RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Een “Small Business Act” voor de Europese KMO’s

De Small Business Act (SBA) of wet inzake kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) schept een strategisch kader om het groei- en innovatiepotentieel van de KMO’s beter te kunnen benutten. Dit zal bijdragen tot het duurzame concurrentievermogen van de Europese Unie (EU) en haar overgang naar een kenniseconomie.

BESLUIT

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 25 juni 2008 – Denk eerst klein – Een “Small Business Act” voor Europa [COM(2008) 394 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De “Small Business Act” (SBA) voor Europa heeft tot doel gunstige voorwaarden te creëren voor de groei en het duurzame concurrentievermogen van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in Europa. Er moet in het communautaire en nationale beleid meer rekening gehouden worden met het aandeel van de KMO’s in de economische groei en het scheppen van banen.

De SBA stoelt op tien beginselen die het kader vormen voor de vaststelling van het communautair en nationaal beleid alsook op de praktische maatregelen voor de tenuitvoerlegging hiervan.

Een gunstig ondernemersklimaat scheppen om de oprichting van KMO’s, met name door vrouwen en immigranten, te stimuleren en de overdracht van ondernemingen, met name van kleine familiebedrijven, te bevorderen

De Commissie dient de ondernemerscultuur te bevorderen door ondernemingen in netwerken bij elkaar te brengen en de uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken. De lidstaten moeten maatregelen treffen op het gebied van onderwijs, opleiding, fiscaliteit en ondernemersbegeleiding.

Eerlijke ondernemers helpen die na een faillissement een nieuwe start willen maken

De Commissie moedigt de ontwikkeling van een “tweedekansbeleid” aan. Daarom moeten de lidstaten steunregelingen instellen en de faillissementsprocedures naar aanleiding van een niet-frauduleus faillissement sneller laten verlopen.

Bij de vaststelling van de regelgeving uitgaan van het beginsel “denk eerst klein”

Alvorens nieuwe regelgeving goed te keuren, moeten de Commissie en de lidstaten het effect ervan nagaan met een “KMO-test” en de betrokken partijen raadplegen. Er dienen specifieke maatregelen voor de kleine en micro-ondernemingen te worden voorzien op het gebied van informatie en rapportage.

Overheden aanpassen aan de behoeften van de KMO’s en administratieve struikelblokken uit de weg ruimen

De lidstaten moeten vereenvoudigde procedures invoeren en e-overheid en éénloketsystemen bevorderen. Zij verbinden zich ertoe de procedures voor het oprichten van ondernemingen of het starten van commerciële activiteiten te versnellen.

De overheden moeten hun instrumentarium inzake de gunning van overheidsopdrachten en staatssteun aanpassen

De Commissie moet met name een code van best practices  voor de aanbesteders van overheidsopdrachten en een vademecum over staatssteun voor KMO’s opstellen. De lidstaten moeten specifiek op KMO’s gerichte maatregelen goedkeuren en hen beter informeren over de bestaande mogelijkheden.

Gebruik van uiteenlopende financieringswijzen, zoals durfkapitaal, microkrediet en mezzaninefinanciering

De Commissie dient een gunstig klimaat voor grensoverschrijdende investeringen te scheppen. De lidstaten moeten nieuwe stimuleringsprogramma’s lanceren en daarbij de mogelijkheden van de communautaire fondsen benutten, zoals het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) (2007-2013), de programma’s van het cohesiebeleid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Het interne-marktbeleid aanpassen aan de kenmerken van de KMO’s en het beheer van en de voorlichting over dit beleid verbeteren

De Commissie moet erop toezien dat de KMO’s de mogelijkheden van de gemeenschappelijke markt benutten, met name door het octrooisysteem en het Gemeenschapsmerk. Bovendien moeten de lidstaten toezicht houden op de naleving van het beginsel van wederzijdse erkenning en op de goede werking van het SOLVIT-netwerk.

Het potentieel van de KMO’s inzake innovatie, onderzoek en ontwikkeling versterken, met name door ondernemers en hun personeel de nodige kwalificaties te laten behalen, bedrijven in clusters te groeperen en de nationale initiatieven te coördineren

De Commissie moet KMO’s aanmoedigen om deel te nemen aan de communautaire programma’s, zoals het Leonardo Da Vinci-programma voor de mobiliteit van leerjongens en ‑meisjes en het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Zij moet staatssteun voor hen beter toegankelijk maken.

Milieu-uitdagingen ombuigen tot kansen voor de productie en commercialisering van goederen en diensten

De Commissie moet met name de toegang tot het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) vergemakkelijken. De lidstaten sporen de KMO’s aan om nieuwe milieuvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen en milieuefficiënte beheerssystemen in gebruik te nemen.

KMO’s warm maken voor buitenlandse markten

De KMO’s moeten beter worden begeleid om de obstakels voor handelsbetrekkingen met derde landen, met name met de groeilanden, te overbruggen. Daarom richt de Commissie op internationaal niveau Europese bedrijvencentra op, te beginnen met China en India, en ondersteunt zij de openstelling van de overheidsopdrachten en particuliere aanbestedingen van derde landen.

Wetgevingsvoorstellen

De SBA voorziet eveneens in een reeks nieuwe wetsbepalingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de KMO’s. Het betreft mogelijkheden die aan KMO’s worden geboden inzake met de gemeenschappelijke markt verenigbare staatssteun, het statuut van de Europese vennootschap (EBV), de vermindering van bepaalde btw-tarieven, de vereenvoudiging en harmonisering van de factureringsregels en de beperking van de betalingsachterstanden.

Context

De werkingssfeer van de KMO’s is erop vooruitgegaan, met name dankzij de instelling van Europese beleidsinstrumenten als het moderne mkb-beleid en het Europees Handvest voor kleine bedrijven. Toch is er nood aan een passend bestuurlijk antwoord tegen de achtergrond van nieuwe economische ontwikkelingen, met name de wereldwijde financiële crisis en haar invloed op de reële economie.

De Small Business Act werd formeel goedgekeurd in de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 1 en 2 december 2008.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Evaluatie van de "Small Business Act" voor Europa [COM(2011) 78 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 31.08.2011

Zie ook

  • directoraat-generaal Ondernemingen en industrie van de Europese Commissie:
    1. Europese portal voor het MKB
    2. Small Business Act (EN)
  • Enterprise Europe Network (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven