RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv

Kommissionen bekræfter Den Europæiske Unions engagement til fordel for det vestlige Balkan. Kommissionen viser vejen frem for en tilnærmelse mellem EU og de vestlige Balkanlande og prioriterer støtte til styrkelse af retsstaten, god regeringsskik, rets- og forvaltningsreform og udvikling af civilsamfundet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-parlamentet og Rådet af 5. marts 2008 ”Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv” [KOM(2008) 127 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUME

Kommissionen bekræfter Den Europæiske Unions engagement til fordel for det vestlige Balkan. Kommissionen viser vejen frem for en tilnærmelse mellem EU og de vestlige Balkanlande og gør det europæiske perspektiv mere synligt og konkret gennem forslag til nye initiativer.

Tilnærmelse til EU og en styrkelse af det regionale samarbejde har højeste prioritet. I den henseende hviler tilnærmelsen til EU på overholdelsen af københavnerkriterierne og stabiliserings- og associeringsprocessen (stabiliserings- og associeringsprocessen), herunder regionalt samarbejde, gode naboskabsforbindelser og et fuldstændigt samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) (EN) (FR) opfyldelse af de prioriterede mål for partnerskaber og indgåelse og gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftaler. Kroatien, hvis tiltrædelsesforhandlinger er gået i gang, giver et positivt signal til de andre lande i regionen.

Alle landene har gjort fremskridt, dog i forskellig grad. Det regionale samarbejde henhører under det enkelte lands ansvar inden for rammerne af det regionale samarbejdsråd, der afløser stabilitetspagten. Der er dog fortsat en række udfordringer, som f.eks. gode naboskabsrelationer, reformer (navnlig forfatningsreformer, institutionelle og retslige reformer samt reformer af politiet), bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption, minoriteters rettigheder, flygtninges tilbagevenden, infrastruktur og miljø.

For Kosovos vedkommende bestemmer medlemsstaterne, hvilke relationer de ønsker at opretholde efter Kosovos uafhængighedserklæring i februar 2008. EU vil støtte Kosovos fremtidige udvikling gennem en international civil mission ledet af en særlig EU-repræsentant, en ESFP-retsstatsmission (EULEX Kosovo (EN)) og betydelig støtte til økonomisk og politisk udvikling.

Fremme af de personlige kontakter tager både sigte på befolkningerne i regionen og deres genforening og kendskab til EU gennem formidling af oplysninger derom.

Samarbejdet mellem landene i regionen og EU styrkes på en række områder (videnskab, forskning, kultur, uddannelse, ungdom og medier) og gennem landenes mulighed for at deltage i visse programmer og fællesskabsagenturer. Endvidere ydes der et stigende antal stipendier inden for rammerne af Erasmus Mundus (DE) (EN) (FR) til studerende i regionen. Det tværnationale samarbejde støttes ligeledes, bl.a. gennem instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA).

Ordningen for visumfritagelse, der indgår i forberedelserne til EU-medlemskab og optagelse i Schengenområdet, tager sigte på at fremme mobiliteten. Sammen med tilbagetagelsesaftalerne udgør aftalerne om lempelse af visumreglerne første skridt mod en liberalisering. De vil efterfølgende blive suppleret af bilaterale dialoger og køreplaner i overensstemmelse med udvidelsesstrategien for 2007.

EU støtter en udvikling af civilsamfundet og dialog med dette for at styrke dets rolle og fuldt ud inddrage det i reformprocessen. En ny facilitet under IPA tager særlig sigte på at støtte lokale initiativer og konsolidere civilsamfundets rolle og programmer, der etablerer kontakt mellem dets aktører samt partnerskaber og netværk til overførsel af viden og erfaring. Kommissionen vil ligeledes indlede en dialog med de forskellige kirkesamfund og religiøse grupper.

God regeringsskik er et andet vigtigt aspekt af tilnærmelsen mellem de vestlige Balkanlande og EU. Det er navnlig vigtigt at gøre fremskridt på området retfærdighed, frihed og sikkerhed, særlig bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption og terrorisme, rets- og politireform, styrkelse af grænseforvaltningen og det regionale og tværnationale samarbejde (Frontex), initiativer vedrørende asyl, indvandring og visumpolitik og samarbejde med Europol og det regionale center til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet (SECI).

I den forbindelse vil en styrkelse af den administrative kapacitet og de menneskelige ressourcer drage nytte af oprettelsen af en national forvaltningsskole som udgangspunkt for netværk og samarbejde med lignende skoler i EU. Venskabsaftaler og programmerne TAIEX (DE) (EN) (FR) og SIGMA (EN) giver ligeledes forvaltningerne mulighed for at få kendskab til EU’s regelsæt og europæiske standarder på en række områder.

Det parlamentariske samarbejde mellem Europa-Parlamentet og parlamenterne i regionen sker gennem blandede parlamentariske udvalg, møder, seminarer og kollokvier. Europa-Parlamentet har også til hensigt at støtte det regionale samarbejdsråd for at styrke samarbejdet.

Hvad angår handelsintegration, er formålet med den centraleuropæiske frihandelsaftale (CEFTA), som er i kraft siden november 2007, at tiltrække investeringer, befordre handelen inden for regionen og integrere regionen i det globale handelsmiljø. CEFTA supplerer således den handelsintegration, der blev indledt med stabiliserings- og associeringsaftalerne og de autonome handelsforanstaltninger. Tiltrædelsen af Verdenshandelsorganisationen (WTO) vil støtte denne proces og udgøre grundlaget for fremme af økonomiske og handelsmæssige reformer.

Endvidere har indførelsen af reglen om diagonal kumulation af oprindelse, herunder udvidelsen af pan-Euro-Middelhavsordningen for diagonal kumulation til også at omfatte de vestlige Balkanlande, ligeledes styrket handelen og investeringerne. Kommissionen er i færd med at undersøge, hvordan der kan sikres en hurtigere anvendelse af diagonal kumulation mellem de vestlige Balkanlande, Tyrkiet, EFTA og EU.

Regionen står over for store udfordringer, hvad angår økonomisk og social udvikling. Disse udfordringer vedrører konkurrenceevne, bekæmpelse af arbejdsløshed, deltagelse på arbejdsmarkedet, infrastrukturer samt menneskelig udvikling og social samhørighed under hensyntagen til sikring af en bæredygtig udvikling og bestræbelser på at opfylde Lissabonstrategiens målsætninger. Samarbejdet vil fokusere på tre områder: mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), infrastruktur og energieffektivitet.

Den finansielle støtte er siden 2007 baseret på IPA. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) vil ligeledes øge sin långivning på forskellige områder (transport, energi, SMV, miljø, lokal infrastruktur, uddannelse, sundhed). Koordination mellem EU og andre donorer er i den henseende afgørende for at sikre bistandens komplementaritet, sammenhæng, effektivitet og nyttevirkning. Den er navnlig baseret på en aftaleprotokol med de internationale finansieringsinstitutioner og en konsultationsmekanisme om IPA-programmering. En donorkonference for Kosovo er ligeledes under forberedelse for at rationalisere bistanden med henblik på befolkningsgruppernes socioøkonomiske udvikling.

Kontekst

Denne meddelelse var et bidrag til ministermødet med landene på Vestbalkan, som formandskabet havde arrangeret den 28. marts i Brdo i Slovenien. Kommissionen opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at tage højde for konklusionerne, der skal ses som en opfølgning på Thessalonikidagsordenen (EN) og Salzburgerklæringen i overensstemmelse med udvidelsesstrategien for 2007.

Dette sammendrag tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 29.05.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top