RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


En ”Small Business Act” för de små och medelstora europeiska företagen

Small Business Act (SBA), eller lag om små och medelstora företag skapar en strategisk ram som syftar till att bättre utnyttja den potential för tillväxt och innovation som finns i små och medelstora företag. Den kommer att stärka Europeiska unionens (EU) hållbara konkurrenskraft och dess övergång till kunskapsbaserad ekonomi.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, till rådet, till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av 25.6.08 med titeln Tänk småskaligt först: En ”Small Business Act” för Europa [KOM(2008) 394 slutlig – ej publicerad i EUT].

SAMMANFATTNING

Initiativet kallat ”Small Business Act” för Europa syftar till att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft för de små och medelstora europeiska företagen. Gemenskapens och nationell politik bör ta större hänsyn till rollen som de små och medelstora företagens spelar i den ekonomiska tillväxten och skapandet av arbetstillfällen.

SBA bygger på tio principer för att utforma gemenskapens och nationell politik, samt praktiska åtgärder för genomförandet.

Utveckling av ett gynnsamt klimat för entreprenörer för att underlätta bildandet av små och medelstora företag, i synnerhet av kvinnor och invandrare, och uppmuntra till överlåtelse av företag, särskilt små och medelstora familjeföretag.

Kommissionen bör främja företagskulturen genom företagsnätverk och erfarenhetsutbyte. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder inom områdena utbildning, skatter och företagsstöd.

Stöd för företagare i god tro som önskar starta om verksamheten efter en konkurs.

Kommissionen uppmuntrar utvecklingen av en politik för en andra chans. Medlemsstaterna måste upprätta stödsystem och begränsa tiden det tar för förfaranden för att avveckla företaget vid konkurser där det inte rör sig om bedrägeri.

Utformning av förordningen enligt principen ”tänk småskaligt först”

Innan de nya föreskrifterna antas bör kommissionen och medlemsstaterna utvärdera deras konsekvenser för ett ”test företag” och anordna samråd med berörda parter. Särskilda åtgärder krävs för små och mycket små företag avseende information och rapportering.

Anpassning av offentlig förvaltning för att möta behoven hos små och medelstora företag och undanröja administrativa hinder.

Medlemsstaterna bör i större utsträckning använda förenklade förfaranden, e-förvaltning och ett enda kontaktställe (one-stop shops). De förbinder sig att påskynda förfarandet för att bilda ett företag och påbörja verksamheten.

Anpassning av de politiska instrumenten för offentlig upphandling och statligt stöd.

Kommissionen ska lägga fram en kodex för bästa praxis  för de upphandlande myndigheterna och en handledning för statligt stöd till små och medelstora företag. Medlemsstaterna bör vidta särskilda åtgärder för små och medelstora företag och informera dem bättre om de möjligheter som finns.

Användning av olika typer av finansiering, som riskkapital, mikrokrediter eller mezzaninkredit.

Kommissionen bör skapa goda förutsättningar för investeringar, i synnerhet på gränsöverskridande nivå. Medlemsstaterna bör införa nya incitamentsprogram och samtidigt utnyttja möjligheterna till EU-medel, som ramprogrammet för innovation och konkurrenskraft 2007-2013 (CIP), programmen för sammanhållningspolitik och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Anpassning av inremarknadspolitiken till det som kännetecknar små och medelstora företag och förbättra dess styrning och synlighet.

Kommissionen bör se till att de små och medelstora företagen drar nytta av möjligheterna på marknaden, i synnerhet systemen för patent och gemenskapsvarumärken. Medlemsstaterna bör övervaka efterlevnaden av principen om ömsesidigt erkännande och att nätverket SOLVIT fungerar väl.

Förstärkning av potentialen för innovation, forskning och utveckling hos små och medelstora företag, i synnerhet genom införskaffandet av de kunskaper som krävs av entreprenörerna och deras anställda, konsolidering av företag i kluster och samordning av nationella initiativ.

Kommissionen bör stödja små och medelstora företags deltagande i gemenskapens program, som Leonardo da Vinci för lärlingars rörlighet och ramprogrammet för forskning och utveckling. Den bör också förenkla tillgången till statliga stöd.

Omvandling av miljömässiga utmaningar till möjligheter för produktion och saluföring av varor och tjänster.

Kommissionen bör underlätta tillträdet till miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (EMAS). Medlemsstaterna stimulerar de små och medelstora företag till att utveckla nya miljövänliga varor och tjänster och att införa miljöeffektiva styrningssystem.

Öppnande av små och medelstora företag på marknader utanför EU.

Små och medelstora företag måste åtföljas bättre för att kunna överbrygga hinder för handel med tredjeländer, i synnerhet på tillväxtmarknader. Kommissionen har därför inrättat europeiska företagscentra på internationell nivå, till att börja med i Kina och i Indien, och stödjer öppnandet av privata och offentliga marknader i tredjeländer.

Lagförslag

SBA innehåller även en rad nya lagar för att tillgodose de små och medelstora företagens behov. Förslaget avser de möjligheter som erbjuds de små och medelstora företagen i form av statliga stöd som är förenliga med den gemensamma marknaden, europabolagsordningen, en sänkning av vissa mervärdesskattesatser, förenkling och harmonisering av faktureringsregler och minskning av sena betalningar.

Bakgrund

Företagsklimatet för små och medelstora företag har förbättrats, bland annat genom inrättandet av europeiska politiska instrument, som en modern politik för små och medelstora företag och europeiska stadgan för småföretag. En adekvat politik bör etableras som reaktion på den nya ekonomiska utvecklingen, särskilt den globala finansiella krisen och dess påverkan på ekonomin.

Small Business Act antogs formellt i slutsatserna från konkurrenskraftsrådet av den 1 och 2 december 2008.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Översyn av småföretagsakten för Europa [KOM(2011) 78 slutlig - ej publicerad i EUT].

Senast ändrat den 31.08.2011

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början