RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


„Small Business Act“ pro evropské MSP

Takzvaný Small Business Act (SBA), neboli zákon o malých a středních podnicích (MSP), tvoří strategický rámec, který má umožnit lépe využívat růstový a inovační potenciál MSP. Ten by měl napomoci k trvalé konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a k jejímu přechodu na ekonomiku založenou na znalostech.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25. června 2008 s názvem „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small Business Act“ pro Evropu (KOM(2008) 394 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem iniciativy s názvem „Small Business Act“ (SBA) pro Evropu je vytvořit příznivé podmínky pro růst a trvalou konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) v EU. Vnitrostátní politiky a politiky Společenství musí lépe docenit úlohu MSP v hospodářském růstu a tvorbě pracovních míst.

SBA spočívá na dvou principech, které mají tvořit rámec pro stanovení politik Společenství a členských států a pro praktická opatření na jejich provádění.

Rozvoj prostředí příznivého pro podnikání s cílem usnadnit zakládání MSP, zejména ženám a přistěhovalcům, a podpořit převody podniků, zvláště rodinné MSP.

Komise musí podporovat podnikatelskou kulturu prostřednictvím prohlubování vzájemných kontaktů mezi podniky a výměny zkušeností. Členské státy musí přijmout opatření v oblastech školství, odborného vzdělávání, daní a pomoci podnikatelům.

Podpora poctivých podnikatelů, kteří chtějí obnovit činnost po úpadku.

Komise podporuje rozvoj politiky „druhé šance“. Ta vyžaduje, aby členské státy zavedly režimy podpory a zkrátily všechny právní postupy spojené s ukončením činnosti podniku v případě nepodvodného úpadku.

Tvorba právních předpisů podle zásady „Zelenou malým a středním podnikům“.

Před přijetím nových právních předpisů musí Komise a členské státy zhodnotit jejich dopad v „testu MSP“ a vést konzultace se zainteresovanými stranami. Musí být přijatá zvláštní opatření pro malé podniky a mikropodniky, zejména ve věci požadavků na informace a výkaznictví.

Přizpůsobení veřejné správy potřebám MSP a odstranění administrativních překážek.

Členské státy musí častěji využívat zjednodušených postupů, prosazovat elektronickou správu a systém centrálních kontaktních míst. Je třeba, aby urychlily postup při zakládání podniků a zahájení podnikatelské činnosti.

Přizpůsobení nástrojů veřejné politiky při zadávání veřejných zakázek a přidělování státní podpory.

Komise musí zejména předložit kodex osvědčených postupů stanovující pokyny pro zadavatele veřejných zakázek a zveřejnit příručky o státní podpoře pro MSP. Členské státy musí přizpůsobit zvláštní opatření malým a středním podnikům a informovat je o existujících možnostech.

Přístup k různým typům financování, jako je rizikový kapitál, mikroúvěry a mezaninové financování.

Komise musí vytvořit příznivé podmínky pro investování, a to zejména na přeshraniční úrovni. Členské státy musí zahájit nové programy pobídek s využitím možností, které se nabízejí z fondů Společenství, jako je rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 2007–2013 (CIP), programy politiky soudržnosti a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

Přizpůsobení politiky jednotného trhu potřebám MSP, zejména pomocí lepšího řízení politiky jednotného trhu a větší informovanosti o této politice.

Komise musí dbát na to, aby MSP měly prospěch z příležitostí, které jim nabízí společný trh, a měly přístup k patentům a ochranným známkám. Navíc musí členské státy dohlížet na řádné provádění zásady vzájemného uznávání a posílení systému řešení problémů SOLVIT.

Posílení potenciálu pro inovace, výzkum a vývoj MSP, zejména díky získávání potřebných kvalifikací pro podnikatele a jejich zaměstnance, shromažďování podniků do skupin a koordinaci vnitrostátních iniciativ.

Komise musí podporovat účast MSP na programech Společenství, jako je program Leonardo Da Vinci pro mobilitu učňů a rámcový program pro výzkum a vývoj (RP7). Musí usnadnit přístup ke státní finanční podpoře.

Přeměna výzev životního prostřední na příležitosti, týkající se výroby a uvádění na trh zboží a služeb

Komise musí zejména usnadnit přístup malých a středních podniků do systému řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí (EMAS (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV)). Členské státy musí poskytovat pobídky MSP k rozvoji nových výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí a ekologicky účinnému podnikání.

Otevřenost MSP vnějším trhům

MSP potřebují účinnější podporu při zdolávání překážek v obchodování se třetími zeměmi, zejména na rychle rostoucích nových trzích. Za tím účelem Komise zakládá evropská podnikatelská střediska na mezinárodní úrovni, v prvé řadě v Číně a Indii, a podporuje otevření soukromých a veřejných trhů třetích zemí.

Legislativní návrhy

SBA také předpokládá soubor nových legislativních opatření odpovídajících potřebám MSP. Tyto návrhy se týkají možností nabízených MSP v oblasti státní podpory slučitelné se společným trhem, statutu evropské soukromé společnosti (SPE), snížení některých sazeb DPH, zjednodušení a harmonizace stávajících pravidel pro fakturaci a zkrácení prodlení plateb.

Kontext

Podnikatelské prostředí MSP se zlepšilo zejména díky provádění nástrojů politik Společenství, jako je moderní politika pro MSP a Evropská charta pro malé podniky. Adekvátní politická reakce však musí být poskytována s ohledem na nový hospodářský vývoj, zejména v důsledku světové finanční krize a jejího dopadu na reálnou ekonomiku.

Small Business Act byl formálně přijat v závěrech Rady pro konkurenceschopnost ze dne 1. a 2. prosince 2008.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu (KOM(2011) 78 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 31.08.2011

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky