RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Un „Small Business Act” pentru IMM-urile europene

Small Business Act” (SBA) sau legea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) creează un cadru strategic pentru a permite o mai bună exploatare a potenţialului de creştere şi de inovare al IMM-urilor. Aceasta ar trebui să promoveze competitivitatea durabilă a Uniunii Europene (UE) şi tranziţia sa spre o economie bazată pe cunoaştere.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 25 iunie 2008, intitulată „«Gândiţi mai întâi la scară mică»: Prioritate pentru IMM-uri - Un «Small Business Act» pentru Europa” [COM(2008) 394 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Iniţiativa intitulată „Small Business Act” (SBA) pentru Europa vizează să creeze condiţii favorabile pentru creşterea şi competitivitatea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) europene. Politicile comunitare şi naţionale trebuie să ţină seama, într-o mai mare măsură, de contribuţia IMM-urilor la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă.

SBA se bazează pe zece principii menite să ghideze definirea politicilor comunitare şi naţionale, precum şi a măsurilor practice pentru punerea în aplicarea a acestora.

Dezvoltarea unui mediu favorabil întreprinzătorilor care să faciliteze crearea de IMM-uri, îndeosebi de către femei şi imigranţi, şi care să încurajeze transmiterea întreprinderilor, în special a IMM-urilor familiale.

Comisia trebuie să promoveze cultura antreprenorială, îndeosebi prin constituirea de reţele ale întreprinderilor şi prin schimburile de experienţă. Statele membre trebuie să ia măsuri în domeniile învăţământului, formării, fiscalităţii şi asistenţei pentru întreprinzători.

Sprijinul pentru întreprinzătorii cinstiţi care doresc să reînceapă o afacere după un faliment.

Comisia încurajează dezvoltarea „politicii unei a doua şanse”. În acest sens, statele membre trebuie să instituie programe de sprijin şi să limiteze durata procedurilor de lichidare în urma unui faliment nefraudulos.

Elaborarea de norme în conformitate cu principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”.

Înainte de adoptarea unor noi norme, Comisia şi statele membre trebuie să evalueze impactul acestora prin intermediului unui „test IMM” şi să deruleze consultări cu părţile interesate. Trebuie să se prevadă măsuri specifice pentru întreprinderile mici şi mijlocii în ceea ce priveşte obligaţiile de informare şi declarare.

Adaptarea administraţiilor publice la nevoile IMM-urilor şi eliminarea obstacolelor administrative.

Statele membre trebuie să recurgă într-o mai mare măsură la proceduri simplificate, la servicii administrative online şi la sistemul ghişeelor unice. Acestea se angajează să accelereze procedurile de creare a întreprinderilor şi de începere a activităţilor comerciale.

Adaptarea instrumentelor de care dispun autorităţile publice în materie de achiziţii publice şi acordare a ajutoarelor de stat.

Comisia trebuie, în special, să prezinte un cod de bune practici (DE ) (EN ) (FR ) destinat autorităţilor contractante în materie de achiziţii publice şi un vademecum privind ajutoarele de stat pentru IMM-uri. Statele membre trebuie să adopte măsuri specifice pentru IMM-uri şi să le ofere o mai bună informare cu privire la posibilităţile existente.

Accesul la diverse tipuri de finanţare, cum ar fi capitalul de risc, microcreditele sau finanţarea de tip mezanin.

Comisia trebuie să creeze condiţii favorabile pentru investiţii, în special la nivel transfrontalier. Statele membre trebuie să lanseze noi programe de stimulare, exploatând, în acelaşi timp, posibilităţile oferite de fondurile comunitare, cum ar fi Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare 2007-2013 (CIP), programele politicii de coeziune şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Adaptarea politicii pieţei unice la caracteristicile IMM-urilor şi îmbunătăţirea guvernanţei şi vizibilităţii acesteia.

Comisia trebuie să se asigure că IMM-urile profită de oportunităţile oferite de piaţa comună, în special prin intermediul unor sisteme de brevete şi de mărci comunitare. În plus, statele membre trebuie să asigure respectarea principiului recunoaşterii reciproce şi buna funcţionare a reţelei SOLVIT.

Consolidarea potenţialului de inovare, cercetare şi dezvoltare al IMM-urilor, în special prin dobândirea calificărilor necesare de către întreprinzători şi personalul acestora, prin regruparea întreprinderilor în clustere şi prin coordonarea iniţiativelor naţionale.

Comisia trebuie să susţină participarea IMM-urilor la programele comunitare, cum sunt programul Leonardo Da Vinci pentru mobilitatea ucenicilor şi programul-cadru pentru cercetare şi dezvoltare (PCCD). De asemenea, Comisia trebuie să faciliteze accesul IMM-urilor la ajutoare de stat.

Transformarea provocărilor legate de mediu în oportunităţi, în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea bunurilor şi a serviciilor

Comisia trebuie, în special, să faciliteze accesul la sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV)). Statele membre trebuie să încurajeze IMM-urile să dezvolte noi produse şi servicii care respectă mediul şi să adopte sisteme de management ecoeficiente.

Deschiderea IMM-urilor către pieţele externe.

IMM-urile trebuie să fie mai bine sprijinite pentru a surmonta barierele în calea schimburilor cu ţările terţe şi, în special, cu pieţele emergente. În acest sens, Comisia va crea centre europene de afaceri la nivel internaţional, începând cu China şi India, şi va sprijini deschiderea pieţelor de achiziţii publice şi private ale ţărilor terţe.

Propuneri legislative

SBA prevede, de asemenea, un ansamblu de noi dispoziţii legislative menite să răspundă nevoilor IMM-urilor. Aceste propuneri se referă la posibilităţile oferite IMM-urilor în materie de ajutoare de stat compatibile cu piaţa comună, statutul societăţii private europene (SPE), reducerea anumitor coeficienţi ai TVA-ului, simplificarea şi armonizarea normelor privind facturarea, precum şi reducerea întârzierilor de plată.

Context

Mediul de afaceri pentru IMM-uri s-a îmbunătăţit, în special prin instituirea unor instrumente de politică europeană, cum ar fi politica modernă pentru IMM-uri şi Carta europeană pentru întreprinderile mici. Totuşi, trebuie să se ofere un răspuns politic adecvat în contextul noilor evoluţii economice, în special, având în vedere criza financiară mondială şi impactul său asupra economiei reale.

Small Business Act” a fost adoptat oficial în cadrul concluziilor Consiliului Competitivitate din 1-2 decembrie 2008.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulată Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa” [COM(2011) 78 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 31.08.2011

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii