RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 10 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Poikkeukselliset kaupan toimenpiteet

Arkisto

Euroopan unioni myöntää kauppaetuuksia tuotteille, jotka ovat peräisin Länsi-Balkanin maista eli Albaniasta, Bosnia ja-Hertsegovinasta, Kroatiasta, Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueilta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta. Järjestelmä samalla sekä täydentää että edistää vakautus- ja assosiaatioprosessia. Se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2000, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella otetaan käyttöön poikkeukselliset kaupan toimenpiteet Länsi-Balkanin maiden ja alueiden hyväksi. Ne koskevat erityisesti maita ja alueita, jotka kuuluvat vakautus- ja assosiaatioprosessiin.

Etuuskohtelu on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Etuuskohtelutoimenpiteet

Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Kroatiasta, Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueilta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia tuotteita voidaan tuoda yhteisöön ilman määrällisiä rajoituksia tai muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä sekä ilman tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja. Joihinkin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin rajoitettuja myönnytyksiä ja tariffikiintiöitä.

Lisäksi Albanialle, Kroatialle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle

ja Montenegrolle

myönnetään asetuksessa säädettyjä myönnytyksiä, jos ne ovat edullisempia kuin maiden Euroopan unionin kanssa tekemiin vakautus- ja assosiaatiosopimuksiin sisältyvät myönnytykset. Nämä sopimukset muodostavat yhteisön ja edunsaajamaiden välisen sopimuksiin perustuvan kauppajärjestelmän.

Rajoitetut myönnytykset ja tariffikiintiöt

Tiettyihin kalastustuotteisiin ja tiettyihin viineihin sovellettavia tulleja ei peritä asetuksen (EY) N:o 407/2008 liitteessä I säädettyinä ajanjaksoina ja siinä ilmoitettujen tariffikiintiöiden mukaisesti. Lisäksi tariffikiintiöitä vahvistetaan muille liitteessä II luetelluille maataloustuotteille.

Albaniasta, Bosnia ja -Hertsegovinasta ja Montenegrosta sekä Serbian tai Kosovon tullialueilta peräisin olevan sokerin tuonnissa sovelletaan tullittomia vuotuisia tariffikiintiöitä. Kyseisille maille määrätyt tariffikiintiöt ovat seuraavat:

  • 180 000 tonnia Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueilta peräisin oleville tuotteille.

Montenegron tai Kosovon tullialueilta peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden vapautus tulleista rajoitetaan asetuksessa (EY) N:o 517/94 vahvistettuihin vuotuisiin määriin.

Etuuskohtelutoimenpiteiden myöntämisedellytykset ja niiden soveltamisen keskeyttäminen

Voidakseen hyötyä etuuskohtelutoimenpiteistä asianomaisten maiden on täytettävä seuraavat ehdot:

  • niiden on sovellettava asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 mainittua "alkuperätuotteiden" määritelmää
  • ne eivät saa ottaa käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eivätkä uusia rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä Euroopan yhteisöstä peräisin olevassa tuonnissa, eivätkä ne saa lisätä voimassa olevien tullien ja maksujen määriä

  • niiden on tehtävä hallinnollista yhteistyötä yhteisön kanssa kaikenlaisten petosten välttämiseksi

  • niiden on toteutettava tehokkaita talousuudistuksia ja alueellista yhteistyötä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden kanssa etenkin perustamalla vapaakauppa-alueita. Tämä on perusedellytys, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa neuvoston toimenpiteis iin.

Kun yhteisöön suuntautuva vienti lisääntyy huomattavasti ja ylittää kyseisten maiden tavanomaisen tuotantokapasiteetin ja viennin määrän tai kun edellä esitettyjä vaatimuksia ei ole noudatettu, Euroopan komissio voi keskeyttää asetuksessa säädettyjen säännösten soveltamisen kokonaan tai osittain kolmen kuukauden ajaksi.

Jäsenvaltio voi saattaa komission soveltamisen keskeyttämistä koskevan päätöksen neuvoston käsiteltäväksi, ja neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin. Kolmen kuukauden jakson päättyessä komissio päättää joko lopettaa soveltamisen keskeyttämisen tai jatkaa sitä.

Tausta

Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto piti kaupan yksipuolista vapauttamista tarpeellisena vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden ja alueiden taloudellisen kehityksen ja poliittisen vakauden turvaamiseksi.

VIITTEET

SäädösVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 2007/2000 [Hyväksyminen: toimielinten välinen sopimus ACC/2000/0144]30.9.2000 – 31.12.2010-EYVL L 240, 23.9.2000
MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 2563/200024.11.2000-EYVL L 295, 23.11.2000
Asetus (EY) N:o 2487/200120.12.2001-EYVL L 335, 19.12.2001
Asetus (EY) N:o 607/20036.4.2003-EUVL L 86, 3.4.2003
Asetus (EY) N:o 374/20051.7.2005-EUVL L 59, 5.3.2005
Asetus (EY) N:o 1946/200530.11.2005-EUVL L 312, 29.11.2005
Asetus (EY) N:o 407/200810.5.2008-EUVL L 122/7, 8.5.2008
Viimeisin päivitys 16.05.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun