RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Westelijke Balkanlanden: versterking van het Europees perspectief

De Commissie bevestigt opnieuw de gehechtheid van de EU aan het Europees perspectief van de westelijke Balkanlanden. De Commissie zet de koers uit die deze landen moeten volgen om nader tot de EU te komen en geeft voorrang aan steun voor de versterking van de rechtsstaat, goed bestuur, justitiële en administratieve hervormingen en ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 5 maart 2008 – "Westelijke Balkan: versterking van het Europees perspectief" [COM(2008) 127 – Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie bevestigt de gehechtheid van de EU aan het Europees perspectief van de westelijke Balkanlanden. De Commissie stelt nieuwe initiatieven voor en zet hierbij de koers uit die deze landen moeten volgen om nader tot de EU te komen en hun Europees perspectief zichtbaarder en concreter te maken.

De toenadering tot de EU en de versterking van de regionale samenwerking vormen de eerste prioriteit. De toenadering tot de EU berust op de naleving van de criteria van Kopenhagen en van het stabilisatie- en associatieproces (SAP), met inbegrip van de regionale samenwerking, de goede betrekkingen met de buurlanden en de volledige samenwerking met het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (EN) (FR), de uitvoering van in de partnerschappen vastgestelde prioriteiten en het afsluiten en ten uitvoer leggen van de stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO). Kroatië, met wie de toetredingsonderhandelingen van start zijn gegaan, biedt een positief signaal voor de landen van de regio.

In elk land is vooruitgang geboekt, zij het in uiteenlopend tempo. De regionale samenwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de landen uit de regio in het kader van de Regionale Samenwerkingsraad (RCC), die voortbouwt op het Stabiliteitspact. Er blijven evenwel een aantal problemen zoals goede nabuurschapsbetrekkingen, hervormingen (met name op constitutioneel, institutioneel, justitieel en politioneel vlak), de bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie, de bescherming van de rechten van minderheden, de terugkeer van vluchtelingen, infrastructuur of milieu.

Wat Kosovo betreft, neemt elke lidstaat zelf een besluit over de betrekkingen met Kosovo naar aanleiding van de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo in februari 2008. De EU zal de ontwikkeling van Kosovo steunen door middel van een internationale civiele missie die door een speciale vertegenwoordiger van de EU zal worden geleid, een EVDB-rechtsstaatmissie (EULEX Kosovo (EN)) en bijstand voor de economische en politieke ontwikkeling.

Het stimuleren van de interpersoonlijke contacten is gericht op de bewoners van de regio en moet bijdragen tot verzoening. Voorts kunnen de bewoners van de regio zo beter vertrouwd worden met de EU door meer over de EU te weten te komen. De samenwerking tussen de landen van de regio en de EU wordt intensiever op talrijke terreinen (wetenschap, onderzoek, cultuur, onderwijs, jeugd, media) en wordt versterkt door de mogelijkheid van de landen om aan bepaalde communautaire programma's en agentschappen deel te nemen. Bovendien worden steeds meer studiebeurzen in het kader van het programma Erasmus Mundus (DE) (EN) (FR) ter beschikking gestellen van studenten uit de regio. De grensoverschrijdende samenwerking kan eveneens rekenen op ondersteuning, met name via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA).

Voorts beoogt de afschaffing van de visumplicht - een onderdeel is van de voorbereidingen op het EU-lidmaatschap en de deelname aan het Schengengebied - de mobiliteit te bevorderen. Samen met de overnameovereenkomsten vormen de visumfaciliteringsovereenkomsten de eerste stap naar de versoepeling van het visumverkeer. Vervolgens zullen zij worden aangevuld met bilaterale dialogen en stappenplannen overeenkomstig de uitbreidingsstrategie van 2007.

De EU ondersteunt de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de dialoog met het maatschappelijk middenveld. Hierdoor wordt de rol van het maatschappelijk middenveld versterkt en kan het volwaardig deelnemen aan het hervormingsproces. Een nieuw financieringsmechanisme in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun is met name gericht op het ondersteunen van lokale initiatieven en de versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld, en op het verlenen van bijstand aan programma's voor het opzetten van partnerschappen en het ontwikkelen van netwerken tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld, zodat kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld. De Commissie zal een dialoog aangaan met kerken en religieuze groeperingen.

Goed bestuur vormt een essentieel onderdeel van de toenadering van de westelijke Balkanlanden tot de EU. Vooruitgang boeken op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid is van cruciaal belang, met name wat betreft de bestrijding van de georganiseerde misdaad, corruptie en terrorisme, de hervorming van de justitie en de politie, grensbeheer; de regionale en grensoverschrijdende samenwerking (Frontex); de maatregelen op het gebied van asiel, migratie en het visumbeleid; de samenwerking met Europol en het regionaal centrum voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit (SECI).

In deze context zal de oprichting van een hogeschool voor bestuurskunde als basis voor het opzetten van netwerken en samenwerkingsverbanden met soortgelijke scholen in de EU bevorderlijk zijn voor de versterking van de bestuurlijke capaciteit en het menselijk potentieel. Twinningprojecten en de TAIEX (DE) (EN) (FR) en SIGMA (EN) programma's bieden eveneens een mogelijkheid om de ambtenaren van deze landen bekend te maken met het acquis en de Europese regelgeving op talrijke terreinen.

De parlementaire samenwerking tussen het Europees Parlement en de parlementen van de regio vindt plaats in het kader van interparlementaire commissies, bijeenkomsten, de organisatie van seminars en colloquia. Voorts overweegt het Europees Parlement de Regionale Samenwerkingsraad steun te verlenen om de parlementaire samenwerking te versterken.

Wat de handelsintegratie betreft, is de vrijhandelsovereenkomst voor Midden-Europa (CEFTA), die sedert november 2007 van kracht is, erop gericht buitenlandse investeringen aan te trekken, de intraregionale handel te stimuleren en de regio in het wereldwijde handelsstelsel te integreren. De CEFTA is een aanvulling op de handelsintegratie die van start is gegaan met de stabilisatie- en associatieovereenkomsten en de autonome handelsmaatregelen. De toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zal dit proces verder ondersteunen door een basis te vormen voor het bevorderen van de economische en commerciële hervormingen.

Voorts heeft de invoering van de diagonale cumulatie van oorsprongsregels in de regio, met inbegrip van de uitbreiding van de regeling tot de pan-Europees-mediterrane diagonale cumulatie van de oorsprongsregels, eveneens tot doel het handelsverkeer en de investeringen te bevorderen. De Commissie onderzoekt hoe de diagonale cumulatie tussen de landen van de westelijke Balkan, Turkije, de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en de EU sneller kan worden toegepast.

De regio wordt geconfronteerd met talrijke uitdagingen inzake de economische en sociale ontwikkeling. Deze uitdagingen hebben betrekking op het verbeteren van de concurrentiepositie, het terugdringen van de hoge werkloosheid, de arbeidsmarktparticipatie, het opbouwen van infrastructuur alsook de menselijke ontwikkeling, de sociale cohesie, het streven naar duurzame ontwikkeling en de bevorderen van de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabon-strategie. De samenwerking is op drie terreinen toegespitst: de micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb), de infrastructuur en de energie-efficiëntie.

Sinds 2007 verstrekt de EU financiële bijstand via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA). De Europese Investeringsbank (EIB) gaat eveneens meer leningen verstrekken voor projecten op het gebied van vervoer, energie, het midden- en kleinbedrijf, het milieu, gemeentelijke infrastructuur, onderwijs en gezondheid. De coördinatie tussen de Europese Unie en de andere donoren is in dit verband cruciaal om de complementariteit, de samenhang, de effectiviteit en het rationeel gebruik van de steun te waarborgen. De steun is gebaseerd op een memorandum van overeenstemming met de internationale financiële instellingen en een adviesmechanisme in het kader van de IPA-programmering. Voorts is er een donorconferentie voor Kosovo gepland, voor het rationaliseren van de steun met het oog op de sociaaleconomische ontwikkeling van alle gemeenschappen in Kosovo.

Context

Deze mededeling is een bijdrage voor de door het voorzitterschap van de Raad georganiseerde ministeriële bijeenkomst met de westelijke Balkanlanden op 28 maart in Brdo (Slovenië). De Commissie verzoekt de Raad en het Parlement nota te nemen van haar conclusies, die voortbouwen op de agenda van Thessaloniki (EN) en de mededeling van Salzburg, overeenkomstig het strategiedocument voor de uitbreiding van 2007.

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument.

Laatste wijziging: 29.05.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven