RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerskapet för anslutning med Polen

Arkiv

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå myndigheterna i kandidatländerna i deras ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det fastställer i detalj prioriteringarna i kandidatländernas förberedelser, framför allt genomförandet av regelverket, och utgör grunden för programplaneringen av stödet inför anslutningen med gemenskapsmedel från t.ex. Phareprogrammet.Till följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 och ländernas officiella anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004 har partnerskapet för anslutning avslutats.

I sitt meddelande "Agenda 2000" formulerade kommissionen en rad förslag för att förstärka föranslutningsstrategin för samtliga kandidatländer i Central- och Östeuropa. Denna strategi syftar rent allmänt till att skapa ett samstämmigt program för att förbereda dessa länder för anslutningen till Europeiska unionen, och då särskilt att

  • samla alla former av stöd som Europeiska unionen erbjuder inom en enda ram - partnerskap för anslutning,
  • låta kandidatländerna bekanta sig med EU:s arbete och politik genom att ge dem möjlighet att delta i EU:s program.

1) SYFTE

Partnerskapet för anslutning (som antogs i mars 1998 och ändrades i december 1999 och januari 2002) syftar till att skapa en rättslig ram för de prioriteringar som identifierades i kommissionens yttrande om Polens medlemskapsansökan, de ekonomiska medel som finns tillgängliga för att hjälpa Polen att genomföra dessa prioriteringar samt de villkor som gäller för detta stöd. Detta partnerskap utgör ett stöd till en rad instrument som ska stödja kandidatländernas insatser i anslutningsprocessen.

Dessa instrument inbegriper bland annat ett nationellt program för att genomföra EU:s regelverk, en gemensam utvärdering av prioriteringarna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, den nationella utvecklingsplanen, pakten mot organiserad brottslighet och andra sektoriella program som är nödvändiga för att delta i strukturfonderna efter anslutningen samt för genomförandet av ISPA och SAPARD före anslutningen. Under 2002 utgjorde partnerskapet för anslutning utgångspunkten för utarbetandet av en handlingsplan för att förstärka Polens administrativa och rättsliga kapacitet.

Instrumenten utgör inte en del av partnerskapet, men deras prioriteringar ska stämma överens med partnerskapet.

Genomförandet av partnerskapet kommer att följas upp inom ramen för Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Polen.

2) PRIORITERADE OMRÅDEN

Prioriteringarna är indelade i två grupper; prioriteringar på kort sikt och prioriteringar på medellång sikt. Prioriteringarna på kort sikt valdes ut för att Polen förmodades kunna uppnå dem eller göra betydande framsteg fram till slutet av 2000. Prioriteringarna på medellång sikt skulle slutföras före slutet av år 2003.

Polen har inte genomfört de prioriteringar som rör de politiska kriterierna. Däremot har man i hög grad uppnått dem som hänger samman med de ekonomiska kriterierna. Flertalet övriga prioriteringar (förutom inom områdena finansiell kontroll, socialpolitik, Ekonomiska och monetära unionen samt fiske och jordbruk) har delvis uppnåtts.

I december 1999 sågs prioriteringarna i partnerskapet för anslutning över (se sidan 3 i bilagan till beslut 1999/851/EG). En sista översyn offentliggjordes 2002 (beslut 2002/91/EG). Denna översyn ligger till grund för den utvärdering som kommissionen gjorde i sin rapport år 2002.

Följande områden prioriteras:
För aktualiserad information, se analysen av antagandet av gemenskapens regelverk.

3) EKONOMISKA RAMAR

Phare

Under perioden 1999-2000 fick Polen 2 534 miljoner euro genom programmet Phare. Under 2000 fick landet 428 miljoner euro från Phare. Ett tilläggsanslag på 55 miljoner euro gjordes till programmet för samarbete med Tyskland, Tjeckien och Slovakien samt inom ramen för en särskild åtgärd i Baltikum. Under 2001 uppgick Polens anslag från Phare till 396 miljoner euro. Ett tilläggsanslag på 56 miljoner euro gjordes till samma åtgärder som under år 2000. Under 2002 uppgick anslaget till 342,2 miljoner euro plus ett tilläggsanslag på 51,8 miljoner euro för att förstärka landets institutioner. Ett annat tilläggsanslag på 56 miljoner euro gjordes för det gränsöverskridande samarbetet med Tyskland, Tjeckien och Slovakien samt inom ramen för den särskilda åtgärden i Baltikum.

Myndigheterna i partnerlandet ansvarar för kontrakt och utbetalningar av stödet. EU:s budgetförordning ålägger dock kommissionen att övervaka upphandlingen och att godkänna alla kontrakt som finansieras av Phare, och som undertecknas av partnerlandet, innan de träder i kraft.

Föranslutningsstöd

Från år 2000 inbegriper finansieringen stöd till jordbruket och landsbygdens utveckling (SAPARD) och ett strukturinstrument (ISPA), där man prioriterar åtgärder på transport- och miljöområdet. Förordningen för samordning av stöd genom Phare, Sapard och ISPA, som antogs i juni 1999, gör det möjligt för kommissionen att kontrollera kontrakten i efterhand när den anser att partnerlandets kontroll är otillräcklig.

Under perioden 2000-2002 uppgick det totala tillgängliga finansiella stödet till 398 miljoner euro per år för Phare, 168,6 miljoner euro per år för Sapard och mellan 312 och 385 miljoner euro för ISPA. Genom Sapard anslogs 177 miljoner euro till Polen under 2002. Anslaget genom ISPA uppgick under samma år till 357 miljoner euro.

4) HÄNVISNINGAR

Beslut 98/260/EG av den 30.3.1998
EGT L 121, 23.4.1998

Beslut 99/851/EG av den 6.12.1999
EGT L 335, 28.12.1999

Yttrande från kommissionen KOM(97) 2002 slutlig
Ej offentliggjort i EGT

Rapport från kommissionen KOM(98) 701 slutlig
Ej offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(1999) 509 slutlig
Ej offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2000) 709 slutlig
Ej offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1752
Ej offentliggjord i EGT

Beslut 2002/91/EG av den 28.1.2002
EGT L 44, 14.2.2002

Rapport från kommissionen KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1408
Ej offentliggjord i EGT

Fördraget om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003]

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet

Senast ändrat den 19.11.2004
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början