RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap

Kommissionen bekräftar Europeiska unionens engagemang för länderna på västra Balkan. Kommissionen stakar ut den väg som länderna måste följa för att närma sig EU och betonar särskilt att det behövs starkare rättsstater, goda styrelseformer, reformer av rättsväsende och förvaltning samt en utveckling av de civila samhällena.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 5 mars 2008 – Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap [KOM(2008) 127 – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen bekräftar på nytt Europeiska unionens (EU) engagemang för länderna på västra Balkan. Genom att föreslå nya initiativ stakar kommissionen ut den väg länderna måste följa för att närma sig EU och för att utsikterna till EU-medlemskap ska bli synligare och konkretare.

Den främsta prioriteringen är att skapa närmare förbindelser med EU och att stärka det regionala samarbetet. För att närma sig EU krävs att länderna uppfyller Köpenhamnskriterierna och kriterierna inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen, inbegripet regionalt samarbete, goda grannförbindelser och ett oinskränkt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY) (EN) (FR), att de genomför de prioriteringar som anges i deras partnerskapsavtal samt slutför och genomför stabiliserings- och associeringsavtalen. Anslutningsförhandlingar har inletts med Kroatien, vilket sänder en positiv signal till övriga länder i regionen.

Alla länder har gjort framsteg, om än i olika takt. Länderna i regionen ansvarar själva för det regionala samarbetet inom ramen för det regionala samarbetsområdet, som inrättades som en efterföljare till stabilitetspakten. Ett antal utmaningar kvarstår dock som avser goda grannförbindelser, reformer (särskilt konstitutionella och institutionella reformer samt reformer av rättsväsendet och polisväsendet), kampen mot organiserad brottslighet och korruption, minoriteternas rättigheter, flyktingarnas återvändande, infrastruktur och miljö.

När det gäller Kosovo beslutar varje medlemsstat om hur de vill förhålla sig efter självständighetsförklaringen i februari 2008. EU kommer att stödja Kosovos utveckling genom ett internationellt civilt uppdrag under ledning av en särskild EU-representant, ett ESFP-uppdrag för rättsstatsprincipen (EULEX Kosovo (EN)) samt stöd till ekonomisk och politisk utveckling.

Främjandet av mellanfolkliga kontakter inriktas både på befolkningsgrupper i regionen och försoning mellan dem och på att göra dem förtrogna med EU genom att öka deras kunskaper om EU. Samarbetet mellan länderna i regionen och EU håller på att intensifieras inom ett flertal områden (vetenskap, forskning, kultur, utbildning, ungdom och medier) och stärks av att länderna har möjlighet att delta i vissa av EU:s program och organ. Ett ökande antal stipendier inom ramen för Erasmus Mundus (DE) (EN) (FR) tilldelas studerande i regionen. Även för det gränsöverskridande samarbetet tillhandahålls stöd, särskilt genom instrumentet för stöd inför anslutningen.

Systemet för viseringsfria resor, som är en del av förberedelserna inför anslutningen till och deltagandet i Schengen syftar till att underlätta rörligheten. Tillsammans med avtalen om återtagande utgör avtalen om förenklade viseringsförfaranden det första steget mot en liberalisering. De kommer senare att kompletteras med bilaterala dialoger och färdplaner i enlighet med strategin för utvidgning från 2007.

EU stöder utvecklingen av och dialogen med det civila samhället för att stärka det civila samhällets roll och göra det fullständigt delaktigt i reformprocesserna. En ny finansieringsmekanism inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen syftar särskilt till att stödja lokala initiativ och en förstärkning av det civila samhällets roll, program för att skapa kontakter mellan aktörer samt partnerskap och nätverk för överföring av kunskaper och erfarenhet. Kommissionen kommer även att inleda en dialog med olika kyrkor och religiösa samfund.

Goda styrelseformer är en viktig aspekt för att närma länderna på västra Balkan till EU. Det är särskilt viktigt att framsteg görs på området rättvisa, frihet och säkerhet, särskilt för att bekämpa organiserad brottslighet, korruption och terrorism, reformera rättsväsendet och polisväsendet, stärka gränsförvaltningen och det regionala och gränsöverskridande samarbetet (Frontex), vidta åtgärder på området asyl, migration och viseringspolitik samt samarbeta med Europol och det regionala centrumet för bekämpning av gränsöverskridande brottslighet (SECI).

Nationella skolor för offentlig förvaltning kommer att inrättas för att stärka kapaciteten och personalresurserna inom förvaltningen och kommer att fungera som en bas för nätverk och samarbete med liknande skolor i EU. Även genom partnersamverkan och programmen Taiex (DE) (EN) (FR) erbjuds möjligheter för förvaltningarna att bekanta sig med EU:s regelverk och normer inom ett stort antal områden.

Det parlamentariska samarbetet mellan Europaparlamentet och parlamenten i regionen genomförs genom gemensamma parlamentarikerkommittéer, möten, seminarier och symposier. För att stärka samarbetet överväger Europaparlamentet att även stödja det regionala samarbetsrådets verksamhet.

När det gäller handelsintegration är syftet med det centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta), som trädde i kraft i november 2007, att locka investeringar till regionen, främja handeln inom regionen och integrera regionen i den globala handeln. Cefta kompletterar således den handelsintegration som inleddes med stabiliserings- och associeringsavtalen och de autonoma handelsåtgärderna. Anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO) kommer att bidra till processen genom att främja reformer av ekonomi och handel.

Även införandet av diagonal ursprungskumulation i regionen, liksom utvidgningen av det Europa-Medelhavstäckande systemet med ursprungskumulation till regionen, syftar till att stimulera handeln och investeringarna. Kommissionen undersöker hur tillämpningen av diagonal kumulation mellan länderna på västra Balkan, Turkiet, Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och EU skulle kunna påskyndas.

Den ekonomiska och social utvecklingen i regionen innebär många utmaningar. Utmaningarna avser konkurrenskraften, arbetslösheten, deltagandet på arbetsmarknaden, infrastrukturerna, utvecklingen av mänskliga resurser och den sociala sammanhållningen, och behöver åtgärdas med hänsyn till en hållbar utveckling och målen för Lissabonstrategin. Samarbetet kommer att koncentreras kring tre områden: mikroföretag och små och medelstora företag, infrastruktur samt energieffektivitet.

Det ekonomiska stödet tillhandahålls sedan 2007 genom instrumentet för stöd inför anslutningen. Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer också att öka sin utlåning inom olika områden (transporter, energi, små och medelstora företag, miljö, kommunal infrastruktur, utbildning samt hälso- och sjukvård). Samordning mellan EU och övriga givare är nödvändigt för att garantera stödets komplementaritet, samstämmighet, effektivitet och ändamålsenlighet. Samordningen vilar framför allt på ett samförståndsavtal med internationella finansinstitut och en samrådsmekanism för programplaneringen av instrumentet för stöd inför anslutningen. En givarkonferens för Kosovo kommer att anordnas för att rationalisera det stöd som tillhandahålls för att främja befolkningsgruppernas socioekonomiska utveckling.

Bakgrund

Meddelandet sammanställdes inför det ministermöte med länderna på västra Balkan som ordförandeskapet anordnade den 28 mars i Brdo i Slovenien. Kommissionen uppmanar rådet och Europaparlamentet att beakta slutsatserna i meddelandet, som är en uppföljning av Thessalonikiagendan (EN) och meddelandet från Salzburg, i linje med strategidokumentet om utvidgningen från 2007.

Denna sammanfattning tjänar endast som information och syftar inte till att tolka eller ersätta rättsakten.

Senast ändrat den 29.05.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början