RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kyproksen liittymiskumppanuus

Arkisto

Liittymiskumppanuudella pyritään tukemaan ehdokasmaiden viranomaisia näiden pyrkimyksissä täyttää jäsenyysvaatimukset. Siinä yksilöidään tarkasti kyseisen maan jäsenyysvalmistelujen prioriteetit, etenkin yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja se muodostaa perustan yhteisön varoista esimerkiksi Phare-ohjelmassa myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen ohjelmasuunnittelulle. Koska liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003 ja maa liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, liittymiskumppanuus on päättynyt.

Joulukuussa 1997 Luxemburgissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti erityisen Kyproksen liittymistä valmistelevan strategian ja arvioi, että Kyproksen liittyminen edistäisi saaren rauhaa ja molempien yhteisöjen sovintoa. Neuvosto antoi maaliskuussa 2000 Kyproksen tasavallan ja Maltan tasavallan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamista koskevan asetuksen [asetus (EY) N:o 555/2000 - EYVL L 78, 16.3.2000]. Strategia perustuu

  • liittymiskumppanuuden perustamiseen
  • tukeen, joka kohdistuu liittymisen valmistelua koskeviin ensisijaisiin toimiin, jotka on määritelty osana liittymiskumppanuutta
  • osallistumiseen yhteisön tiettyihin ohjelmiin ja sen tiettyjen erillisvirastojen toimintaan.

1) TAVOITE

Liittymistä valmistelevan kumppanuuden (hyväksytty vuonna 2000 ja tarkistettu vuonna 2002) tarkoituksena on luoda oikeudelliset puitteet niille lisätoimia edellyttäville ensisijaisille tavoitteille, jotka mainitaan komission vuoden 1999 määräaikaiskertomuksessa Kyproksen edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa, sekä rahavaroille, joita voidaan myöntää Kyprokselle näiden ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanon tukemiseksi, ja kyseisen avun edellytyksille. Liittymistä koskeva kumppanuus on useiden sellaisten välineiden perusta, joiden tarkoituksena on tukea ehdokasmaita niiden liittymisprosesseissa.

Näihin välineisiin kuuluu muun muassa yhteisön säännöstön hyväksymistä koskeva kansallinen ohjelma, talouspolitiikan keskipitkän aikavälin ensisijaisten tavoitteiden yhteinen arviointi, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva sopimus sekä kansallinen kehittämissuunnitelma ja muut alakohtaiset suunnitelmat, jotka ovat tarpeen, jotta osallistuminen rakennerahastoihin unioniin liittymisen jälkeen olisi mahdollista. Vuonna 2002 liittymiskumppanuus on toiminut lähtökohtana laadittaessa toimintaohjelmaa Kyproksen hallinnon ja oikeuslaitoksen valmiuksien vahvistamiseksi.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa tätä kumppanuutta, mutta niiden ensisijaiset tavoitteet tulevat olemaan kumppanuuden mukaisia.

Liittymistä valmistelevan kumppanuuden täytäntöönpanoa seurataan assosiaatiosopimuksen puitteissa.

2) ENSISIJAISET TAVOITTEET

Ensisijaiset tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään: lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat tavoitteita, joiden kohdalla arvioitiin, että Kypros voisi saavuttaa ne tai edistyä huomattavasti niiden täyttämisessä vuoden 2000 loppuun mennessä. Keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet saavutettaneen vuoden 2003 loppuun mennessä.

Kypros on saavuttanut poliittisiin ja taloudellisiin arviointiperusteisiin liittyvät tavoitteet. Se on niin ikään saavuttanut tavoitteita palvelujen tarjoamisen vapauden, pääomien vapaan liikkuvuuden, verotuksen, tilastojen, tulliliiton ja verovalvonnan aloilla. Muilla aloilla tavoitteet on saavutettu osittain.

Vuonna 2002 liittymiskumppanuuden ensisijaisia tavoitteita tarkistettiin (päätös 2002/84/EY), ja tämän perusteella komissio suoritti arvioinnin vuoden 2002 määräaikaiskertomuksessaan.

Ensisijaiset aihealueet ovat:
(Päivitettyä tietoa saa yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevistä tiivistelmistä.)

3) RAHOITUSKEHYS

Liittymistä edeltävä tuki

Neljännen rahoituspöytäkirjan voimassaoloa (1995-1998) pidennettiin vuodella 31 päivään joulukuuta 1999 asti. Vuonna 1998 varoja myönnettiin 4,65 miljoonaa euroa. Vuonna 1999 varoja oli käytössä 5 miljoonaa euroa. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 555/2000 määrättiin Kyproksen ja Maltan liittymistä edeltävään strategiaan kuuluvien toimien täytäntöönpanemisen rahoitusohjeeksi 95 miljoonaa euroa (josta 57 miljoonaa Kyprokselle). Tämä rahamäärä on käytettävissä 31 päivänä joulukuuta 2004 päättyvän jakson aikana.

Kyprokselle voidaan myöntää Euroopan investointipankin (EIP:n) lainoja ja se voi osallistua alueellisiin MEDA-ohjelmiin.

4) VIITTEET

Asetus (EY) N:o 555/2000
EYVL L 68, 16.3.2000

Päätös 2000/248/EY
EYVL L 78, 29.3.2000

Komission määräaikaiskertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745
Ei julkaistu EYVL:ssä

Päätös 2002/84/EY
EYVL L 44, 14.2.2002

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401
Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EUVL L 236, 23.9.2003]

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

Viimeisin päivitys 19.11.2004
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun