RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas)

EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning har som mål att uppmuntra europeiska organisationer, både privata företag och offentliga organisationer, att förbättra sina miljöresultat. Denna nya förordning strävar efter att utveckla det befintliga systemet och uppmuntra allt fler organisationer att delta. Den utgör en mycket viktig del. Genom Emas kan organisationer få ett mervärde i fråga om tillsyn, kostnadsbesparingar och anseende förutsatt att de kan påvisa en förbättring av sin miljöprestanda.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/CE och 2006/193/EG.

SAMMANFATTNING

EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas) är ett instrument som är öppet för frivilligt deltagande av organisationer * som upprättats inom eller utanför gemenskapen. Dess mål är att främja ständiga miljöförbättringar hos alla organisationer från alla sektorer av ekonomisk verksamhet genom:

 • Miljöutredning av alla deras miljöaspekter.
 • Införande och tillämpning av miljöledningssystem baserat på resultaten från miljöutredningen.
 • Systematisk, objektiv och periodisk utvärdering av systemen.
 • Utbyte av information om resultat som uppnåtts.
 • Dialog med allmänheten och andra intressenter.
 • Aktivt deltagande av anställda och lämplig fortbildning.

Registrering av organisationer

Ansökan om registrering från organisationer i en medlemsstat ska göras hos ett behörigt organ i den medlemsstaten. Medlemsstaterna utser organisationerna. Endast en ansökan om registrering kan göras. Om organisationen har andra anläggningar inom gemenskapen eller i tredjeländer görs en företagsregistrering för samtliga anläggningar.

Innan en ansökan om registrering görs ska organisationen:

 • Genomföra en miljöutredning av organisationens alla miljöaspekter (se bilaga I och II punkt A.3.1).
 • Granska, utveckla och genomföra ett miljöledningssystem (se bilaga II).
 • Utföra en intern revision (se bilaga II punkt A.5.5 och bilaga III).
 • Utarbeta en miljöredovisning (se bilaga IV).
 • Styrka att organisationen uppfyller alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.
 • Låta en ackrediterad miljökontrollant kontrollera miljöutredningen, miljöledningssystemet, revisionsprocessen och dess genomförande samt få miljöredovisningen godkänd av miljökontrollanten.

Registreringsansökan omfattar:

 • Miljöredovisningen som godkänts av en miljökontrollant *.
 • Deklarationen som godkänts av miljökontrollanten (se bilaga VII).
 • Blanketten som innehåller den information som krävs för registrering (se bilaga VI).
 • Kvitto på betalning av eventuella gällande avgifter.

Registrerade organisationers skyldigheter

En registrerad organisation ska minst vart tredje år:

 • Låta kontrollera miljöledningssystemet och revisionsprogrammet samt dess genomförande.
 • Uppdatera miljöredovisningen och få den godkänd av en miljökontrollant.
 • Sända den uppdaterade och godkända miljöredovisningen till det behöriga organet.
 • Till det behöriga organet sända en ifylld blankett, som innehåller den information som krävs för registrering (se bilaga VI).
 • I förekommande fall, betala en avgift för förnyad registrering till det behöriga organet.

Under de mellanliggande åren ska en registrerad organisation utföra en intern revision av dess miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav samt utarbeta en uppdaterad miljöredovisning som efter godkännande ska sändas till det behöriga organet. I förekommande fall ska även en avgift för fortsatt registrering betalas.

Registrerade organisationer ska göra sin miljöredovisning tillgänglig för allmänheten.

Användning av Emas-logotypen

Registrerade företag, och endast så länge deras registrering är giltig, har rätt att använda Emas-logotypen (se bilaga V).

Organisationens registreringsnummer ska alltid anges på logotypen, förutom om den används för att främja Emas.

Logotypen får användas i miljöinformation som godkänts av en miljökontrollant. Den får dock inte användas på produkter eller deras förpackningar, eller tillsammans med jämförande påståenden om andra verksamheter och tjänster eller på ett sätt som kan leda till sammanblandning med produktrelaterade miljömärken.

Miljökontrollanters uppgifter

Miljökontrollanter ska bedöma om en organisations miljöutredning, miljöpolicy, ledningssystem, revisionsförfaranden och genomförandet av dessa samt organisationens miljöredovisning. Miljökontrollanter ska även bedöma organisationens efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav, dess ständiga förbättring av miljöprestanda samt tillförlitligheten, trovärdigheten och korrektheten hos uppgifter och information.

Miljökontrollanten ska med intervall på högst tolv månader godkänna all uppdaterad information i miljöredovisningen.

Den som vill bli ackrediterad eller licensierad miljökontrollant ska lämna in en ansökan till det ackrediterings- eller licensieringsorgan från vilket ackreditering eller licens söks.

Sanktioner

Om bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs ska medlemsstaterna vidta lämpliga rättsliga och administrativa åtgärder. De får använda de bestämmelser som införts i enlighet med direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder.

Information

Kommissionen ska informera allmänheten om följande:

 • Ett register över miljökontrollanter och registrerade organisationer inom ramen för Emas.
 • En databas över miljöredovisningar.
 • En databas med bästa praxis när det gäller Emas.
 • En förteckning över gemenskapsresurser för finansieringen av Emas.

Bakgrund

Denna förordning ersätter förordning (EG) nr 761/2001 som har gjort det möjligt för alla offentliga och privata ekonomiska sektorer att delta i Emas-systemet.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Organisation: företag, bolag, firma, rörelse, myndighet eller institution, med säte inom eller utanför gemenskapen, eller en del av eller en kombination av dessa, oavsett om de är juridiska personer eller ej, offentliga eller privata, som har sina egna funktioner och sin egen administration.
 • Miljökontrollant:
  1. ett organ för bedömning av överensstämmelse enligt definitionen i förordning (EG) nr 765/2008 eller en förening eller grupp av sådana organ som har fått ackreditering i enlighet med den här förordningen, eller
  2. en fysisk eller juridisk person eller en förening eller grupp av sådana personer som har fått licens att bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet i enlighet med den här förordningen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1221/2009

11.1.2010

-

EUT L 342, 22.12.2009

Senast ändrat den 22.04.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början