RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů

Tato směrnice stanoví společný rámec pro využívání energie z obnovitelných zdrojů, aby se snížily emise skleníkových plynů a podpořily ekologičtější způsoby dopravy. Za tím účelem jsou definovány národní akční plány a podmínky používání biopaliv.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví společný rámec pro výrobu a podporu energie z obnovitelných zdrojů.

Národní cíle a opatření

Každý členský stát má vypočítaný cíl týkající se jeho podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě pro rok 2020. Tento cíl se shoduje s celkovým cílem Společenství „20-20-20“.

Navíc každý členský stát zajistí, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě.

Národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů

Každý členský stát přijme národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, který stanoví podíly energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení v roce 2020. Tyto akční plány musí zohledňovat dopady jiných opatření souvisejících s energetickou účinností na konečnou spotřebu energie (čím významnější je snížení spotřeby energie, tím méně energie z obnovitelných zdrojů bude ke splnění cíle potřeba). Tyto plány musí také obsahovat postupy pro reformu režimů plánování a tvorby cen a přístupu k distribučním soustavám ve prospěch energie z obnovitelných zdrojů.

Spolupráce mezi členskými státy

Členské státy si mohou „vyměňovat“ určitá množství energie z obnovitelných zdrojů statistickým převodem a spolupracovat na společných projektech v souvislosti s výrobou elektřiny a energie pro vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie.

Je také možné navázat spolupráci se třetími zeměmi. Musí být přitom splněny tyto podmínky:

  • elektřina musí být spotřebována ve Společenství;
  • elektřina musí být vyrobena nově vybudovaným zařízením (uvedeným do provozu po červnu 2009);
  • množství vyrobené a vyvezené elektřiny nesmí získat ve třetí zemi žádnou další podporu.

Záruka původu

Každý členský stát musí být schopen zaručit původ elektřiny a energie na vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů. Údaje obsažené v těchto zárukách původu jsou normalizované a musí být uznávány ve všech členských státech. Záruka původu může poskytovat spotřebitelům informace týkající se složení různých zdrojů energie.

Přístup k distribučním soustavám a jejich provoz

Členské státy učiní potřebné kroky k rozvoji rozvodné a distribuční infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů. Proto musejí:

  • zajistit, aby provozovatelé zaručili na svém území přenos a distribuci elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie;
  • zajistit přednostní přístup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě.

Biopaliva a biokapaliny

Směrnice se zabývá i energií vyrobenou z biopaliv a biokapalin. Ta musí přispět k alespoň 35 % snížení emisí skleníkových plynů, aby mohla být zohledněna. S účinkem ode dne 1. ledna 2017 musí úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv a biokapalin činit alespoň 50 %.

Biopaliva a biokapaliny se vyrábějí ze surovin vypěstovaných na území i mimo území Společenství. Biopaliva a biokapaliny nesmí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti ani ze surovin získaných z půdy s velkou zásobou uhlíku. Aby získaly finanční podporu, musí být kvalifikovány jako „udržitelné“ podle kritérií této směrnice.

Kontext

Směrnice je součástí legislativního balíčku pro energetiku a změnu klimatu, který přináší legislativní rámec pro cíle Společenství na snížení emisí skleníkových plynů. Tento rámec podporuje energetickou účinnost, spotřebu energie z obnovitelných zdrojů, zlepšení zásobování energií a hospodářskou stimulaci dynamického odvětví, v němž jde Evropa příkladem ostatnímu světu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2009/28/ES

25. 6. 2009

5. 12. 2010

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKT

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 25. února 2010 o požadavcích na udržitelnost pro využívání zdrojů pevné a plynné biomasy při výrobě elektřiny, tepla a chlazení (KOM(2010) 11 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)
Průvodními dokumenty této zprávy jsou posouzení dopadů (SEC(2010)65) a souhrn posouzení dopadů (SEC(2010)66 ).
Tato zpráva předkládá výsledky posouzení provedeného Komisí o požadavcích režimu udržitelnosti na energetické využití jiné biomasy, než jsou biopaliva a biokapaliny (tzn. pevných a plynných paliv pro výrobu elektřiny, ohřev a chlazení).
Komise ve své analýze požadavků na rozšíření režimu udržitelnosti EU na pevná a plynná paliva z biomasy pro výrobu elektřiny, ohřev a chlazení zvažovala tři zásady, které musí celoevropská politika udržitelnosti biomasy splňovat:

  • účinnost při řešení problémů udržitelného využívání biomasy;
  • efektivnost nákladů při plnění cílů;
  • soulad se stávajícími politikami.

Na základě hodnocení těchto prvků zpráva uzavírá, že v této fázi není třeba zavádět závazný harmonizovaný systém Společenství v této oblasti a že stávající opatření jsou dostatečná k zajištění toho, aby pevná a plynná biomasa spotřebovaná na úrovni EU v oblasti elektřiny, ohřevu a chlazení byla udržitelná.
Komise však ve své zprávě formuluje doporučení v oblasti udržitelnosti a důrazně nabádá členské státy, aby je braly v úvahu a zajistily tak co největší soulad svých stávajících či budoucích vnitrostátních režimů udržitelnosti s režimy uvedenými ve směrnici o udržitelných zdrojích energie. Tato doporučení jsou hlavně založena na režimu udržitelnosti uvedeném ve směrnici 2009/28/ES o biopalivech a biokapalinách, s několika výjimkami.
Komise ve své zprávě dále uvádí, že závěry posouzení musí být předmětem zprávy a kontroly. Proto v závěru zprávy stanoví, že do 31. prosince 2011 vypracuje novou zprávu o tom, jestli vnitrostátní režimy uspokojivě zareagovaly na problémy udržitelnosti spojené s využitím biomasy pocházející z EU a třetích zemí a jestli tyto režimy netvoří překážky obchodování a rozvoji v odvětví bioenergetiky. Dále zváží, jestli by bylo vhodné přijmout další opatření, jako například společná kritéria udržitelnosti na úrovni EU.

Poslední aktualizace: 09.07.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky