RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)

Sistemul comunitar EMAS vizează încurajarea organizaţiilor europene, fie societăţi private, fie organisme publice, să îşi îmbunătăţească rezultatele cu privire la mediu. Acest nou regulament are ca obiectiv dezvoltarea sistemului existent şi încurajarea unui număr mai mare de organizaţii să participe în cadrul acestuia. Sistemul reprezintă un atu considerabil. Acesta oferă organizaţiilor avantaje suplimentare în ceea ce priveşte controlul normativ, reducerea costurilor şi imaginea publică, atunci când acestea pot demonstra o îmbunătăţire a performanţei lor de mediu.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei.

SINTEZĂ

Sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) este un instrument deschis participării voluntare a organizaţiilor * care au sediul în interiorul sau în exteriorul Comunităţii. Obiectivul său constă în promovarea îmbunătăţirii permanente a rezultatelor cu privire la mediu ale acestor organizaţii din toate sectoarele de activitate economică, prin:

 • analiza tuturor aspectelor de mediu;
 • elaborarea şi punerea în aplicare a unor sisteme de management de mediu, pe baza rezultatelor analizei de mediu;
 • evaluarea sistematică, obiectivă şi periodică a acestor sisteme;
 • schimbul de informaţii privind rezultatele obţinute;
 • consultarea cu publicul şi cu celelalte părţi interesate;
 • implicarea activă a angajaţilor şi activităţi de formare corespunzătoare.

Înregistrarea organizaţiilor

Organizaţiile dintr-un stat membru depun cererile de înregistrare la organismul competent din acel stat membru. Organismele sunt desemnate de către statele membre. Se poate depune o singură cerere de înregistrare. Dacă organizaţia are alte amplasamente în cadrul Comunităţii sau în ţări terţe, se depune o cerere de înregistrare colectivă.

Înainte de a depune cererea de înregistrare, orice organizaţie trebuie:

 • să efectueze o analiză a tuturor aspectelor de mediu (a se vedea anexele I şi II punctul A.3.1);
 • să revizuiască, să elaboreze şi să pună în aplicare un sistem de management de mediu (a se vedea anexa II);
 • să efectueze un audit intern (a se vedea anexa II punctul A.5.5 şi anexa III);
 • să elaboreze o declaraţie de mediu (a se vedea anexa IV);
 • să demonstreze că respectă toate cerinţele legale aplicabile în materie de mediu;
 • să supună verificării, de către un verificator de mediu acreditat, analiza de mediu, sistemul de management de mediu, procedura de audit şi punerea în aplicare a acesteia, şi să supună validării, de către acelaşi verificator, declaraţia de mediu.

Cererea de înregistrare include:

 • declaraţia de mediu validată de un verificator de mediu *;
 • declaraţia verificatorului de mediu (a se vedea anexa VII);
 • formularul care conţine informaţiile necesare pentru înregistrare (a se vedea anexa VI);
 • dovada plăţii taxelor aplicabile, dacă este cazul.

Obligaţiile organizaţiilor înregistrate

Cel puţin o dată la trei ani, organizaţiile înregistrate trebuie:

 • să efectueze o verificare a sistemului lor de management de mediu şi a programului de audit, precum şi a punerii în aplicare a acestuia;
 • să actualizeze declaraţia de mediu şi să o supună validării de către un verificator de mediu;
 • să transmită organismului competent declaraţia de mediu actualizată şi validată;
 • să transmită autorităţii competente un formular care conţine informaţiile necesare pentru înregistrare (a se vedea anexa VI);
 • să plătească organismului competent o taxă de reînnoire a înregistrării, dacă este cazul.

În fiecare an intermediar, organizaţiile care au fost înregistrate trebuie să efectueze un audit intern al performanţelor lor de mediu şi al conformării cu cerinţele legale aplicabile în materie de mediu şi să actualizeze declaraţia de mediu care, după validare, trebuie transmisă organismului competent, achitându-se, dacă este cazul, o taxă de menţinere a înregistrării.

Declaraţiile de mediu elaborate de organizaţii trebuie să fie făcute publice.

Utilizarea siglei EMAS

Organizaţiile înregistrate sunt autorizate, doar în perioada valabilităţii înregistrării lor, să utilizeze sigla EMAS (a se vedea anexa V).

Sigla trebuie însoţită de numărul de înregistrare al organizaţiei, dacă nu se utilizează pentru promovarea EMAS.

Sigla se poate utiliza pe informaţiile în materie de mediu validate de un verificator de mediu. În schimb, aceasta nu poate fi utilizată pe produse, nici pe ambalajul acestora, nici alături de afirmaţii comparative privind alte activităţi şi servicii, nici într-un mod care poate produce o confuzie cu etichetele produselor ecologice.

Sarcinile verificatorilor de mediu

Verificatorii de mediu evaluează conformitatea analizei de mediu, a politicii de mediu, a sistemului de management, a procedurilor de audit ale organizaţiilor şi punerea în aplicare a acestora, precum şi declaraţia de mediu. De asemenea, verificatorii de mediu examinează conformitatea organizaţiei cu dispoziţiile legale aplicabile în materie de mediu, îmbunătăţirea continuă a performanţei sale de mediu şi fiabilitatea datelor şi informaţiilor relevante.

Verificatorii de mediu validează, la intervale care nu depăşesc douăsprezece luni, orice informaţii din declaraţia de mediu actualizată.

Pentru a obţine acreditarea sau autorizarea, verificatorul de mediu depune o cerere la un organism de acreditare sau de autorizare la alegerea sa.

Sancţiuni

Statele membre iau măsurile legislative sau administrative corespunzătoare în cazul în care nu se respectă dispoziţiile acestui regulament. Acestea pot utiliza dispoziţiile stabilite în conformitate cu Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale.

Informarea

Comisia actualizează şi pune la dispoziţia publicului:

 • un registru al verificatorilor de mediu şi un registru al organizaţiilor înregistrate în cadrul EMAS;
 • o bază de date care conţine declaraţiile de mediu;
 • o bază de date conţinând cele mai bune practici referitoare la EMAS;
 • o listă cu resursele comunitare pentru finanţarea EMAS.

Context

Acest regulament înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 761/2001 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) care a deschis sistemul EMAS participării tuturor sectoarelor economice publice şi private.

Termeni-cheie ai actului
 • Organizaţie: o societate comercială, o corporaţie, o firmă, o întreprindere, o autoritate sau o instituţie, situată în interiorul sau în exteriorul Comunităţii, sau o parte sau o combinaţie a acestora, având sau nu personalitate juridică, de drept public sau privat, care îşi are propria structură de funcţionare şi administrativă.
 • Verificator de mediu:
  1. un organism de evaluare a conformităţii, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, sau orice asociaţie sau grup de astfel de organisme, care a obţinut acreditare în conformitate cu acest regulament; sau
  2. orice persoană fizică sau juridică sau orice asociaţie sau grup de astfel de persoane, care a obţinut autorizaţie de efectuare a verificărilor şi validărilor, în conformitate cu acest regulament.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009

11.1.2010

-

JO L 342 din 22.12.2009

Ultima actualizare: 22.04.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii