RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Μία « Small Business Act » για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

Η Small Business Act (SBA), ή νόμος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δημιουργεί ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο οφείλει να οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και καινοτομίας των ΜΜΕ. Αυτό θα πρέπει να επιτρέψει την ενίσχυση της αειφόρου ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την μετάβασή της προς μία οικονομία της γνώσης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 25ης Ιουνίου 2008 με τίτλο «Think Small First: Προτεραιότητα στις ΜΜΕ - Μία "Small Business Act" για την Ευρώπη" [COM(2008) 394 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η πρωτοβουλία με τίτλο « Small Business Act » (SBA) για την Ευρώπη στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι κοινοτικές και εθνικές πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους το ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Η SBA βασίζεται σε δέκα αρχές που στόχος τους είναι να πλαισιώσουν τη χάραξη των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών, καθώς και σε πρακτικά μέτρα για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών.

Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τους επιχειρηματίες προκειμένου να διευκολύνεται η δημιουργία ΜΜΕ, ιδιαιτέρως από γυναίκες και μετανάστες, και να ενθαρρύνεται η μεταβίβαση επιχειρήσεων, ιδίως των οικογενειακών ΜΜΕ.

Η Επιτροπή πρέπει να προωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα, κυρίως μέσω της δικτύωσης των επιχειρήσεων και της ανταλλαγής εμπειριών. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της φορολογίας και της υποστήριξης στους επιχειρηματίες.

Στήριξη στους επιχειρηματίες καλής πίστης που επιθυμούν να κάνουν μία νέα αρχή μετά από μία πτώχευση.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ανάπτυξη μίας «πολιτικής παροχής δεύτερης ευκαιρίας». Υπό αυτήν την έννοια, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα υποστήριξης και να περιορίσουν τη διάρκεια των διαδικασιών παύσης λειτουργίας σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης.

Διαμόρφωση κανόνων σύμφωνα με την αρχή «προτεραιότητα στις ΜΜΕ».

Πριν την υιοθέτηση νέων κανόνων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των κανόνων αυτών με ένα «τεστ ΜΜΕ» και να ζητήσουν τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών. Ειδικά μέτρα πρέπει να προβλεφθούν για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά την ενημέρωση και την υποβολή έκθεσης.

Προσαρμογή των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ και εξάλειψη των διοικητικών φραγμών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προσφεύγουν ευρύτερα σε απλοποιημένες διαδικασίες, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στο σύστημα ενιαίας εξυπηρέτησης. Δεσμεύονται να επιταχύνουν τις διαδικασίες δημιουργίας επιχειρήσεων και έναρξης εμπορικών δραστηριοτήτων.

Προσαρμογή των μέσων τα οποία διαθέτει η πολιτική όσον αφορά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Η Επιτροπή, συγκεκριμένα, πρέπει να υποβάλει κώδικα ορθής πρακτικής  που να απευθύνεται στις αναθέτουσες αρχές των δημόσιων συμβάσεων, και έναν οδηγό για τις κρατικές ενισχύσεις που να απευθύνεται στις ΜΜΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν ειδικά μέτρα για τις ΜΜΕ και να τις ενημερώνουν καλύτερα για τις υφιστάμενες δυνατότητες.

Προσφυγή σε διαφοροποιημένα είδη χρηματοδότησης, όπως κεφάλαια υψηλού κινδύνου, μικροπιστώσεις ή ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να ξεκινήσουν νέα προγράμματα κινήτρων, ενώ παράλληλα να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κοινοτικοί πόροι, όπως το πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας 2007-2013 (CIP), τα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Προσαρμογή της πολιτικής τής ενιαίας αγοράς στα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και βελτίωση της διακυβέρνησης και της δημοσιότητάς της.

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η κοινή αγορά, ιδιαιτέρως μέσω των συστημάτων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του κοινοτικού εμπορικού σήματος. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και της ορθής λειτουργίας του δικτύου SOLVIT.

Ενίσχυση του δυναμικού των ΜΜΕ για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως μέσω της απόκτησης των αναγκαίων δεξιοτήτων εκ μέρους των επιχειρηματιών και του προσωπικού τους, της ομαδοποίησης των επιχειρήσεων σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και του συντονισμού των εθνικών πρωτοβουλιών.

Η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα κοινοτικά προγράμματα, όπως στο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci για την κινητικότητα των μαθητευόμενων και στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (ΠΠΕΤΑ). Πρέπει να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις κρατικές ενισχύσεις.

Μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες, όσον αφορά την παραγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Επιτροπή πρέπει κυρίως να διευκολύνει την πρόσβαση στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα στις ΜΜΕ προκειμένου αυτές να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον και να υιοθετήσουν οικολογικά αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης.

Άνοιγμα των ΜΜΕ στις αγορές εκτός ΕΕ.

Οι ΜΜΕ πρέπει να υποβοηθούνται περισσότερο προκειμένου να ξεπεράσουν τους φραγμούς στις συναλλαγές τους με τις τρίτες χώρες και ιδιαιτέρως τις αναδυόμενες αγορές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δημιουργεί ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ξεκινώντας από την Κίνα και την Ινδία, και υποστηρίζει το άνοιγμα των δημόσιων και ιδιωτικών αγορών των τρίτων χωρών.

Νομοθετικές προτάσεις

Η SBA προβλέπει επίσης ένα σύνολο νέων νομοθετικών διατάξεων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ΜΜΕ. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τις δυνατότητες που προσφέρονται στις ΜΜΕ όσον αφορά συμβατές με την κοινή αγορά κρατικές ενισχύσεις , το καθεστώς της ευρωπαϊκής εταιρείας (ΕΙΕ), τη μείωση ορισμένων συντελεστών ΦΠΑ, την απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων έκδοσης τιμολογίων, καθώς και τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών.

Πλαίσιο

Το εμπορικό περιβάλλον των ΜΜΕ βελτιώθηκε κυρίως χάρη στη δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών μέσων, όπως η σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί κατάλληλη πολιτική απάντηση ενόψει των νέων οικονομικών εξελίξεων, κυρίως ενόψει της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των επιπτώσεων της κρίσης αυτής στην πραγματική οικονομία.

Η Small Business Act υιοθετήθηκε επισήμως στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2008.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοινωση τησ Eπιτροπησ προσ το Eυρωπαϊκο Kοινοβουλιο, το Συμβουλιο, την Eυρωπαϊκη Oικονομικη και Kοινωνικη Eπιτροπη και την Eπιτροπη των Περιφερειων Ανασκόπηση της Πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη [COM(2011) 78 τελικό - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.08.2011

βλέπε και

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας