RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Възобновяема енергия

Енергетика

Възобновяемите енергийни източници – вятърна енергия, слънчева енергия (термална и фотоволтаична), водноелектрическа енергия, приливна енергия, геотермална енергия и биомаса са основна алтернатива на изкопаемите горива. Използването на тези източници не само спомага за намаляване на емисиите от парникови газове от генерирането и потреблението на енергия, но и за намаляване на зависимостта на Европейския съюз (ЕС) от вноса на изкопаеми горива (особено нефт и газ).
За да постигне амбициозната цел от 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в цялата енергийна палитра, ЕС планира да концентрира усилията върху секторите на електричеството, отоплението и охлаждането и върху биогоривата. При транспорта, който почти изключително зависи от петрола, Комисията се надява, че делът на биогоривата в цялостното потребление на горива ще бъде 10 % до 2020 г.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата