RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fördraget om energigemenskapen

Genom fördraget om energigemenskapen skapas en inre marknad för el och naturgas som omfattar Europeiska unionens 27 medlemsstater samt sju europeiska stater och territorier på Balkan.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/500 av den 29 maj 2006 om Europeiska gemenskapens ingående av fördraget om energigemenskapen

SAMMANFATTNING

Genom fördraget om energigemenskapen skapas en integrerad energimarknad för el och naturgas mellan Europeiska gemenskapen och de kontraktsslutande parterna.

Medlemmarna i energigemenskapen är Europeiska gemenskapen, Albanien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244. Därutöver kan en eller flera av Europeiska unionens medlemsstater delta i energigemenskapen på begäran av ministerrådet. Tredjeländer kan godkännas som observatörer.

Fördraget är tillämpligt på de undertecknande parternas territorier och på det territorium som omfattas av Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo.

Fördraget trädde i kraft den 1 juli 2006. Det slöts för en tioårsperiod. Det kan förlängas antingen för alla undertecknande parter efter ett enhälligt beslut i ministerrådet, eller för de parter som har röstat för en förlängning (på villkor att de utgör minst två tredjedelar av medlemmarna i energigemenskapen).

Energigemenskapens uppdrag

Energigemenskapen syftar till att

  • skapa fasta rättsliga och handelstekniska ramar för främjande av investeringar till förmån för en stabil och permanent energiförsörjning,
  • inrätta ett gemensamt lagstiftningsområde för utbyte av nätenergi,
  • öka försörjningstryggheten inom detta område och utveckla förbindelserna med grannländerna,
  • höja energieffektiviteten och förbättra miljösituationen när det gäller gas och el samt utveckla förnybara energikällor,
  • utveckla konkurrensen på gas- och elmarknaden i större skala och utnyttja stordriftsfördelar.

Energigemenskapens verksamhet

En stor del av energigemenskapens verksamhet avser genomförandet av en del av gemenskapslagstiftningen i samtliga fördragsslutande parter i fråga om energi, miljö, konkurrens och förnybar energi samt efterlevnaden av vissa allmänna gemenskapsnormer för de tekniska systemen, exempelvis transporter eller gränsöverskridande trafikförbindelser.

Genom fördraget inrättas dessutom en mekanism för driften av de regionala energimarknaderna. Mekanismen omfattar de fördragsslutande parterna och berörda EU-länder (Österrike, Bulgarien, Grekland, Ungern, Italien, Rumänien och Slovenien). Inom mekanismen föreskrivs ett antal ramåtgärder för långdistanstransport av nätenergi, försörjningstryggheten, energileveranserna till alla medborgare, harmonisering, främjande av förnybara energikällor och energieffektivitet på en fördragsslutande parts territorium.

Genom fördraget inrättas dessutom en gemensam marknad för nätenergi utan inre gränser mellan parterna, på vilken det ska vara förbjudet för parterna att mellan sig tillämpa tullar och kvantitativa restriktioner på import och export av nätenergi eller andra åtgärder med likvärdig effekt. Undantag medges emellertid om hot föreligger mot den allmänna ordningen eller allmänna säkerheten, skyddet av människors, djurs och växters liv och hälsa, eller skyddet av industriell och kommersiell äganderätt. Genom fördraget organiseras även förbindelserna med tredjeländer och ömsesidigt bistånd i fall av störning.

Kommission ska vara samordnare för de tre verksamheterna.

Institutioner och beslut

Ministerrådet, som är sammansatt av en företrädare för varje fördragsslutande part, beslutar om de allmänna politiska riktlinjerna och om genomförandet av fördragets syften samt antar procedurbeslut såsom överföring av uppdrag, befogenheter eller skyldigheter. Ordförandeskapet ska innehas i tur och ordning av de fördragsslutande parterna under sex månader i taget och ska bistås av en företrädare för Europeiska gemenskapen samt en företrädare från nästkommande innehavare av ordförandeskapet. Ministerrådet ska lämna in en årlig rapport om energigemenskapens verksamhet till Europaparlamentet och till de fördragsslutande parternas parlament.

Den permanenta högnivågruppen ska förbereda ministerrådets arbete. Den permanenta högnivågruppen ska utgöras av en företrädare för varje fördragsslutande part.

Tillsynsnämnden ska bistå övriga institutioner och utfärda rekommendationer i samband med gränsöverskridande tvister. Tillsynsnämnden ska utgöras av en företrädare för energitillsynsmyndigheten från varje fördragsslutande part, Europeiska gemenskapen företrädd av Europeiska kommissionen, bistådd av en tillsynsmyndighet från varje deltagare, samt en företrädare för Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG).

Dessutom ska två forum, sammansatta av företrädare för alla berörda grupper bistå energigemenskapen med rådgivning.

Det permanenta sekretariatet i Wien ska bl.a. bistå energigemenskapens övriga institutioner med administrativt stöd och se över om parterna fullgör sina skyldigheter på ett riktigt sätt.

Energigemenskapen ska fatta beslut (tvingande) och rekommendationer (icke tvingande). Dessa åtgärder vidtas antingen på förslag av kommissionen (tillämpning av gemenskapslagstiftningen) eller på förslag av en fördragsslutande part (övriga verksamheter) och antas antingen genom majoritetsbeslut (tillämpning av gemenskapslagstiftningen), genom tvåtredjedelsmajoritet (mekanismen för driften av nätenergimarknaderna) eller genom enhällighet (den gemensamma energimarknaden).

Om en part på ett allvarligt och bestående sätt underlåter att fullgöra sina skyldigheter, får ministerrådet genom beslut som kräver enhällighet tillfälligt återkalla vissa rättigheter som följer av tillämpningen av fördraget.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2006/500/EG29.5.2006-EUT L 198, 20.7.2006
 
Senast ändrat den 20.11.2007

Se även

Närmare uppgifter finns på energigemenskapens hemsida (EN).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början