RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Länsi-Balkan: lähemmäksi EU-jäsenyyttä

Komissio vahvistaa Euroopan unionin olevan sitoutunut Länsi-Balkanin tulevaisuuteen. Komission tiedonannossa osoitetaan toimet, joihin on ryhdyttävä EU:hun lähentymiseksi. Komission tukemia painopisteitä ovat oikeusvaltion vahvistaminen, hyvä hallintotapa, oikeuslaitoksen ja hallinnon uudistaminen sekä kansalaisyhteiskunnan kehittäminen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 5. maaliskuuta 2008, Länsi-Balkan – lähemmäksi EU-jäsenyyttä [KOM(2008) 127 – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio vahvistaa Euroopan unionin (EU) olevan sitoutunut Länsi-Balkanin tulevaisuuteen. Se osoittaa, mihin toimiin Länsi-Balkanin maiden on ryhdyttävä, jotta unioniin lähentyminen olisi mahdollista, ja ehdottaa uusia aloitteita, joiden avulla Euroopan unionin jäsenyydestä tulee Länsi-Balkanin maille entistä näkyvämpi ja konkreettisempi mahdollisuus.

Ensisijaisia tavoitteita ovat maiden lähentyminen unioniin ja alueellisen yhteistyön vahvistaminen. Lähentyminen unioniin edellyttää Kööpenhaminan arviointiperusteiden täyttämistä ja vakautus- ja assosiaatioprosessin noudattamista. Tähän sisältyy alueellinen yhteistyö, hyvät naapuruussuhteet ja täydellinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuimen (ICTY) (EN) (FR), kanssa, kumppanuussopimuksissa asetettujen painopisteiden toteuttaminen ja vakautus- ja assosiaatiosopimusten tekeminen ja toteuttaminen. Kroatian kanssa aloitetut liittymisneuvottelut ovat myönteinen signaali muille alueen maille.

Jokainen maa on edistynyt omassa tahdissaan. Alueellinen yhteistyö kuuluu alueen maiden omalle vastuulle, ja sitä toteutetaan alueellisessa yhteistyöneuvostossa, joka pohjautuu Euroopan vakaussopimukseen. Alueen mailla on kuitenkin edelleen joukko haasteita, kuten hyvien naapuruussuhteiden ylläpitäminen, perustuslakien, instituutioiden, oikeuslaitoksen ja poliisin uudistukset, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunta, vähemmistöjen oikeudet, pakolaisten paluu, infrastruktuurit ja ympäristönsuojelu.

Jokainen jäsenvaltio päättää itse, miten suhtautuu helmikuussa 2008 annettuun Kosovon itsenäisyysjulistukseen. EU tukee Kosovon kehitystä EU:n erityisedustajan johtaman kansainvälisen siviilioperaation kautta, Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvan oikeusvaltio-operaation (EULEX Kosovo (EN)) avulla sekä tukemalla taloudellista ja poliittista kehitystä.

Ruohonjuuritason kontakteja edistämällä pyritään sekä saattamaan yhteen alueen väestöjä ja edistämään sovintoa että levittämään tietämystä unionista. Alueen maiden ja EU:n välinen yhteistyö tehostuu monilla aloilla (tieteessä, tutkimuksessa, kulttuurissa, koulutuksessa, nuorisotyössä ja tiedotusvälineissä), ja sitä vahvistaa maiden mahdollisuus osallistua tiettyihin yhteisön ohjelmiin ja virastojen toimintaan. Lisäksi alueen opiskelijoille myönnetään yhä enemmän Erasmus Mundus (DE) (EN) (FR) ‑apurahoja. Myös rajat ylittävälle yhteistyölle annetaan tukea erityisesti liittymistä valmistelevasta tukivälineestä.

Liikkuvuutta pyritään helpottamaan myös Schengen-alueeseen liittymistä ja osallistumista valmistelevan viisumivapausjärjestelmän avulla. Takaisinottosopimukset yhdessä viisumin saamista helpottavien sopimusten kanssa ovat vapautumisen ensimmäinen vaihe. Niitä täydentävät kahdenväliset vuoropuhelut ja vuoden 2007 laajentumisstrategian mukaiset etenemissuunnitelmat.

EU tukee kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja sen kanssa käytävää vuoropuhelua, jotta kansalaisyhteiskunnan asema vahvistuisi ja se saataisiin osallistumaan uudistusprosessiin täysimääräisesti. Liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen liittyvällä uudella rahoitusjärjestelyllä pyritään erityisesti tukemaan paikallisia aloitteita ja lujittamaan kansalaisyhteiskunnan asemaa siten, että ohjelmien avulla saatetaan yhteen kansalaisyhteiskunnan eri toimijoita sekä luodaan yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja tietojen ja kokemusten vaihtoa varten. Komissio aloittaa myös vuoropuhelun eri kirkkojen ja uskonnollisten ryhmien kanssa.

Hyvä hallintotapa on keskeisessä asemassa, kun puhutaan Länsi-Balkanin maiden lähenemisestä unioniin. On erityisen tärkeää edistyä oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Se koskee varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terrorismin torjuntaa, oikeuslaitoksen ja poliisin uudistusta, rajojen hallintaa, alueellista ja rajat ylittävää yhteistyötä (Frontex), toimia turvapaikkaoikeuden, maahanmuuton ja viisumipolitiikan aloilla, yhteistyötä Europolin ja Kaakkois-Euroopan aloitteeseen kuuluvan rajat ylittävän rikollisuuden alueellisen torjuntakeskuksen (SECI) kanssa.

Hallinnollisten valmiuksien ja henkilöstöresurssien vahvistamista edesauttaa perustettava kansallisen julkishallinnon opisto, joka voi verkostoitua ja tehdä yhteistyötä vastaavien EU:n opistojen kanssa. Myös ystävyyskaupunkitoiminta ja TAIEX (DE) (EN) (FR) -ohjelmat tarjoavat hallinnoille mahdollisuuden tutustua yhteisön säännöstöön ja eurooppalaisiin normeihin monilla eri aloilla.

Euroopan parlamentin ja alueen parlamenttien välistä parlamentaarista yhteistyötä tehdään parlamentaarisissa sekavaliokunnissa ja kokouksissa sekä järjestämällä seminaareja ja symposiumeja. Euroopan parlamentti aikoo lisäksi vahvistaa yhteistyötä tukemalla alueellista yhteistyöneuvostoa.

Kaupallisen yhdentymisen alalla pyritään marraskuusta 2007 lähtien voimassa olevan Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (Cefta) avulla houkuttelemaan investointeja, kannustamaan alueen sisäistä kauppaa ja yhdentämään alue maailman kauppaan. Cefta täydentää vakautus- ja assosiaatiosopimuksilla ja yksipuolisilla kaupan toimenpiteillä aloitettua kaupallista yhdentymistä. Liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) tukee tätä prosessia muodostamalla perustan, jolla kannustetaan taloudellisia ja kaupallisia uudistuksia.

Kauppaa ja investointeja on pyritty piristämään myös ottamalla alueella käyttöön alkuperäsääntöjen diagonaalinen kumulaatio ja ulottamalla diagonaalista kumulaatiota koskeva laajennettu Euro–Välimeri-järjestelmä koskemaan Länsi-Balkanin maita. Komissio tutkii tapoja, joilla diagonaalisen kumulaation soveltamista Länsi-Balkanin maiden, Turkin, Euroopan vapaakauppaliiton (Efta) ja EU:n välillä voitaisiin nopeuttaa.

Alueella on useita haasteita taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen alalla. Haasteet koskevat kilpailukykyä, työttömyyden torjuntaa, osallistumista työmarkkinoihin, infrastruktuureja sekä inhimillistä kehitystä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joita on parannettava siten, että kestävän kehityksen vaatimukset ja Lissabonin strategian tavoitteet otetaan huomioon. Yhteistyössä keskitytään kolmelle alalle: mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), infrastruktuurit ja energiatehokkuus.

Rahoitustuki perustuu vuodesta 2007 lähtien liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen. Myös Euroopan investointipankki (EIP) lisää lainojaan eri aloilla (liikenne, energia, pk-yritykset, ympäristö, kunnalliset infrastruktuurit, koulutus, terveys). Tältä kannalta EU:n ja muiden tuenantajien koordinointi on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata toisiaan täydentävyys, johdonmukaisuus, tehokkuus ja tukien rationaalinen käyttö. Koordinointi perustuu ennen kaikkea kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tehtyyn sopimuspöytäkirjaan ja liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmatyöhön liittyvään neuvottelujärjestelyyn. Kosovoa varten suunnitellaan avunantajien konferenssia, jotta tuki voidaan järkeistää ja Kosovon yhteisöjen sosioekonomista kehitystä voidaan tukea.

Tausta

Tämä tiedonanto on laadittu ministerikokousta varten, jonka puheenjohtajavaltio järjesti Länsi-Balkanin maiden kanssa 28. maaliskuuta Brdossa Sloveniassa. Komissio pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia harkitsemaan tiedonannon päätelmiä, jotka ovat Thessalonikin (EN) muistion ja Salzburgin tiedonannon johdonmukainen jatko vuoden 2007 laajentumisstrategian mukaisesti.

Tämä tiivistelmä on tarkoitettu tiedoksi. Sen ei ole tarkoitus selittää tai korvata viiteasiakirjaa.

Viimeisin päivitys 29.05.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun