RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozszerzenie

Rozszerzenie

Unia Europejska, ustanowiona w 1957 r., w wyniku pięciu rozszerzeń rozrosła się z sześciu do dwudziestu siedmiu państw członkowskich. Rozszerzenie to ważny czynnik sprzyjający integracji. Niemniej jednak to właśnie piąte rozszerzenie, które zrealizowano na bezprecedensową skalę w dwóch następujących po sobie falach w 2004 i 2007 r., obejmujących dwanaście nowych państw członkowskich, określiło kształt polityki rozszerzenia. Obejmuje ona obecnie kraje kandydujące do UE oraz potencjalnych kandydatów z regionu Bałkanów Zachodnich. Te pierwsze podlegają procesowi rozszerzenia, natomiast te drugie procesowi stabilizacji i stowarzyszenia.
Ramy rozszerzenia określa art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej oraz kryteria kopenhaskie. Podczas gdy celem procesu rozszerzenia jest przygotowanie krajów kandydujących, tak by mogły po akcesji przyjąć na siebie obowiązki związane z członkowstwem, proces stabilizacji i stowarzyszenia ma na celu stopniowe przybliżanie potencjalnych kandydatów do UE. Procesy te opierają się na ścisłych warunkach, z należytym uwzględnieniem określonych potrzeb i osiągnięć każdego kraju, i są wspierane przez zaprojektowane w tym celu instrumenty wzajemne i finansowe.

 • Trwające rozszerzenie
  Strategia rozszerzenia, kraje przystępujące, kraje kandydujące, Chorwacja, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, pomoc finansowa, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), współpraca sektorowa, społeczność turecko-cypryjska
 • Rozszerzenia z lat 2004 i 2007
  Historia rozszerzenia, przepisy ogólne, podejście sektorowe, instrumenty przedakcesyjne 2000–2006, Phare, ISPA, SAPARD, Bułgaria, Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia
 • Proces stabilizacji i stowarzyszenia: Bałkany Zachodnie
  Strategia rozszerzenia, proces stabilizacji i stowarzyszenia, partnerstwo europejskie, instrumenty, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Europejska Agencja Odbudowy, uczestnictwo w programach wspólnotowych, wyjątkowe środki handlowe, współpraca sektorowa

Zobacz także

 • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Rozszerzenie
 • Więcej informacji: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia
 • Porozumienia międzynarodowe (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony