RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zachodnie Bałkany: wzmocnienie perspektywy europejskiej

Komisja potwierdza zaangażowanie Unii Europejskiej wobec Bałkanów Zachodnich. Komisja przedstawia drogę ich zbliżenia z UE i traktuje priorytetowo wsparcie dla wzmocnienia rządów prawa, dobrego zarządzania, reformy sądownictwa i administracji oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

AKT

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Bałkany Zachodnie: wzmocnienie perspektywy europejskiej [KOM(2008) 127 – Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja potwierdza zaangażowanie Unii Europejskiej (UE) wobec Bałkanów Zachodnich. Ukazuje działania, jakie należy podjąć, by zbliżyć ten region do UE i sprawić, poprzez proponowanie nowych inicjatyw, by perspektywa przystąpienia tych krajów do UE nabrała wyraźniejszego i konkretniejszego charakteru.

Zbliżenie z UE i zacieśnienie współpracy regionalnej stanowią najwyższy priorytet. W związku z tym zbliżenie do UE opiera się na poszanowaniu kryteriów kopenhaskich i procesu stabilizacji i stowarzyszenia (SAP), w tym współpracy regionalnej, stosunków dobrosąsiedzkich oraz pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ) (EN) (FR), realizacji priorytetów ustalonych w partnerstwach oraz zawarciu i wdrażaniu układów o stabilizacji i stowarzyszeniu (USS). Chorwacja, która rozpoczęła już negocjacje akcesyjne, daje pozytywny sygnał innym krajom w regionie.

Każdy kraj poczynił postępy, choć ich tempo jest różne. Współpraca regionalna jest zapewniana przez kraje regionu w ramach Rady Współpracy Regionalnej (RCC), która zastąpiła pakt stabilności. Nadal jednak pozostaje wiele wyzwań, takich jak stosunki dobrosąsiedzkie, reformy (w tym reformy konstytucyjne, instytucjonalne, reformy wymiaru sprawiedliwości i policji), walka z przestępczością zorganizowaną i korupcją, prawa mniejszości, powrót uchodźców, infrastruktura i środowisko.

W przypadku Kosowa każde państwo członkowskie podejmie decyzję o relacjach, które chce z nim utrzymać po ogłoszeniu deklaracji niepodległości w lutym 2008 r. UE będzie wspierać przyszły rozwój Kosowa w ramach międzynarodowej misji cywilnej pod przewodnictwem specjalnego przedstawiciela UE, misji „Praworządność” WPBiO (EULEX Kosowo (EN)) i wspierania rozwoju ekonomicznego i politycznego.

Promowanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich odnosi się zarówno do mieszkańców regionu i ich pojednania, jak i do zaznajamiania mieszkańców regionu z UE, sprzyjając jej lepszemu zrozumieniu. Współpraca między krajami w regionie i UE nasila się w wielu dziedzinach (nauka, badania, kultura, edukacja, młodzież i media). Zwiększa się też zdolność państw do udziału w niektórych programach i agencjach wspólnotowych. Ponadto przyznaje się coraz więcej stypendiów Erasmus Mundus (DE) (EN) (FR) studentom z tego regionu. Wspierana jest także współpraca transgraniczna, zwłaszcza z tytułu instrumentów pomocy przedakcesyjnej (IPA).

Ponadto ruch bezwizowy będący częścią przygotowań do akcesji i członkostwa w strefie Schengen ma na celu ułatwienie mobilności. W połączeniu z umowami o readmisji umowy mające na celu ułatwienie przyznawania wiz są pierwszym krokiem w kierunku liberalizacji. Będą one w przyszłości uzupełniane o rozmowy dwustronne i plany działań zgodnie ze strategią rozszerzenia z 2007 r.

UE wspiera w niej rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dialogu, aby wzmocnić jego rolę i umożliwić jego pełne uczestnictwo w procesie reform. Nowy mechanizm finansowania w ramach IPA ma na celu szczególnie wspieranie lokalnych inicjatyw i konsolidację roli społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwianie kontaktu jego członków oraz partnerstwa i sieci transferu wiedzy i doświadczeń. Komisja rozpocznie także dialog z różnymi kościołami i grupami religijnymi.

Dobre rządy są ważnym aspektem zbliżenia krajów Bałkanów Zachodnich do UE. Postęp w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa jest szczególnie ważny. Dotyczy to zwłaszcza zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmu, reformy sądownictwa i policji, obsługi granic, współpracy regionalnej i transgranicznej (Frontex), działań w zakresie prawa azylu, imigracji i polityki wizowej, współpracy z Europolem i Regionalnym Centrum Zwalczania Przestępczości Transgranicznej (SECI).

W tym kontekście wzmocnienie zdolności administracyjnych i zasobów ludzkich będzie wspomagane przez tworzenie krajowych szkół administracji publicznej jako podstawy do tworzenia sieci oraz przez współpracę z podobnymi szkołami w UE. Partnerstwa i programy TAIEX (DE) (EN) (FR) i SIGMA (EN) również dają instytucjom publicznym środki umożliwiające zapoznanie się z europejskim dorobkiem prawnym i europejskimi standardami w różnych obszarach.

Współpraca parlamentarna między Parlamentem Europejskim i parlamentami regionu odbywa się w ramach wspólnych komisji parlamentarnych, spotkań, organizacji seminariów i sympozjów. Parlament zamierza także wspierać RWR w celu zacieśnienia współpracy.

W zakresie integracji handlowej Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA), która weszła w życie w listopadzie 2007 r., ma na celu przyciągnięcie inwestycji, promowanie handlu wewnątrz regionu oraz włączenie regionu do handlu światowego. CEFTA uzupełnia integrację handlową zainicjowaną przez ASA oraz autonomiczne środki handlowe. Przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO) będzie wspierać ten proces poprzez stworzenie bazy zachęcającej do przedsięwzięcia reform gospodarczych i handlowych.

Ponadto wprowadzenie zasady kumulacji diagonalnej reguł pochodzenia w regionie, w tym rozszerzenie na region pan-euro-śródziemnomorskiej kumulacji diagonalnej, ma również na celu stymulowanie wymiany handlowej i inwestycji. Komisja bada sposoby szybszego zastosowania zasad Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i UE wśród krajów Bałkanów Zachodnich i w Turcji.

Region musi podjąć wiele wyzwań dotyczących rozwoju gospodarczego i społecznego. Wyzwania te dotyczą konkurencyjności, walki z bezrobociem, udziału w rynku pracy, infrastruktury i rozwoju ludzkiego oraz spójności społecznej w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju oraz w kontekście osiągania celów strategii lizbońskiej. Współpraca będzie koncentrować się na trzech obszarach: mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), infrastruktura i efektywność energetyczna.

Finansowanie z IPA od 2007 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) będzie również zwiększać wartość pożyczek w różnych obszarach (transport, energia, MŚP, środowisko, infrastruktura komunalna, edukacja, zdrowie). Z tego powodu niezbędna jest koordynacja między UE i innymi podmiotami udzielającymi pomocy, aby zapewnić komplementarność, spójność, efektywność i racjonalne wykorzystanie pomocy. Opiera się ona przede wszystkim na protokole ustaleń z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MIF) oraz na mechanizmie konsultacji w ramach programowania IPA. W celu racjonalizacji pomocy mającej na celu rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych dla Kosowa przewidziana jest także konferencja podmiotów udzielających pomoc.

Kontekst

Komunikat ten został przedstawiony na spotkaniu ministerialnym z krajami Bałkanów Zachodnich zorganizowanym przez prezydencję w dniu 28 marca w miejscowości Brdo w Słowenii. Komisja wzywa Radę i Parlament do uwzględnienia jego ustaleń, które wpisują się w kontynuację działań agendy z Salonik (EN) i komunikatu z Salzburga, zgodnie ze strategią rozszerzenia z 2007 r.

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia.

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony