RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 10 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Driften og effektiviteten på de anlæg, der permanent overvåger radioaktivitetsmængden i atmosfæren, i vand og i jord – Beretning 1990-2007

Arkiv

 Denne beretning vedrører kontrollen med driften og effektiviteten på de nationale anlæg, der overvåger radioaktivitetsmængden i atmosfæren, i vand og i jord, mellem 1990 og 2007.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 20. december 2007: Anvendelse af artikel 35 i Euratom-traktaten. Tilsyn med driften og effektiviteten på de anlæg, der permanent overvåger radioaktivitetsmængden i atmosfæren, i vand og i jord – Beretning 1990-2007 [KOM(2007) 847 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

I henhold til artikel 35 i Euratom-traktaten skal medlemsstaterne etablere anlæg, der kontrollerer radioaktivitetsmængden i atmosfæren, i vand og i jord samt overholdelsen af de grundlæggende normer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed. Kommissionen har endvidere ret til at få adgang til disse anlæg for at kontrollere deres funktion og effektivitet.

Frem til slutningen af 1980'erne var kontrolaktiviteterne temmelig sporadiske. Efter Tjernobylulykken meddelte Kommissionen, at den havde til hensigt at forøge antallet af kontroller. Fra 1990 til 2003 foretog man 23 kontroller. Siden 2004 er disse kontroller blevet systematiske, idet man prioriterer de nye medlemsstater og de mest følsomme anlæg. Mellem 2004 og 2007 foretog Kommissionen således 25 kontroller i alle medlemsstaterne. Disse kontroller var rettet mod oparbejdningsanlæg, kernekraftværker, forskningsinstitutioner, NORM-anlæg (naturligt forekommende radioaktivt materiale), hospitaler og en gammel uranmine samt de nationale overvågningsnet.

Kontrollerne kan både vedrøre anlæg til måling af radioaktivitetsmængden i miljøet som sådan og anlæg til affaldskontrol, som er nødvendige for at måle indvirkningen på den eksponerede befolkning og i givet fald på en zone omkring et bestemt anlæg eller på hele en medlemsstats område eller dele heraf. Kontrollen giver på den ene side anledning til en teknisk kontrolrapport, der giver et overblik over alle forpligtelser og bestemmelser vedrørende kontrollen med radioaktivitetsmængden og muligheden for at vurdere affaldets indvirkning, og på den anden side en sammenfattende beretning over de væsentligste resultater af kontrollerne.

Disse kontroller har givet anledning til bemærkninger fra Kommissionen, navnlig vedrørende den overordnede kvalitet af anlæg og laboratorier, nødvendigheden af at styrke den kompetente myndigheds kontrolfunktion, lagringen og stikprøveudtagelsesprogrammerne. En kontrolmission i 2002 gav overordnet set utilfredsstillende resultater: Den drejede sig om en forskningsreaktor, som anvendtes uden hverken tilladelse eller regelmæssig kontrol, hvilket betød, at Kommissionen indledte en traktatbrudsprocedure.

Ifølge meddelelsen foretages der mellem fem og syv kontroller om året. Kommissionen skønner, at hyppigheden af kontrollerne på de større anlæg bør sættes i vejret.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen: Tilsyn med det udstyr, der overvåger radioaktivitet i det naturlige miljø, i medfør af Euratom-traktatens artikel 35 – Praktiske foranstaltninger i forbindelse med tilsynsbesøg i medlemsstaterne [EUT C 155 af 4.7.2006].

Seneste ajourføring: 31.03.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top