RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Προενταξιακό Διαρθρωτικό Μέσο (ΠΔΜ)

Αρχεία

Για να προετοιμαστεί η ένταξη των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει, μέσω του προενταξιακού διαρθρωτικού μέσου, χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, ιδίως, του περιβάλλοντος και των μεταφορών για την περίοδο 2000-2006.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/99 του Συμβουλίου, της 21 Ιουνίου 1999, για την καθιέρωση προενταξιακού διαρθρωτικού μέσου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Πρόγραμμα Δράσης 2000 (castellanodeutschenglishfrançais)» ζητά να ενισχυθεί η προενταξιακή στρατηγική για το σύνολο των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την περίοδο 2000-2006. Η ενίσχυση αυτή συνεπάγεται τη δημιουργία, ως συμπλήρωμα του προγράμματος PHARE και της ενίσχυσης για την γεωργική ανάπτυξη, ενός προενταξιακού διαρθρωτικού μέσου, επονομαζόμενου εφεξής «ΠΔΜ» (τα οποία θα αντικατασταθούν από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας - IPA - για την περίοδο 2007-2013).

Επιλέξιμα μέτρα

Η συνδρομή της Επιτροπής βάσει του ΠΔΜ περιορίζεται σε σχέδια για το περιβάλλον και τις μεταφορές.

Περιβάλλον

Στον τομέα του περιβάλλοντος, η χορηγούμενη από την Κοινότητα οικονομική συνδρομή αφορά τα περιβαλλοντικά έργα που επιτρέπουν στις δικαιούχες χώρες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία (castellanodeutschenglishfrançais) και τις εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση.

Μεταφορές

Η συμβολή του ΠΔΜ στον τομέα αυτό συνίσταται σε χορήγηση ενίσχυσης στις δικαιούχες χώρες για την ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Τα έργα ευνοούν τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Πρόκειται κυρίως για έργα:

  • κοινού ενδιαφέροντος βάσει των κριτηρίων της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 1692/96 (περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών),
  • που επιτρέπουν στις δικαιούχες χώρες να συμμορφωθούν προς τους στόχους των εταιρικών σχέσεων για την ένταξη. Αυτό περιλαμβάνει τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων μεταξύ τους και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και την πρόσβαση στα δίκτυα αυτά.

Το συνολικό κόστος ενός μέτρου δεν μπορεί καταρχήν να είναι χαμηλότερο από 5 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των έργων για το περιβάλλον και των μέτρων για τις υποδομές μεταφορών. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί συνδρομή για:

  • προπαρασκευαστικές μελέτες σχετικές με τα επιλέξιμα μέτρα, και
  • μέτρα τεχνικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών πληροφόρησης και διαφήμισης.

Η επιλογή και η έγκριση των έργων βασίζονται στα εθνικά προγράμματα σχετικά με τις μεταφορές και το περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα σχετικά με την αποδοχή του κεκτημένου που αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία των εταιρικών σχέσεων για την προσχώρηση.

Δημοσιονομικές διατάξεις

Η Επιτροπή κατανέμει ενδεικτικά τους πόρους του ΠΔΜ μεταξύ των δικαιούχων χωρών βάσει κριτηρίων πληθυσμού, ανά κεφαλή ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και γεωγραφικής έκτασης.

Μορφές και ποσοστό της συνδρομής

Το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής που χορηγείται βάσει του ΠΔΜ μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι το 75% των δημόσιων ή παρεμφερών δαπανών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, να αυξήσει το ποσοστό αυτό μέχρι το 85%, ιδίως εάν κρίνει ότι απαιτείται ποσοστό υψηλότερο από το 75% για τη θέση σε εφαρμογή σχεδίων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των γενικών στόχων του ΠΔΜ. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες και τα μέτρα τεχνικής βοήθειας μπορούν να χρηματοδοτούνται κατ' εξαίρεση μέχρι το 100% του συνολικού κόστους.

Συμμόρφωση με τις λοιπές κοινοτικές πολιτικές

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει του ΠΔΜ τηρούν τις διατάξεις που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες καθώς και τους υφιστάμενους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει το συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των μέτρων αυτών και των μέτρων που χρηματοδοτούνται από άλλες συνεισφορές του κοινοτικού προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, για συνεισφορές βάσει κοινοτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Αξιολόγηση και έγκριση των μέτρων

Η Επιτροπή εκδίδει τις αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα που θα χρηματοδοτούνται βάσει του ΠΔΜ μετά από αίτηση των δικαιούχων χωρών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των μέτρων καθορίζουν το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής, σχέδιο χρηματοδότησης καθώς και κάθε απαραίτητη για την υλοποίηση των μέτρων διάταξη.

Διαχείριση και έλεγχος

Η υλοποίηση των έργων υπάγεται στην αρμοδιότητα των υποψηφίων χωρών υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Η Επιτροπή, θέτοντας σε εφαρμογή τον παρόντα κανονισμό, φροντίζει να εξασφαλισθεί η τήρηση των αρχών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τα στοιχεία που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Παρακολούθηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση

Οι μηχανισμοί αξιολόγησης και παρακολούθησης του ΠΔΜ πρέπει να διεξάγονται από κοινού από την δικαιούχο χώρα και την Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση θα διεξαχθεί βάσει φυσικών και οικονομικών δεικτών υπολογισμένων σε σχέση με το συγκεκριμένο χαρακτήρα του σχετικού έργου και των στόχων του.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοήςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 [έγκριση: διαβούλευση CNS/1998/0091]29.06.1999-31.12.2006-ΕΕ L 161, 26.06.1999

Πράξη(εις) ΤροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2382/200107.12.2001-ΕΕ L 323, 07.12.2001
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2500/200130.12.2001-ΕΕ L 342, 27.12.2001
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 769/200430.04.2004-ΕΕ L 123, 27.04.2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/200421.01.2005-ΕΕ L 389, 31.12.2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2112/200528.12.2005-ΕΕ L 344, 27.12.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Γενική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (PHARE - ISPA - SAPARD) το 2005 [COM(2006) 746 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα PHARE 2005, τα προενταξιακά και τα μεταβατικά μέσα [COM(2007) 3 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής - Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2005 [COM(2006) 674 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Μαρτίου 2006, σχετικά με την προενταξιακή βοήθεια (Phare - Ispa - Sapard) το 2004 [COM (2006) 137 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση του 2004 της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα Phare, τα προενταξιακά και τα μεταβατικά μέσα [COM(2005) 701 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής - Ετήσια έκθεση για το προενταξιακό διαρθρωτικό μέσο (ISPA 2004 [COM (2005) 612 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής - Ετήσια έκθεση για το προενταξιακό διαρθρωτικό μέσο (ISPA) 2003 [COM(2004) 735 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C 10, 14.01.2005]

Απόφαση 2004/749/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό της γενικής προσέγγισης για την ανακατανομή των πόρων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 για τη θέσπιση μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών [Επίσημη Εφημερίδα L 332, 6.11.2004].

Η απόφαση αυτή καθορίζει την ανακατανομή των κονδυλίων ΠΔΜ μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για την περίοδο 2004 - 2006.

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (PHARE - ISPA - SAPARD) το 2002 [COM (2003) 844 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C 98, 23.4.2004]

Έκθεση της Επιτροπής - Ετήσια έκθεση για το προενταξιακό διαρθρωτικό μέτρο (ISPA) 2002 [COM(2003) 655 τελικό -Επίσημη Εφημερίδα C 96, 21.4.2004]

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση σχετικά με την προενταξιακή βοήθεια (PHARE - ISPA - SAPARD) το 2001 [COM(2003) 0329 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C 76, 25.3.2004]

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση σχετικά με την προενταξιακή βοήθεια (PHARE - ISPA - SAPARD) το 2000 [COM(2002) 781 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής - Ετήσια έκθεση σχετικά με το προενταξιακό διαρθρωτικό μέτρο (ISPA) 2001 [COM(2002)0596 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής - Ετήσια έκθεση σχετικά με το προενταξιακό διαρθρωτικό μέσο (ISPA) 2000 [COM(2001) 616 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Το παρόν συνοπτικό δελτίο, το οποίο διανέμεται ενημερωτικά, δεν έχει σκοπό να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.02.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας