RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strateġija ta’ tkabbir 2011–2012

Il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l-istrateġija ta’ tkabbir tagħha għall-perjodu 2011–2012. Tagħti rendikont tal-progress tal-proċess ta’ tkabbir fil-Balkani tal-Punent, fit-Turkija u fl-Islanda, u tħabbar il-prijoritajiet tagħha tal-ġejjieni.

ATT

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-12 ta’ Ottubru 2011, intitolata “Strateġija ta' Tkabbir u Sfidi Ewlenin 2011–2012” (COM(2011) 666 finali – Mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

SOMMARJU

Il-proċess ta’ tkabbir daħal f’fażi ġdida, speċjalment għaliex tlestew in-negozjati mal-Kroazja, li l-adeżjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea (UE) hija prevista għal nofs l-2013. Wara dan is-suċċess, il-Kummissjoni Ewropea beħsiebha tibni fuq din l-esperjenza fil-kwadru tan-negozjati tagħha fil-ġejjieni mal-Istati l-oħrajn.

Il-komunikazzjoni tanalizza l-programm ta’ tkabbir attwali tal-UE u tħabbar il-prijoritajiet tal-istrateġija 2011–2012, kif ukoll il-mezzi li beħsiebha timplimenta sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha.

Il-prijoritajiet tal-istrateġija ta’ tkabbir 2011–2012

Fil-qafas tal-istrateġija ta’ tkabbir tagħha, il-Kummissjoni tirrakkomanda li:

  • jiġi kkonsolidat l-istat ta’ dritt u r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika;
  • tiġi ggarantita l-libertà ta’ espressjoni fil-midja;
  • tissaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali u r-rikonċiljazzjoni fil-Balkani tal-Punent;
  • jiġi sostnut l-irkupru ekonomiku fil-pajjiżi kandidati jew kandidati potenzjali u l-inklużjoni tal-ekonomiji tagħhom fil-qafas tal-istrateġija Ewropa 2020;
  • jiġu żviluppati n-netwerks tat-trasport u tal-enerġija.

Progress imwettaq mill-pajjiżi Balkani tal-Punent

In-negozjati ta’ adeżjoni mal- Kroazja ilhom minn Ġunju 2011 li spiċċaw, peress li l-pajjiż jissodisfa l-kriterji tal-adeżjoni. It-trattat tal-adeżjoni ġie ffirmat f’Diċembru 2011. Dejjem jekk jiġu sodisfatti l-proċeduri ta’ ratifika meħtieġa, il-Kroazja ssir Membru tal-UE fl-1 ta’ Lulju 2013.

Dik li kienet ir- Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għadha tissodisfa l-kriterji politiċi. Bħalissa, il-pajjiż għaddej mir-riforma tal-Parlament, tas-sistema ġudizzjarja u l-amministrazzjoni pubblika. Minkejja dan, il-pajjiż irid isaħħaħ il-libertà ta’ espressjoni fil-midja, kif ukoll il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Il-Kummissjoni ttenni l-proposta tagħha favur il-ftuħ tan-negozjati ta’ adeżjoni.

Il-Montenegro ilu jibbenefika mill-istatus ta' pajjiż kandidat minn Diċembru 2010. Minn dak in-nhar, il-pajjiż tejjeb il-qafas leġiżlattiv u istituzzjonali tiegħu, għad li jrid ikompli bil-politika tiegħu ta’ ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Il-Kummissjoni rrakkomandat il-ftuħ tan-negozjati ta’ adeżjoni.

Fl-Albanija, l-istaġnar politiku kompla qabel kif ukoll wara l-elezzjonijiet lokali ta’ Mejju 2011. Minkejja dan, id-djalogu bejn il-forzi politiċi tal-Albanija seta’ jerġa’ jiġi stabbilit lejn tmiem is-sena. Il-pajjiż seta’ javvanza f’dak li jikkonċerna l-kriterji politiċi tal-adeżjoni, iżda rnexxielu jagħmel ċertu progress fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata.

Sa mill-elezzjonijiet ta’ Ottubru 2010, il-Bosnja-Ħerzegovina ma setgħetx tifforma gvern nazzjonali, u konsegwentement, l-implimentazzjoni tar-riformi li jippermettu l-progress lejn l-adeżjoni ġarrbet xi dewmien. Il-gvern tal-pajjiż għad għandu preżenza internazzjonali mogħtija mandat eżekuttiv.

Fir-rigward tas-Serbja, il-Kummissjoni rrakkomandat l-istatus ta’ pajjiż kandidat, bil-kundizzjoni li s-Serbja tkompli d-djalogu ma’ Pristina u b’rieda tajba tkompli bl-implimentazzjoni b’ħeffa tal-ftehimiet diġà konklużi. Tipproponi wkoll il-ftuħ tan-negozjati tal-adeżjoni mas-Serbja, hekk kif din tal-aħħar tkun għamlet progress addizzjonali sabiex treġġa’ lura għan-normal ir-relazzjonijiet tagħha ma’ Pristina. L-opinjoni tal-Kummissjoni tiddikjara li s-Serbja għamlet progress kbir fir-rigward tal-kriterji politiċi stabbiliti mill-Kunsill Ewropew f’Kopenħagen fl-1993. Barra minn hekk, il-pajjiż implimenta ekonomija tas-suq vijabbli u laħaq ċertu grad ta’ stabilità makroekonomika. Fil-ġejjieni, il-Kummissjoni tqis li s-Serbja trid tkun kapaċi twettaq l-obbligi tal-adeżjoni, dejjem jekk ikompli l-progress.

Fil-Kosovo (Skont l-istatus definit mir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti), il-perjodu 2010–2011 ġie mmarkat mill-elezzjonijiet leġiżlattivi bikrija, kif ukoll ħatra ta’ President f’April 2011. F’dan il-kuntest, il-pajjiż ftit li xejn għamel progress fil-programm ta’ riformi tiegħu, għad li saru xi avvanzi fir-rigward tal-kummerċ u t-twaqqif ta’ kunsill nazzjonali għall-integrazzjoni fl-UE. Minkejja dan, il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni għadhom raġunijiet ta’ tħassib. Il-Kummissjoni xorta waħda pproponiet l-implimentazzjoni ta’ miżuri, kif previsti fil-komunikazzjoni tagħha tal-2009, b’mod partikolari fl-oqsma tal-viżi, tal-kummerċ kif ukoll tal-parteċipazzjoni fil-programmi tal-UE.

Progress imwettaq mit-Turkija

Din l-istrateġija tixħet dawl fuq il-fatt li t-Turkija diġà hija integrata sew fl-UE bis-saħħa tal-iskambji kummerċjali u l-investimenti mwettqa fil-qafas tal-Unjoni Doganali. Minkejja dan, il-pajjiż irid ikompli bl-isforzi tiegħu sabiex jissodisfa l-kriterji politiċi tal-adeżjoni. Huwa kruċjali li d-drittijiet fundamentali jiġu rrispettati, kif ukoll il-libertà ta’ espressjoni, id-drittijiet tan-nisa u tal-libertà tar-reliġjon.

Fix-xena internazzjonali, it-Turkija għandha rwol prinċipali f’dak li jikkonċerna l-avvenimenti li seħħew fit-Tramuntana tal-Afrika u fil-Lvant Nofsani fl-2011. Madankollu, ir-relazzjonijiet tagħha ma’ Ċipru għadhom ta' tensjoni. Il-Kummissjoni beħsiebha timplimenta aġenda pożittiva ġdida li tippermetti kooperazzjoni u djalogu aktar mill-qrib mal-pajjiż.

Progress imwettaq mill-Islanda

Il-perjodu 2008–2009 ġie mmarkat mill-kollass tal-ekonomija fl-Islanda. Bil-mod il-mod, il-pajjiż qam fuq saqajh u kien kapaċi jżomm ċerta stabilità politika, u dan ippermettilu jkompli bil-proċess tal-adeżjoni fl-UE. Il-livell ta’ integrazzjoni tal-Islanda huwa għoli sew. Il-komunikazzjoni tosserva t-twettiq mingħajr intoppi tan-negozjati bejn l-Islanda u l-UE.

Elementi ta’ appoġġ għall-proċess ta’ tkabbir

Il-Kummissjoni tappoġġja l-proċess ta’ tkabbir bis-saħħa ta’:

  • l-għajnuna finanzjarja li ġejja l-aktar mill-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IAP) li l-ammont tagħha huwa ta’ 11,6 biljun euro għall-2007–2013;
  • il-liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viżi u l-mobilità li tixpruna lill-pajjiżi sabiex jagħmlu r-riformi;
  • it-tagħrif u l-komunikazzjoni li jippermettu l-appoġġ tal-opinjoni pubblika.
L-aħħar aġġornament: 05.01.2012

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna