RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Integrace do Evropské unie

Posílit politiku stabilizace a přidružení, kterou realizuje Evropská unie vůči zemím jihovýchodní Evropy, a stanovit program integrace těchto zemí do Evropské unie.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The Western Balkans and European Integration (COM/2003/0285 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Západní Balkán a evropská integrace“) (KOM (2003) 285 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Integrace zemí západního Balkánu se pro Evropskou unii stala jednou z priorit. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, je nutné proces stabilizace a přidružení posílit. Toto prohloubení odkazuje na proces rozšíření Evropské unie o země střední a východní Evropy. V zásadě bude třeba vycházet u zemí jihovýchodní Evropy ze zkušeností tohoto rozšíření. Vývoj procesu integrace bude záviset v konečné fázi na schopnostech a odhodlání jednotlivých zemí.

Opatření pro posílení procesu stabilizace a přidružení

Sdělení poukazuje na to, že bude třeba přezkoumat možnost vytvořit partnerství pro integraci se zeměmi západního Balkánu. V každém partnerství bude vytvořen seznam, co musí každá země udělat, aby se přiblížila Evropské unii. Seznam krátkodobých a střednědobých opatření, která bude třeba přijmout, poslouží při hodnocení postupu jednotlivých zemí v procesu přistoupení. Poslouží také ke stanovení priorit podpory poskytované programem CARDS. Země této oblasti sestaví své akční plány pro aplikaci priorit partnerství pro integraci. Komise bude provádět pravidelnou průběžnou kontrolu pokroků, zejména ve výročních zprávách.

„Partnerství“ (vysílání úředníků z členských států do orgánů kandidátských zemí, aby zde předávali své zkušenosti) se ukázalo v zemích střední a východní Evropy jako velmi užitečné. Pozitivně přispívá k posílení orgánů kandidátských zemí. Od října 2002 jsou programem CARDS organizovány pro některé země západního Balkánu různé partnerské aktivity. S cílem posílit orgány podporuje Komise také vytvoření vysokoškolské vzdělávací instituce zaměřené na reformu veřejné správy.

Sdělení doporučuje posílit spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. V tomto směru bude se zeměmi uvedené oblasti veden dialog. Do hloubky budou projednávány pro země jihovýchodní Evropy velmi důležité záležitosti, jako je vízová politika a politika migrace do Evropské unie. Státy této oblasti by měly sestavit plán boje proti organizovanému zločinu.

Komise navrhla zemím západního Balkánu účast v některých programech Společenství. To by jim umožnilo seznámit se s politikou a pracovními metodami Společenství.

Komise bude i nadále podporovat hospodářský rozvoj, obchod a přechod na funkční tržní hospodářství. Země západního Balkánu musí využít všech možností, které jim nabízejí obchodní opatření a dohody o volném obchodu sjednané mezi nimi a Evropskou unií. Komise přizpůsobí svá opatření, aby těmto zemím umožnila co nejlépe využívat preferenčních obchodních opatření. Musí být zlepšeny podmínky pro rozvoj malých a středních podniků. V tomto směru se doporučuje využít zásad evropské charty pro malé podniky. Komise navrhuje zavedení hospodářského dialogu s těmito zeměmi a případné rozšíření vnitřního energetického trhu.

I nadále zůstává program CARDS hlavní finanční podporou procesu stabilizace a přidružení. Komise navrhuje zvýšit jeho rozpočet. Na druhé straně je připravena prostudovat možnost poskytnout, ve spolupráci s mezinárodními institucemi, výjimečnou makrofinanční pomoc zemím této oblasti.

Sdělení podporuje regionální spolupráci mezi zeměmi této oblasti a přeshraniční spolupráci s členskými státy Evropské unie.

Sdělení chválí parlamentní spolupráci při posilování parlamentů států této oblasti a jejich integraci do místních i mezinárodních parlamentních struktur.

Doporučuje také politickou spolupráci. Země západního Balkánu by měly být vyzvány připojit se ke společným postojům a prohlášením Evropské unie v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Politický dialog mezi zeměmi této oblasti a Evropskou unií by měl být intenzivnější a pravidelnější.

Poslední aktualizace: 25.01.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky