RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (ISPA)

Arkiv

Med henblik på at forberede de central- og østeuropæiske kandidatlandes tiltrædelse yder Den Europæiske Union gennem det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument finansiel støtte til økonomisk og social samhørighed, navnlig på miljø- og transportpolitikområdet for perioden 2000-2006.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

I henhold til Kommissionens meddelelse "Agenda 2000 (castellanodeutschenglishfrançais)" skal der ske en styrkelse af førtiltrædelsesstrategien for samtlige kandidatlande fra Central- og Østeuropa i perioden 2000-2006. Dette indebærer, at der som supplement til Phare-programmet og bistanden til landbrugsudviklingen skal indføres et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument, i det følgende benævnt "ISPA" (som er blevet erstattet af førtiltrædelsesintrumentet - IPA - for perioden 2007-2013.

Støtteberettigede foranstaltninger

Kommissionens finansiering via ISPA begrænses til miljø- og transportprojekter.

Miljø

På miljøområdet vedrører den finansielle støtte fra Fællesskabet miljøprojekter, der sætter modtagerlandene i stand til at opfylde kravene i miljølovgivningen (castellanodeutschenglishfrançais) og målsætningen i tiltrædelsespartnerskaberne.

Transport

Bidraget fra ISPA skal gå til at støtte modtagerlandene inden for transportinfrastrukturforanstaltninger. Projekterne skal fremme bæredygtig mobilitet, navnlig:

  • projekter af fælles interesse, som er baseret på kriterierne i Rådets beslutning 1692/96/EF (om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet)
  • projekter, som gør det muligt for modtagerlandene at opfylde tiltrædelsespartnerskabernes målsætning. Det drejer sig bl.a. om nationale nets sammenkobling og interoperabilitet indbyrdes og med det transeuropæiske transportnet, tillige med adgang til disse net.

De samlede omkostninger til en foranstaltning må i princippet ikke være under 5 mio. EUR.

Der bør skabes balance mellem projekter på miljøområdet og foranstaltninger på transportinfrastrukturområdet. Der vil ligeledes blive ydet støttet til:

  • forberedende undersøgelser i forbindelse med støtteberettigede foranstaltninger
  • teknisk bistand, herunder foranstaltninger, der vedrører information og offentlighed.

Udvælgelsen og godkendelsen af projekter tager udgangspunkt i nationale programmer om transport og miljø. Disse programmer er med i det nationale program om overtagelse af EU-retten, som er et af de vigtigste elementer i tiltrædelsespartnerskaberne.

Finansielle bestemmelser

Kommissionen foretager en vejledende fordeling mellem modtagerlandene af midlerne under ISPA på grundlag af kriterierne: befolkning, BNI pr. indbygger målt i købekraftspariteter og areal.

Støtteformer og støttesats

Satsen for EU-støtte, der ydes under ISPA, kan andrage op til 75 % af de offentlige eller dermed ligestillede udgifter. Kommissionen kan beslutte at øge denne sats indtil 85 %, blandt andet hvis den mener, at det er nødvendigt med en højere sats end 75 % for at kunne gennemføre projekter, der er væsentlige for opfyldelsen af ISPA's generelle mål.

Forberedende undersøgelser og teknisk bistand kan undtagelsesvis finansieres med 100 % af de samlede omkostninger.

Forenelighed med de øvrige EU-politikker

Foranstaltninger, der finansieres under ISPA, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Europaaftalerne, herunder gældende EU-forskrifter for statsstøtte.

Kommissionen sikrer samordning af og sammenhæng mellem disse foranstaltninger og foranstaltninger, der iværksættes med andre bidrag fra EU-budgettet. Der kan blandt andet være tale om bidrag til fællesskabsinitiativer inden for grænseoverskridende, tværnationalt eller interregionalt samarbejde, eller fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Evaluering og godkendelse af foranstaltninger

Kommissionen træffer beslutning om de foranstaltninger, der skal finansieres under ISPA efter ansøgning fra modtagerlandene. I Kommissionens beslutninger om godkendelse af foranstaltninger angives størrelsen af den finansielle støtte, ligesom de skal indeholde en finansieringsplan tillige med alle de bestemmelser og betingelser, der er nødvendige for foranstaltningernes gennemførelse.

Forvaltning og kontrol

Det er kandidatlandene, der har ansvaret for gennemførelsen af projekterne, og Kommissionen overvåger gennemførelsen. I forbindelse med denne forordning sørger Kommissionen for, at principperne om sund finansiel forvaltning bliver anvendt.

Overvågning og evaluering

Evalueringen og overvågningen i forbindelse med ISPA vil blive foretaget af det pågældende kandidatland og Kommissionen i fællesskab. Navnlig vil overvågningen blive gennemført efter kvantificerede fysiske og finansielle indikatorer for det pågældende projekt og dets målsætning.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1267/1999
[vedtagelse: høring CNS/1998/0091]
29.6.1999-31.12.2006-EFT L 161 af 26.6.1999

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 2382/20017.12.2001-EFT L 323 af 7.12. 2001
Forordning (EF) nr. 2500/200130.12.2001-EFT L 342 af 27.12. 2001
Forordning (EF) nr. 769/200430.4.2004-EUT L 123 af 27.4. 2004
Forordning (EF) nr. 2257/20042.1.2005-EUT L 389 af 31.12.2004
Forordning (EF) nr. 2112/200528.12.2005-EUT L 344 af 27.12.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - ISPA - SAPARD) i 2005 [KOM(2006) 746 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen - 2005 rapport om Phare programmet og førtiltrædelses- og overgangsinstrumenterne [KOM(2007) 3 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen - Årsrapport 2005 om det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) [KOM(2006) 674 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Den generelle rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, af 24. marts 2006, om førtiltrædelsesstøtte i 2004 (Phare - ISPA - Sapard) [KOM(2006) 137 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen - Årsrapport om det strukturpolitiske førtiltrædelsesdokument (ISPA) 2004 [KOM(2005) 612 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen - Årsrapport om det strukturpolitiske førtiltrædelsesdokument (ISPA) 2003 [KOM(2004) 735 endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 10 af 14.1.2005].

Rådets afgørelse 2004/749/EF af 21. oktober 2004 om den generelle fremgangsmåde for omfordelingen af midler under forordning (EF) nr. 1267/1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument [Den Europæiske Unions Tidende L 332 af 6.11.2004].

I denne afgørelse fastsættes omfordelingen af ISPA-midler mellem Bulgarien og Rumænien for perioden 2004-2006.

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - ISPA - SAPARD) i 2002 [KOM(2003) 844 endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 98 af 23.4.2004].

Rapport fra Kommissionen - Årsrapport om det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) 2002 [KOM(2003) 655 endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 96 af 21.4.2004].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - ISPA - SAPARD) i 2001 [KOM(2003) 329 endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 76 af 25.3.2004].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - ISPA - SAPARD) i 2000 [KOM(2002) 781 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen - Årsrapport om det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) 2001 [KOM(2002) 596 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen - Årsrapport om det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) 2000 [KOM(2001) 616 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet.

Seneste ajourføring: 05.02.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top