RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 10 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Έκτακτα εμπορικά μέτρα

Αρχεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί εμπορικές προτιμήσεις στα προϊόντα προέλευσης των Δυτικών Βαλκανίων, ήτοι της Αλβανίας, της Βοσνίας-και-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το καθεστώς αυτό είναι συγχρόνως ένα συμπλήρωμα και ένα μέσο για τη συμβολή στη διαδικασία της σταθεροποίησης και της σύνδεσης. Ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για την εισαγωγή έκτακτων εμπορικών μέτρων υπέρ των χωρών και εδαφών που συμμετέχουν και συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2820/98 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 και (ΕΚ) αριθ. 6/2000 [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει έκτακτα εμπορικά μέτρα υπέρ των χωρών και των περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων. Αφορά συγκεκριμένα τις χώρες και τις περιοχές που επωφελούνται της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Το καθεστώς αυτό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Προτιμησιακά μέτρα

Τα προϊόντα προέλευσης από την Αλβανία, τη Βοσνία-και-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία ή το Κοσσυφοπέδιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και με απαλλαγή από δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος. Εντούτοις, περιορισμένες παραχωρήσεις και δασμολογικές ποσοστώσεις εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, η Αλβανία, η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο επωφελούνται από τις παραχωρήσεις τού παρόντος κανονισμού μόνον εφόσον αυτές προσδιορίζονται ή εφόσον οι εν λόγω παραχωρήσεις είναι πιο ευνοϊκές από τις παραχωρήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών τους σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, οι συμφωνίες αυτές καθιερώνουν ένα συμβατικό εμπορικό καθεστώς.

Περιορισμένες παραχωρήσεις και δασμολογικές ποσοστώσεις

Για ορισμένα προϊόντα αλιείας και ορισμένα είδη κρασιού οι δασμοί αναστέλλονται για συγκεκριμένες περιόδους και εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται στο παράρτημα Ι τού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 407/2008. Δασμολογικές ποσοστώσεις ορίζονται επίσης για άλλα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι εισαγωγές ζάχαρης προέλευσης Βοσνίας-και-Ερζεγοβίνης, των τελωνειακών εδαφών της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου, υπόκεινται σε ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις με μηδενικό δασμό. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις ορίζονται με τον τρόπο αυτό για κάθε μια από τις εν λόγω χώρες:

  • 12.000 τόνοι για προϊόντα προέλευσης Βοσνίας-και-Ερζεγοβίνης·
  • 180.000 τόνοι για προϊόντα προέλευσης των τελωνειακών εδαφών της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου.

Προϋποθέσεις χορήγησης και αναστολή των προτιμησιακών μέτρων

Για να επωφεληθούν από τα προτιμησιακά μέτρα, οι ενδιαφερόμενες χώρες θα πρέπει να πληρούν διάφορες προϋποθέσεις, ήτοι:

  • την έννοια των «προϊόντων προέλευσης» που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
  • την απαγόρευση θέσπισης νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος, νέων περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος στις εισαγωγές προέλευσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της αύξησης του επιπέδου των σημερινών δασμών και επιβαρύνσεων·
  • την υλοποίηση αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Κοινότητα για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης·
  • την πραγματοποίηση αποτελεσματικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων και μιας περιφερειακής συνεργασίας με τις άλλες χώρες τις οποίες αφορά η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, ιδίως με την εγκαθίδρυση ζωνών ελεύθερων συναλλαγών. Αυτή η προϋπόθεση είναι θεμελιώδης· το Συμβούλιο μπορεί να λάβει μέτρα εφόσον δεν τηρηθεί.

Στην περίπτωση που υπάρξει υπερβολική αύξηση των εξαγωγών προς την Κοινότητα πέραν της παραγωγικής ικανότητας και του συνήθους επιπέδου εξαγωγών ή στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναστείλει για τρεις μήνες το σύνολο ή μέρος των διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την αναστολή, ενώ το Συμβούλιο δύναται, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση. Η Επιτροπή αποφασίζει, μετά από τρεις μήνες αναστολής, την άρση ή παράταση του μέτρου αναστολής..

Πλαίσιο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000, μία ασύμμετρη φιλελευθεροποίηση των εμπορικών συναλλαγών ήταν απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθεροποίηση των χωρών και εδαφών που επωφελούνται της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύος-Ημερομηνία εκπνοήςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000

[Έγκριση: διοργανική συμφωνία ACC/2000/0144]

30.09.2000-31.12.2010-ΕΕ L 240, 23.09.2000
Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2563/200024.11.2000-ΕΕ L 295, 23.11.2000
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2487/200120.12.2001-ΕΕ L 335, 19.12.2001
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/20036.4.2003-ΕΕ L 086, 3.4.2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/20051.7.2005-ΕΕ L 59, 5.3.2005
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/200530.11.2005-ΕΕ L 312, 29.11.2005
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/200716.5.2007ΕΕ L 125, 15.5.2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 407/200810.5.2008ΕΕ L 122/7, 8.5.2008
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.01.2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας