RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Overdragelse af virksomheder

En vellykket virksomhedsoverdragelse frembyder et stort potentiale for vækst og beskæftigelse. Det er således af afgørende betydning at undgå, at virksomheder forsvinder på grund af juridiske og skattemæssige hindringer, som står i vejen for overdragelsen. Kommissionen fremsætter derfor en række anbefalinger over for medlemsstaterne for at skabe de rette vilkår for overdragelse af virksomheder.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 14. marts 2006- Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse - Overdragelse af virksomheder - Kontinuitet og en ny start [KOM(2006) 117 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Når en virksomhedsejer går på pension, er hans virksomhed alt for ofte dømt til at gå tabt. På grund af juridiske, skattemæssige og psykologiske vanskeligheder slår mange virksomhedsoverdragelser fejl, på trods af at der er tale om sunde virksomheder. Det er ikke let at finde en efterfølger, især fordi mange virksomheder nu som oftest overdrages til tredjemand og ikke til et familiemedlem. Derudover foretrækker de fleste europæere at være arbejdstagere, og iværksætterne er mere interesseret i at skabe en virksomhed end i at overtage en.

Overtagelse af en eksisterende virksomhed giver dog en lang række fordele (allerede etableret produktionsstruktur, kundenetværk, knowhow, kendt navn osv.). Desuden har en vellykket virksomhedsoverdragelse positiv indvirkning på væksten i Europa og spiller dermed en afgørende rolle for Lissabonstrategien. Etablerede virksomheder beskæftiger gennemsnitligt fem personer, mens opstart af en ny virksomhed i gennemsnit skaber to arbejdspladser.

Virksomhedsoverdragelser er et fænomen, som vil få langt større betydning i løbet af de kommende ti år. Rent faktisk skal en tredjedel af virksomhedsejerne i EU gå på pension i løbet af de næste ti år. Det anslås, at dette berører 690 000 små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og 2,8 mio. arbejdstagere hvert år. Det er derfor af afgørende betydning at skabe passende vilkår for virksomhedsoverdragelser.

Kommissionen foreslår derfor medlemsstaterne en række forbedringer, herunder bl.a.:

 • Overdragelser bør have større opmærksomhed på politisk plan
  Medlemsstaterne bør konsekvent fremme virksomhedsoverdragelser som et alternativ til opstart af nye virksomheder. I forbindelse med ethvert initiativ til fremme af etablering af nye virksomheder bør medlemsstaterne overveje, om det pågældende initiativ også vil kunne omfatte overdragelser.
 • Oplysningsforanstaltninger for de berørte parter
  Den nuværende indsats for at øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelser er mangelfuld. Kun halvdelen af EU-landene har gennemført oplysningsforanstaltninger. Opmærksomheden skal navnlig rettes mod ejere, der står over for at skulle gå på pension, og potentielle nye iværksættere, da overtagelse af en allerede etableret virksomhed i mange tilfælde kan være et godt alternativ til at stifte en ny. Kommissionen anbefaler derfor at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på behovet for at forberede overdragelser i god tid via handelskamre og andre samarbejdspartnere som f.eks. skatterådgivere, revisorer eller banker. Kommissionen opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at fremme vejledningsordninger for at hjælpe virksomhedslederne i forbindelse med overdragelsen. Sluttelig bør medlemsstaterne overveje modeller, der omfatter direkte kontakt, for at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på problemstillingen, herunder f.eks. personlige e-mails til virksomhedsejere over en vis alder.
 • Det skal gøres lettere at ændre virksomhedernes juridiske status
  Aftaler om fremtidig arv, selskabsvedtægter, selskaber med begrænset ansvar eller omstruktureringer udgør også juridiske redskaber, der kan bruges til at hindre en virksomheds forsvinden. F.eks. aftaler om fremtidig arv, som er forbudte i et relativt stort antal lande, selskabsvedtægter eller oprettelse af selskaber med begrænset ansvar gør det muligt at sikre en virksomheds beståen i tilfælde af, at indehaveren eller en af selskabsdeltagerne afgår ved døden. Juridisk omstrukturering af en virksomhed før overdragelsen giver mulighed for at undgå at opløse virksomheden i forbindelse med en ændring af den retlige form.
 • Forbedret finansiering af overdragelser
  De finansielle vilkår er ofte ikke befordrende for overdragelse af virksomheder. En række vanskeligheder står rent faktisk i vejen for overdragelse af virksomheder. For det første kræver en overdragelse generelt en større investering end opstart af en virksomhed, men de finansieringsordninger, der er udformet med henblik på etablering af nye virksomheder, vil ikke altid kunne finansiere en overdragelse. Dernæst vurderer bankerne i mange tilfælde, at omkostninger og risici - især for mindre virksomheder - er for store i forhold til finansieringens størrelse. Sluttelig sker det, at det ikke lykkes at finde en finansieringsløsning tidsnok til at sikre virksomhedens fortsatte levedygtighed. Finansieringen vil ofte bestå af en blanding af egenkapital og lån. Kommissionen anbefaler derfor medlemsstaterne at sørge for passende finansieringsordninger som f.eks. igangsætningsstøtte, lån og garantier. Garantier for egenkapitalinvesteringer i SMV'er bør omfatte investeringer foretaget af lokale eller regionale fonde, som stiller seedkapital og/eller kapital i opstartfasen til rådighed, samt mezzaninfinansiering (en kombination af egenkapital og lån).
 • Skattemæssige incitamenter til overdragelse af virksomheder
  Overdragelser internt i familien er blevet fremmet i en række lande, men man bør også fremme overdragelser til tredjemand ved hjælp af fritagelse for betaling af indkomstskat af indtægterne fra salget af en virksomhed, specifikke skattelettelser for indtægter, der investeres i en anden virksomhed eller bruges til at finansiere virksomhedsejerens pensionering, eller skattefritagelser for ansattes investeringer i deres egen virksomhed.
 • Etablering af gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser
  Oprettelse af upartiske tjenester, der fungerer som mellemmænd mellem potentielle købere og sælgere, bør gøre det muligt at etablere gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser. I visse lande varetager handelskamrene denne opgave.

For at gennemføre alle disse anbefalinger er det nødvendigt at skabe en støttestruktur, der gør det muligt at nå ud til de hundredtusindvis af virksomheder, som de kommende år bliver berørt af en overdragelse. Medlemsstaterne, de nationale, regionale og lokale myndigheder og erhvervsfremmeorganisationerne skal bidrage til denne gennemførelsesstruktur. Denne opgave omfatter formidling af information til de aktører, der forvalter støtten, uddannelse af undervisere og udvikling af undervisningsmateriale.

Kontekst

I 1994 offentliggjorde Kommissionen en henstilling vedrørende overdragelse af små og mellemstore virksomheder. I denne meddelelse gøres der status over gennemførelsen af henstillingen fra 1994.

Seneste ajourføring: 01.10.2007

Se endvidere

Yderligere oplysninger om virksomhedsoverdragelser på det indre marked kan findes på webstedet for Generaldirektoratet for Erhvervspolitik (EN).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top