RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Smlouva o Energetickém společenství

Smlouva o Energetickém společenství vytváří vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem, který sdružuje 27 členských států Evropské unie (EU) a 7 evropských států a území na Balkáně.

AKT

Rozhodnutí Rady č. 2006/500/ES ze dne 29. května 2006 o uzavření Smlouvy o Energetickém společenství Evropským společenstvím

PŘEHLED

Smlouvou o Energetickém společenství se vytváří integrovaný trh s energií (elektřina a plyn) mezi Evropským společenstvím a smluvními stranami.

Členy Energetického společenství jsou Evropské společenství, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a prozatímní správní mise OSN v Kosovu podle usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1244. Kromě toho na žádost Rady ministrů může být členem Energetického společenství jeden nebo více členských států Evropské unie (EU). Třetí země mohou být přizvány jako pozorovatelé.

Smlouva se vztahuje na území smluvních stran a na území pod jurisdikcí prozatímní správní mise OSN v Kosovu.

Smlouva vstoupila v platnost dne 1. července 2006. Byla uzavřena na dobu deseti let. Její použití může být prodlouženo buď pro všechny zúčastněné strany na základě jednomyslného rozhodnutí Rady ministrů, nebo pro strany, které budou hlasovat pro prodloužení (pokud početně představují minimálně dvě třetiny počtu členů Energetického společenství).

Úloha Energetického společenství

Energetické společenství si klade tyto cíle:

  • vytvořit stabilní právní a tržní rámec, který by byl schopný přilákat investice s cílem zajistit stabilní a kontinuální dodávky energie;
  • vytvořit jednotný regulační prostor pro obchod v energetické síti;
  • zvýšit zabezpečení dodávek v tomto prostoru a rozvíjet přeshraniční vztahy;
  • zlepšovat energetickou účinnost a environmentální situaci týkající se energetické sítě a rozvíjet obnovitelné zdroje energie;
  • rozvíjet hospodářskou soutěž na trhu energetických sítí.

Činnosti Energetického společenství

Důležitou součástí činnosti Energetického společenství je provádění části právních předpisů Společenství, či „acquis communautaire“, ve všech státech, které jsou smluvní stranou smlouvy, týkající se energií, životního prostředí, hospodářské soutěže a obnovitelných zdrojů energie, jakož i dodržování určitých obecných pravidel Společenství, pokud jde o technické systémy, například v oblasti přeshraniční přepravy nebo propojení.

Mimoto smlouva zavádí mechanismus pro fungování regionálních trhů s energií, který se vztahuje na území smluvních stran smlouvy a zúčastněných členských států EU (Rakousko, Bulharsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Rumunsko a Slovinsko). Tento systém poskytuje rámec opatření týkajících se dálkové přepravy energie v síti, zabezpečení dodávek, poskytování energie občanům, harmonizace, podpory obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, stejně jako v případě náhlé krize sítě s energií na území členského státu Energetického společenství.

Smlouvou se kromě toho vytváří energetický trh bez vnitřních hranic mezi smluvními stranami, v němž jsou mezi stranami zakázána cla a kvantitativní omezení dovozu a vývozu energií, jakož i opatření s rovnocenným účinkem, neplatí-li výjimečné okolnosti (týkající se veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví lidí a zvířat, ochrany rostlin, ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví). Smlouva také obsahuje ustanovení o vztazích se třetími zeměmi a vzájemné pomoci v případě poruchy.

Komise tyto činnosti koordinuje.

Instituce a rozhodování

Rada ministrů, složená z jednoho zástupce každé smluvní strany smlouvy, stanovuje hlavní zásady obecné politiky, přijímá opatření ke splnění cílů smlouvy a přijímá procesní úkony, jako je rozdělení pravomocí, úkolů nebo povinností. Předsednictví si smluvní strany předávají na dobu šesti měsíců a je mu nápomocen jeden zástupce Evropského společenství a jeden zástupce nastupujícího předsednictví. Rada předkládá výroční zprávu Evropskému parlamentu a parlamentům smluvních stran.

Hlavním posláním stálé skupiny na vysoké úrovni je připravovat práci Rady ministrů. Skládá se z jednoho zástupce každé smluvní strany.

Hlavní úlohou Regulační rady je poskytovat poradenství ostatním institucím a vydávat doporučení v případě přeshraničních sporů. Skládá se z jednoho zástupce energetického regulačního orgánu z každé smluvní strany, přičemž Evropské společenství je zastoupeno Evropskou komisí, které napomáhá vždy jeden regulátor z každého zúčastněného členského státu EU a jeden zástupce skupiny evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG).

Kromě toho poskytují Energetickému společenství poradenství dvě fóra složená ze zástupců všech zúčastněných stran.

Stálý sekretariát se sídlem ve Vídni poskytuje mimo jiné administrativní podporu ostatním orgánům Energetického společenství a dohlíží na řádné plnění povinností smluvních stran.

Energetické společenství přijímá (závazná) rozhodnutí a (nezávazná) doporučení. Tyto kroky jsou podle potřeby uskutečňovány buď na návrh Evropské komise (uplatňování acquis communautaire), nebo na návrh účastníka smlouvy (jiné činnosti), a jsou přijímány buď prostou většinou (uplatňování acquis communautaire), nebo dvoutřetinovou většinou (mechanismus pro fungování trhů), nebo jednomyslně (vnitřní trh s energií).

V případě závažného a přetrvávajícího porušování závazků smluvní strany může Rada ministrů jednomyslně pozastavit určitá práva, kterých tato strana požívá na základě smlouvy.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí č. 2006/500/ES

29. 5. 2006

-

Úř. věst. L 198 

ze dne 20. 7. 2006

Poslední aktualizace: 20.11.2007

Viz také

  • Více informací je k dispozici na stránce Energetického společenství (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky