RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


„Small Business Act” dla małych i średnich przedsiębiorstw europejskich

Small Buisiness Act (SBA), czyli dokument o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), tworzy strategiczne ramy, które mają umożliwić lepsze wykorzystanie wzrostu i potencjału innowacyjnego MŚP. Powinno to sprzyjać konkurencyjności Unii Europejskiej (UE) oraz jej przejściu do gospodarki opartej na wiedzy.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2008 r. Najpierw myśl na małą skalę Program „Small Business Act” dla Europy” [COM(2008) 394 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Inicjatywa zatytułowana „Small Business Act” (SBA) dla Europy stawia sobie za zadanie stworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu wzrostowi oraz konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Polityki wspólnotowe oraz krajowe muszą uwzględniać rolę odgrywaną przez MŚP w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

SBA opiera się na dziesięciu zasadach, które mają tworzyć ramy dla kształtowania polityki wspólnotowej i krajowej, a także na praktycznych rozwiązaniach pozwalających na ich wdrożenie.

Stworzenie otoczenia sprzyjającego przedsiębiorcom, tak aby ułatwić tworzenie MŚP, zwłaszcza przez kobiety i emigrantów, a także, aby zachęcać do przekazywania przedsiębiorstw zwłaszcza rodzinnych.

Komisja musi propagować kulturę przedsiębiorczości, m.in. dzięki stworzeniu sieci przedsiębiorstw oraz wymianie doświadczeń. Państwa członkowskie muszą podjąć działania w obszarach kształcenia, szkolenia, systemu podatkowego oraz systemu wspierania przedsiębiorców.

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą ponownie uruchomić działalność po wcześniejszym ogłoszeniu upadłości.

Komisja zachęca do rozwijania polityki drugiej szansy. W tej perspektywie państwa członkowskie muszą wdrożyć systemy wsparcia i ograniczyć czas trwania procedury bankructwa niezwiązanego z nieprzestrzeganiem prawa.

Opracowanie przepisów zgodnych z zasadami Programu dla MŚP

Przed przyjęciem nowych przepisów Komisja i państwa członkowskie muszą ocenić ich wpływ za pomocą „testu MŚP” oraz przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami. Należy przewidzieć specjalne działania dla małych i mikroprzedsiębiorstw w zakresie wymogów informacyjnych i dotyczących sprawozdawczości.

Dostosowanie się administracji publicznej do potrzeb MŚP i likwidacja przeszkód administracyjnych.

Państwa członkowskie muszą w większym stopniu stosować uproszczone procedury, administrację online oraz z systemu jednego okienka. Zobowiązują się do przyspieszenia procedur zakładania przedsiębiorstwa i uruchamiania działalności gospodarczej.

Adaptacja narzędzi, które są w posiadaniu władz publicznych i dotyczą przyznawania zamówień publicznych i przyznawania pomocy państwa.

Komisja ma przedstawić kodeks najlepszych praktyk przeznaczony dla instytucji zamawiających oraz vademecum dotyczące pomocy udzielanej MŚP przez państwo. Państwa członkowskie muszą dostosować odpowiednie narzędzia dla MŚP i udzielać lepszych informacji o dostępnych możliwościach.

Korzystanie z różnorodnych form finansowania, np. kapitał podwyższonego ryzyka, mikrokredyt czy finansowanie typu mezzanine.

Komisja musi stworzyć warunki sprzyjające inwestowaniu, m.in. na szczeblu transgranicznym. Państwa członkowskie muszą uruchamiać nowe programy zachęcające, a jednocześnie wykorzystywać możliwości oferowane przez fundusze wspólnotowe, takie jak program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013 (CIP), programy polityki spójności oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Dostosowanie polityki rynku wewnętrznego do specyfiki MŚP oraz poprawa sposobu prowadzenia tej polityki i dostrzegalności.

Komisja zapewnia, aby MŚP korzystały z okazji, jakie oferuje wspólny rynek, przede wszystkim za pomocą certyfikatów czy marki wspólnotowej. Oprócz tego państwa członkowskie muszą dbać o przestrzeganie zasady wzajemnego uznawania oraz właściwego działania sieci SOLVIT.

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego w zakresie badań i rozwoju MŚP przede wszystkim dzięki nabywaniu przez przedsiębiorców i ich pracowników niezbędnych kwalifikacji, łączeniu się przedsiębiorstw w klastry oraz dzięki koordynowaniu inicjatyw krajowych.

Komisja musi wspierać udział MPŚ w programach wspólnotowych, takich jak program Leonardo Da Vinci na rzecz mobilności młodych uczniów czy program ramowy badań i rozwoju (program ramowy B+R). Musi także ułatwiać im dostęp do pomocy państwa.

Przekształcenie wyzwań ekologicznych w szanse dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek dóbr i usług

Komisja musi, m.in. ułatwiać dostęp do wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV)). Państwa członkowskie zachęcają MŚP do rozwijania nowych produktów i usług, które będą przyjazne dla środowiska, a także do przyjmowania ekowydajnych systemów zarządzania.

Otwarcie się MŚP na rynki zewnętrzne

MŚP muszą mieć lepsze wsparcie, aby mogły pokonywać przeszkody związane z wymianą handlową z państwami trzecimi, przede wszystkim tymi należącymi do rynków wschodzących. W tym celu Komisja tworzy europejskie centra informacji dla przedsiębiorstw na szczeblu międzynarodowym, na początek w Chinach i Indiach, a także wspiera otwieranie rynków zamówień prywatnych i publicznych w krajach trzecich.

Wnioski legislacyjne

SBA oferuje także całą gamę nowych rozporządzeń legislacyjnych odpowiadających potrzebom MŚP. Te propozycje dotyczą możliwości oferowanych MŚP w zakresie pomocy państwowej zgodnej ze wspólnym rynkiem, statutem spółki europejskiej (SPE), obniżeniem niektórych stawek VAT, uproszczeniem procesu ujednolicania przepisów w zakresie fakturowania oraz zwalczania opóźnień w płatnościach.

Kontekst

Środowisko biznesowe MŚP poprawiło się m.in. dzięki wprowadzaniu instrumentów polityk europejskich, takich jak nowoczesna polityka dla MŚP oraz Europejska karta małych przedsiębiorstw. Tymczasem należy udzielić odpowiedniej politycznej odpowiedzi w kontekście nowego rozwoju ekonomicznego wywołanego m.in. światowym kryzysem finansowym i jego rzeczywistym wpływem na gospodarkę.

Small Business Act został formalnie przyjęty we wnioskach Rady ds. konkurencyjności w dniach 1–2 grudnia 2008 r.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy [COM(2011) 78 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony