RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kypros - sisämarkkinat

Arkisto

Lyhyen aikavälin ensisijaiset tavoitteet:

 • Julkiset hankinnat: Jatketaan julkaisemista, määräaikoja ja arviointielimiä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista.
 • Ulotetaan lainsäädäntö koskemaan paikallisviranomaisia ja julkisoikeudellisia yhteisöjä.
 • Teollis- ja tekijänoikeudet: Yhdenmukaistetaan ja saatetaan voimaan tavaramerkkiä, tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeva lainsäädäntö.
 • Tehostetaan hallinnon toimintakykyä ja väärentämisen vastaisia toimia erityisesti rajavalvontaa tehostamalla.
 • Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Annetaan standardointia ja sertifiointia koskevaa horisontaalista lainsäädäntöä.
 • Saatetaan moottoriajoneuvoja, lääkkeitä, kemikaaleja, kosmeettisia valmisteita ja elintarvikkeiden hygieniavaatimuksia koskeva alakohtainen lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 • Nopeutetaan standardien käyttöönottoa.
 • Lujitetaan hallintorakenteita erityisesti standardoinnin, sertifioinnin ja akkreditoinnin osalta.
 • Jatketaan uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 • Pääomien vapaa liikkuvuus: Jatketaan pääomia koskevien keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia sääntelevien sääntöjen yhdenmukaistamista sekä lyhyen aikavälin toimien vapauttamisen valmistelua.
 • Kilpailu: Viimeistellään kilpailulainsäädännön hyväksyminen, yhdenmukaistetaan valtiontukilainsäädäntöä ja lisätään epäsuorien tukien avoimuutta.
 • Televiestintä: Annetaan uutta yhteisön säännöstön edellyttämää lainsäädäntöä.
 • Perustetaan alan riippumaton sääntelyviranomainen.
 • Verotus: Jatketaan arvonlisäverotuksen yhdenmukaistamista.
 • Poistetaan kaikki EU:sta peräisin olevien tuontitavaroiden syrjivät valmisteverot.
 • Otetaan käyttöön veroton varastojärjestelmä ja valmisteveron alaisten tavaroiden vapaan liikkuvuuden järjestelmä.
 • Varmistetaan, että uudet verotustoimenpiteet ovat yritysverotuksen käytännesääntöjen periaatteiden mukaisia.
 • Tulli: Otetaan käyttöön liittymistä valmisteleva strategia Kyproksen tullilainsäädännön yhdenmukaistamiseksi.
 • Nopeutetaan tietokoneistamista.

Arviointi (marraskuu 2001)

Julkisten hankintojen alalla julkaisemista, määräaikoja ja arviointielimiä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista ei saatu päätökseen. Tavaramerkkejä ja patentteja koskeva lainsäädäntö on yhteisön säännöstön mukaista, mutta tekijänoikeuksia koskevaa lakia on muutettava. Elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin. Uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Pääomanliikkeiden vapauttamista jatketaan. Kilpailulainsäädäntöä on yhdenmukaistettu riittävästi, mutta lisäksi on huolehdittava laaja-alaisiin yhteistyösopimuksiin liittyvästä lainsäädännöstä. Televiestintäalan kansallisen sääntelyviranomaisen perustamista koskeva laki hyväksyttiin. Arvonlisäverotuksen yhdenmukaistaminen saatettiin päätökseen. Valmisteverojen yleiskorotus on välttämätön. Tullialan tietokoneistamista nopeutetaan.

Arviointi (lokakuu 2002)

Näitä ensisijaisia tavoitteita ei ole arvioitu. Vuoden 2002 kertomuksen liittymiskumppanuutta koskevassa osuudessa keskitytään niihin kysymyksiin, jotka vaativat enemmän työtä Kyproksen liittymisvalmisteluja ajatellen.

Arviointi (marraskuu 2003)

Katso yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevät tiivistelmät.

Keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet:

 • Julkiset hankinnat: Poistetaan paikallistuotantoa suosiva etuuskohtelulauseke.
 • Yhtiöoikeus: Saatetaan toinen ja kahdestoista yhtiöoikeusdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja jatketaan yhdenmukaistamista ensimmäisen, kolmannen ja kuudennen direktiivin osalta.
 • Pannaan täytäntöön tasetta ja tuloslaskelmaa koskeva yhteisön säännöstö.
 • Mukaudutaan verottomia yksityisyrityksiä koskeviin EU:n kirjanpitosääntöihin.
 • Tietosuoja: Annetaan alan kansallinen lainsäädäntö ja perustetaan riippumaton valvontaviranomainen.
 • Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Viimeistellään uutta lähestymistapaa edustavien direktiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 • Pääomien vapaa liikkuvuus: Poistetaan jäljellä olevat rajoitukset ja lupamenettelyt.
 • Henkilöiden vapaa liikkuvuus: Saatetaan loppuun tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen yhdenmukaistaminen.
 • Kilpailu: Tehostetaan kilpailuviranomaisten toimintaa.
 • Noudatetaan valtiontukilainsäädäntöä.
 • Televiestintä: Viedään sääntelykehyksen yhdenmukaistaminen loppuun ja perustetaan alan riippumaton sääntelyviranomainen.
 • Lakkautetaan monopoliasema puhelintoiminnassa.
 • Verotus: Saatetaan loppuun arvonlisäverojärjestelmän yhdenmukaistaminen ja korotetaan valmisteverokantaa.
 • Tarkistetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja varmistetaan, että se vastaa yritysverotuksen käytännesääntöjä.
 • Kuluttajansuoja: Jatketaan lainsäädännön yhdenmukaistamista sekä tehostetaan markkinoiden valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten toimintaa.
 • Tulli: Nopeutetaan lainsäädännön yhdenmukaistamista muun muassa ottamalla käyttöön taloudelliset ja yksinkertaistetut tullijärjestelmät.
 • Parannetaan institutionaalisia ja hallinnollisia toimintaedellytyksiä.
 • Jatketaan petosten ja lahjonnan vastaisia torjuntatoimia.

Arviointi (marraskuu 2001)

Julkisten hankintojen alalla on säädetty paikallistuotantoa suosivan etuuskohtelulausekkeen poistamisesta. Vaikka Kyproksen lainsäädäntö on yhteisön säännöstön mukaista kirjanpitolainsäädännön osalta, muihin yhtiöoikeuden näkökohtiin liittyviä direktiivejä on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen suojaa ja valvontaviranomaisen perustamista koskeva lainsäädäntöehdotus on parhaillaan hyväksyttävänä. Uutta lähestymistapaa edustavia direktiivejä ei ole vielä saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten poistamista on jatkettava. Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen edistyy joidenkin ammattien osalta. Kilpailunsuojelukomissiota on vahvistettu. Televiestintään liittyvän lainsäädännön antaminen on viivästynyt huomattavasti. Arvonlisäverojärjestelmää on vielä yhdenmukaistettava. Kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön yhdenmukaistaminen on edistynyt hyvin. Uusi tullijärjestelmä on perustettava.

Arviointi (lokakuu 2002)

Näitä ensisijaisia tavoitteita ei ole arvioitu.

Arviointi (marraskuu 2003)

Katso yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevät tiivistelmät.

Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro allekirjoittivat liittymissopimuksen 16. huhtikuuta 2003 ja liittyivät Euroopan unionin jäseniksi 1. toukokuuta 2004.

VIITTEET

Päätös 2000/248/EY, 20.3.2000
EYVL L 78, 29.3.2000

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745
Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401
Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission määräaikaiskertomus KOM(2003) 675 lopullinen - SEK(2003) 1202
Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EYVL L 236, 23.9.2003]

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

Viimeisin päivitys 19.11.2004
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun