RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Slovakian liittymiskumppanuus

Arkisto

Liittymiskumppanuudella pyritään tukemaan ehdokasmaiden viranomaisia näiden pyrkimyksissä täyttää jäsenyysvaatimukset. Siinä yksilöidään tarkasti kyseisen maan jäsenyysvalmistelujen prioriteetit, etenkin yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja se muodostaa perustan yhteisön varoista esimerkiksi Phare-ohjelmassa myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen ohjelmasuunnittelulle. Koska liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003 ja maa liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, liittymiskumppanuus on päättynyt.

Agenda 2000 -tiedonannossa Euroopan komissio laati joukon ehdotuksia lujittaakseen kaikkien Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) ehdokasmaiden liittymistä edeltävää strategiaa. Tämän strategian yleisenä tavoitteena on tarjota johdonmukainen ohjelma, joka valmistaa näitä maita Euroopan unionin jäsenyyteen, ja erityisesti:

  • koota Euroopan unionin tarjoamat erilaiset avustusmuodot yhdeksi liittymiskumppanuuksien kehykseksi
  • perehdyttää ehdokasmaat Euroopan unionin menettelytapoihin ja politiikkoihin tarjoamalla niille mahdollisuus osallistua yhteisön ohjelmiin.

1) TAVOITE

Liittymiskumppanuuden (joka on hyväksytty maaliskuussa 1998 ja jota on muutettu joulukuussa 1999 ja tammikuussa 2002) tavoitteena on liittää yhteen oikeudelliseen kehykseen komission Slovakian tasavallan liittymishakemusta koskevassa lausunnossa määritellyt tärkeimmät toiminta-alat, näiden painopistealueiden toteuttamiseksi Slovakian käytettävissä olevat rahoituskeinot sekä tämän avun saamista koskevat ehdot. Tämä kumppanuus muodostaa tuen joukolle välineitä, joiden tarkoituksena on tukea ehdokasmaiden ponnisteluja liittymisprosessissa.

Nämä välineet sisältävät muun muassa kansallisen ohjelman yhteisön säännöstön voimaan saattamiseksi, yhteisen arvion talouspolitiikkaa koskevista keskipitkän aikavälin painopistealueista, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan sopimuksen, kansallisen kehityssuunnitelman sekä muita alakohtaisia ohjelmia, joita tarvitaan rakennerahastoihin osallistumiseen liittymisen jälkeen sekä ISPAn ja SAPARDin toteuttamiseen ennen liittymistä. Vuonna 2002 liittymiskumppanuus toimi lähtökohtana sellaisen toimintasuunnitelman kehittämiseksi, jolla vahvistetaan Slovakian hallinnollista ja oikeudellista toimintakykyä.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa nykyistä kumppanuutta, mutta niiden painopistealueet ovat yhtenäiset kumppanuuden kanssa.

Liittymiskumppanuuden toimeenpanon seuranta taataan Euroopan unionin ja Slovakian välisen Eurooppa-sopimuksen avulla.

2) ENSISIJAISET TAVOITTEET

Nämä tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään: lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ensimmäisen ryhmän ensisijaiset kysymykset ovat sellaisia, jotka Slovakia mahdollisesti kykeni ratkaisemaan tai joita se pystyi edistämään vuoden 2000 aikana. Toisen ryhmän kysymysten ratkaiseminen pitäisi saattaa päätökseen ennen vuoden 2003 loppua.

Slovakia on täyttänyt suurelta osin poliittisiin arviointiperusteisiin liittyvät ensisijaiset tavoitteet. Taloudellisiin arviointiperusteisiin liittyvät tavoitteet on täytetty osittain. Kilpailupolitiikan, tilastojen, kulttuurin ja audiovisuaalialan, ympäristön, kuluttajien ja kansanterveyden suojelun, oikeus- ja sisäasioiden välisen yhteistyön, tulliliiton ja rahoitusvalvonnan ensisijaiset tavoitteet on täytetty suurelta osin. Muiden alojen osalta tavoitteisiin on päästy osittain.

Joulukuussa 1999 liittymiskumppanuuden painopisteitä tarkistettiin (ks. neuvoston päätöksen 1999/853/EY liitteessä oleva 3 kohta). Viimeisin tarkistus julkaistiin helmikuussa 2002 (neuvoston päätös 2002/93/EY). Se toimii viitteenä, johon komission tekemä vuoden 2002 kertomus perustuu.

Ensisijaiset alueet ovat seuraavat:
(Päivitettyä tietoa saa yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevistä tiivistelmistä.)

3) RAHOITUSKEHYS

Phare

Phare 2000 -ohjelmassa myönnettiin 28 miljoonaa euroa kansallisia määrärahoja Slovakialle. Ylimääräinen kuuden miljoonan euron summa myönnettiin myös rajatylittävään yhteistyöohjelmaan Itävallan kanssa, neljä miljoonaa yhteistyöhön Puolan kanssa ja kaksi miljoonaa euroa yhteistyöhön Unkarin kanssa. Phare 2001 -ohjelmasta myönnettiin 43,5 miljoonaa. Ohjelmassa varattiin myös 25 miljoonaa euroa Bohunicen ydinvoimalan purkamiseen. 12 miljoonan lisärahoitus myönnettiin rajatylittävään yhteistyöhön Itävallan (6 miljoonaa), Puolan (4 miljoonaa) ja Unkarin (2 miljoonaa) kanssa. Slovakialle myönnettiin Phare 2002 -ohjelmassa 37 miljoonaa euroa kansallisia määrärahoja. Ylimääräiset 20,1 miljoonaa myönnettiin helpottamaan maan instituutioiden vahvistamista ohjelman mukaisesti. Kansalliset määrärahat sisälsivät 12 miljoonan rahoitusvarat rajatylittävään yhteistyöhön.

Kumppanuusmaan viranomaiset kantavat vastuun tukeen liittyvistä sopimuksista ja maksuista. Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetus kuitenkin velvoittaa komissiota valvomaan sopimusten tekomenettelyä ja hyväksymään kaikki Phare-ohjelmalla rahoitetut sopimukset, jotka kumppanuusmaat ovat allekirjoittaneet ennen sopimuksen voimaantuloa.

Liittymistä valmisteleva tuki

Vuodesta 2000 alkaen rahoitustuki on sisältänyt maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukimuodon (SAPARD) sekä rakenteellisen välineen (ISPA), jossa painotetaan liikenne- ja ympäristöalan toimia. Phare-, SAPARD- ja ISPA-ohjelman tukea säätelevä kesäkuussa 1999 hyväksytty asetus antaa komissiolle valtuudet tarkistaa sopimuksia jälkeenpäin, jos se katsoo, että kumppanuusmaan harjoittama varainhoidon valvonta ei ole ollut riittävää.

Vuosien 2000-2002 aikana käytettävissä olevan rahoitusavun kokonaismäärä oli Pharen osalta 80,5 miljoonaa euroa, SAPARDin osalta 18,6 miljoonaa euroa ja ISPAn osalta 3,5-5,5 miljoonaa euroa vuodessa. Määrärahat Slovakialle SAPARD 2002 -ohjelmasta olivat 19,2 miljoonaa euroa. ISPA-ohjelman määrärahat olivat 38,1 miljoonan ja 59,9 miljoonan euron välillä.

4) VIITTEET

Neuvoston päätös 98/262/EY, 30.3.1998
EYVL L 121, 23.4.1998

Neuvoston päätös 1999/853/EY, 6.12.1999
EYVL L 335, 28.12.1999

Komission lausunto KOM(97) 2004 lopullinen
Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(98) 703 lopullinen
Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(1999) 511 lopullinen
Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2000) 711 lopullinen
Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1754
Ei julkaistu EYVL:ssä

Neuvoston päätös 2002/93/EY, 28.1.2002
EYVL L 44, 14.2.2002

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1410
Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EYVL L 236, 23.9.2003]

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

Viimeisin päivitys 19.11.2004
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun