RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 10 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Driften och effektiviteten vid anläggningar för kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord – Rapport, 1990-2007

Arkiv

Rapporten handlar om kontroll av driften och effektiviteten vid nationella anläggningar för kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord som utförs mellan 1990 och 2007.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 20 december 2007: Tillämpning av artikel 35 i Euratomfördraget. Kontroll av driften och effektiviteten vid anläggningar för fortlöpande kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord - Rapport, 1990-2007 [KOM(2007) 847 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Enligt artikel 35 i Euratomfördraget ska medlemsländerna inrätta anläggningar för kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord samt fastställa grundläggande säkerhetsnormer för att skydda arbetstagarnas och allmänhetens hälsa. Dessutom ska kommissionen ges tillträde till anläggningarna för att kontrollera driften och effektiviteten.

Fram till slutet av 1980-talet var kontrollerna sporadiska. Efter Tjernobylolyckan uttalade kommissionen sin avsikt att öka antalet kontroller. Mellan 1990 och 2003 utfördes 23 kontroller. Från och med 2004 har kontrollerna blivit systematiska och de nya medlemsländerna samt de mest känsliga anläggningarna har prioriterats Mellan 2004 och 2007 utförde kommissionen sålunda 25 kontroller i alla medlemsländerna. Kontrollerna har utförts i upparbetningsanläggningar, kärnkraftverk, forskningsinstitut, anläggningar med naturligt förekommande radioaktivt material, sjukhus och en före detta urangruva samt nationella övervakningssystem.

Kontrollerna kan omfatta både övervakningsanläggningar i egentlig bemärkelse och anläggningar för utsläppskontroll som krävs för att inverkan på den befolkning som utsätts ska kunna bedömas. Beroende på fallet kan de avse området runt en specifik anläggning eller medlemsstatens territorium, i sin helhet eller delvis. Efter kontrollen görs dels en teknisk rapport av kontrollen som ger en överblick över lagbestämmelserna, organisationen av kontrollen av radioaktivitetsnivåerna och bedömningen av utsläppens inverkan, dels en sammanfattning av de viktigaste kontrollresultaten.

Kommissionen drar slutsatser utifrån kontrollerna, särskilt i fråga om den allmänna kvalitetssäkringen vid anläggningarna och laboratorierna och om behovet av att förstärka den behöriga myndighetens övervakningsfunktion, av dokumenteringen eller programmen för provtagning. Endast ett kontrolluppdrag (2002) visade på allmänt otillfredsställande kontrollresultat. En forskningsreaktor hade tagits i drift utan varken godkännande eller tillsyn av behöriga myndigheter, vilket medförde att kommissionen inledde ett överträdelseförfarande.

Enligt meddelandet genomförs fem–sju kontroller varje år. Kommissionen bedömer att viktiga anläggningar borde kontrolleras oftare.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen: Kontroll av anläggningar för övervakning av radioaktivitet i miljön enligt artikel 35 i Euratomfördraget – Praktiska arrangemang för kontrollbesök i medlemsstaterna [EUT C 155 av den 4.7.2006].

Senast ändrat den 31.03.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början