RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)

Fællesskabsordningen EMAS har til formål at tilskynde de europæiske organisationer, det være sig private selskaber eller offentlige organer, til at forbedre deres resultater på miljøområdet. Denne nye forordning har som målsætning at udvikle det eksisterende system og at opmuntre flere organisationer til at deltage. Forordningen indebærer betragtelige fordele. Den tilfører blandt andet en merværdi, hvad angår myndighedskontrol, omkostningsreduktion og omdømme, forudsat at organisationerne kan fremvise en forbedring af deres indsats på miljøområdet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF.

RESUMÉ

Fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) er et instrument, som er åbent for frivillig deltagelse af organisationer * inden for og uden for Fællesskabet. Disse organisationer kommer fra alle erhvervsgrene, og ordningens formål er at fremme en løbende forbedring af deres resultater på miljøområdet gennem:

 • en miljøkortlægning af alle deres miljøaspekter
 • etablering og gennemførelse af miljøledelsessystemer på grundlag af miljøkortlægningens
 • systematisk, objektiv og periodisk evaluering af disse systemer
 • udveksling af information om de opnåede resultater
 • høring af offentligheden og andre interessenter
 • aktiv medarbejderdeltagelse og behørig uddannelse.

Registrering af organisationerne

Ansøgninger om registrering fra organisationer i en medlemsstat skal fremsendes til et kompetent organ i samme medlemsstat. Disse organer skal udpeges af medlemsstaterne. Der kan kun fremsendes én ansøgning om registrering. Hvis organisationen har andre landområder inden for Fællesskabet eller i tredjelande, fremsendes en ansøgning om grupperegistrering.

Inden en ansøgning om registrering fremsendes, skal organisationen:

 • udføre en miljøkortlægning af alle miljøaspekter (se bilag I og II, punkt A.3.1)
 • gennemgå, udarbejde og iværksætte et miljøledelsessystem (se bilag II)
 • foretage en intern revision (se bilag II punkt A.5.5 og bilag III)
 • affatte en miljøredegørelse (se bilag IV)
 • bevise, at den overholder alle lovkrav på miljøområdet
 • lade en akkrediteret miljøverifikator kontrollere miljøkortlægningen, miljøledelsessystemet, revisionsproceduren og dens gennemførelse samt lade samme verifikator verificere miljøredegørelsen.

Ansøgningen om registrering skal indeholde:

 • miljøredegørelsen valideret af en miljøverifikator *
 • miljøverifikators erklæring (se bilag VII)
 • blanketten med de til registreringen krævede oplysninger (se bilag VI)
 • bevis for betaling af eventuelle gebyrer.

De registrerede organisationers forpligtelser

Mindst én gang hvert tredje år skal de registrerede organisationer:

 • lade miljøledelsessystemet og revisionsprogrammet samt gennemførelsen deraf verificere
 • ajourføre miljøredegørelsen og lade den verificere af en miljøverifikator
 • sende den ajourførte og validerede miljøredegørelse til det kompetente organ
 • sende en blanket med de til registreringen krævede oplysninger (se bilag VI) til den kompetente myndighed
 • betale et eventuelt gebyr for fornyelse af registreringen til det kompetente organ.

I hvert af de mellemliggende år skal registrerede organisationer foretage en intern revision af deres indsats på miljøområdet og af deres overholdelse af miljølovene samt ajourføre deres miljøredegørelse, der efter at være valideret skal sendes til det kompetente organ sammen med en eventuel betaling af et gebyr for opretholdelse af registreringen.

Organisationernes miljøredegørelser skal være offentligt tilgængelige.

Brug af EMAS-logoet

De registrerede organisationer har tilladelse til at bruge EMAS-logoet (se bilag V), forudsat at deres registrering stadig er gældende.

Logoet skal være ledsaget af organisationens registreringsnummer, undtagen hvis det benyttes til at promovere EMAS.

Logoet kan bruges på miljøoplysninger, der er valideret af en miljøverifikator. Det kan til gengæld hverken bruges på produkter eller på emballage eller i forbindelse med sammenlignende påstande vedrørende andre aktiviteter og tjenester eller på en måde, der kunne indebære en risiko for forveksling med andre miljømærker.

Miljøverifikatores opgaver

Miljøverifikatorer vurderer, om en organisations miljøkortlægning, miljøpolitik, miljøledelsessystem og miljørevisionsprocedurer samt gennemførelsen heraf og miljøredegørelsen opfylder denne forordnings krav. Verifikatorerne kontrollerer også organisationernes overholdelse af miljølovene, den løbende forbedring af miljøindsatsen og pålideligheden af data og relevante oplysninger.

Med intervaller, der ikke overstiger tolv måneder, kontrollerer miljøverifikatorerne alle oplysninger i den ajourførte miljøredegørelse.

For at blive akkrediteret eller få en licens skal verifikatoren fremsende en ansøgning til et akkrediterings- eller licensudstedelsesorgan efter eget valg.

Sanktioner

Medlemsstaterne træffer behørige, retlige eller administrative foranstaltninger, såfremt bestemmelserne i denne forordning ikke overholdes. De kan gribe til bestemmelserne i direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis.

Oplysninger

Kommissionen ajourfører og stiller offentligt til rådighed:

 • en fortegnelse over miljøverifikatorer og en fortegnelse over organisationer, der er EMAS-registrerede
 • en database med miljøredegørelser
 • en database med EMAS best practices
 • en fortegnelse over ressourcer fra Fællesskabet, som er beregnet til finansiering af EMAS.

Kontekst

Denne forordning erstatter forordning (EF) nr. 761/2001, som åbnede op for deltagelse af samtlige offentlige og private erhvervsgrene i EMAS-ordningen.

Retsaktens nøglebegreber
 • Organisation: selskab, sammenslutning, firma, virksomhed, myndighed eller institution eller dele eller kombinationer heraf, uanset om de er juridiske personer, offentlige eller private, og som er hjemmehørende i eller uden for Fællesskabet og har sine egne funktioner og egen administration.
 • Miljøverifikator:
  1. et overensstemmelsesvurderingsorgan, jf. forordning (EF) nr. 765/2008, eller enhver sammenslutning eller gruppe af sådanne personer, som er akkrediteret i overensstemmelse med denne forordning, eller
  2. enhver fysisk eller juridisk person, sammenslutning eller gruppe af sådanne personer, der har fået udstedt en licens til at foretage verifikation og validering i overensstemmelse med denne forordning.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1221/2009

11.1.2010

-

EUT L 342 af 22.12.2009

Seneste ajourføring: 22.04.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top