatření se týkají:

  • zveřejňování. Povinnost zveřejňovat některé údaje ve vnitrostátním věstníku dle první směrnice v oblasti práva obchodních společností by se mohla zrušit. Tyto údaje jsou totiž již zapsány v obchodním rejstříku členských států, zejména od roku 2007 elektronicky, a jsou přístupné ze všech členských států. Jednoduchá služba rejstříku by proto měla stačit. Dále by se mohla rovněž zjednodušit oznamovací povinnost pro pobočky v členských státech, pokud jde o ověřené překlady některých listin, a členský stát, v němž se pobočka nachází, by měl uznávat ověřený překlad vyhotovený v jiném členském státě. V obou případech představuje Evropský obchodní rejstřík (European Business Register (EN)) vhodné rozhraní pro přístup k informacím při plném využití elektronických rejstříků;
  • statut evropské společnosti, především požadavky týkající se sídla evropské společnosti, které by se měly přezkoumat s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora. Zpráva o statutu evropské společnosti, s níž se počítá v roce 2009, nabídne možnost přezkoumání právních předpisů.

Účetnictví a audity pro malé a střední podniky

Směrnice zaručující kvalitu finančního výkaznictví a auditů v EU znamenají vysokou administrativní zátěž pro obchodní společnosti, zejména malé a střední podniky (MSP).

Komise navrhuje zavést pojem mikrosubjektů, který již některé členské státy uvažují, a vyjmout je z uplatňování čtvrté směrnice o ročních účetních závěrkách. Mikrosubjekt by měl splňovat následující kritéria: méně než deset zaměstnanců, celková bilanční suma nižší než 500 000 EUR a obrat nižší než 1 000 000 EUR.

Pokud jde o MSP, navrhuje se rovněž několik opatření:

  • vyjmout malé podniky z požadavku na zveřejňování účetních závěrek;
  • rozšířit výjimky, které jsou dostupné pouze pro malé podniky, i na střední subjekty, pokud jsou jejich manažeři rovněž vlastníky, nebo pokud jde o společnosti s ručením neomezeným;
  • prodloužit přechodné období (ze dvou na pět let u podniků, které překročí prahové hodnoty, a ze dvou let na jeden rok při poklesu pod prahové hodnoty) a přezkoumat postup úpravy prahových hodnot.

V případě malých a středních podniků by se rovněž měla zvážit další opatření, jako např. postup pravidelných úprav prahových hodnot, úprava požadavků na konsolidaci (zvláště pro malé nebo střední dceřiné společnosti), revize nutnosti účtování odložených daní a rušení některých požadavků na zveřejňování (o zřizovacích nákladech a rozčlenění obratu).

Kontext

Snížení administrativní zátěže stimuluje hospodářství Evropy. Aktualizovaný program zjednodušení, který Komise zahájila v roce 2006 a který doplnil akční program, navazuje na zasedání Evropské rady ve dnech 8. a 9. března 2007 (FR ). Jako prioritní oblasti byly tehdy stanoveny evropské právo obchodních společností, účetnictví a audity.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Shrnutí z prosince 2007 týkající se reakcí na sdělení Komise o zjednodušeném podnikatelském prostředí pro společnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu (KOM(2007) 394) (EN )
Rada na základě sdělení Komise ze dne 10. července 2007 vyzvala Komisi, aby posoudila reakce vyvolané sdělením o zjednodušeném podnikatelském prostředí pro společnosti, a případě předložila nové návrhy. Na základě shrnutí těchto reakcí je jasné, že přednost získalo řešení spočívající ve zjednodušení stávajících právních předpisů (druhá možnost, kterou Komise ve svém sdělení navrhovala).

Poslední aktualizace: 11.04.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky