RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konvention om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar syftar till att skydda kärnämnen och kärnanläggningar och införa sanktioner för överträdelser på detta område samt främja samarbetet mellan de stater som är parter i konventionen.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/513/Euratom av den 10 juli 2007 om godkännande av Europeiska atomenergigemenskapens anslutning till den ändrade konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar.

SAMMANFATTNING

Den nya konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar syftar till att säkerställa ett effektivt fysiskt skydd i samband med utnyttjande, lagring och transport av kärnämnen för fredliga ändamål samt att förebygga och bekämpa lagöverträdelser med avseende på sådana kärnämnen och kärnanläggningar. Den grundas på konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (nedan kallad "konventionen"). Alla EU-medlemsstater är parter i konventionen.

Alla fördragsslutande stater ska införa och genomföra åtgärder för att säkra ett effektivt skydd för att framförallt förebygga stöld och avlägsnande av kärnämnen som de ansvarar för samt förhindra sabotage på kärnanläggningar på deras territorium. Euratomfördragets räckvidd är mer omfattande, eftersom det även kräver att medlemsstaterna ska förebygga allt missbruk av kärnämnen för andra ändamål än för vilka de ursprungligen avsetts.

De fördragsslutande staterna ska vid genomförandet av konventionen följa vissa grundprinciper, särskilt principerna om den fördragsslutande statens och tillståndsinnehavarens ansvar, om säkerhetstänkande, försäkring och sekretess.

De fördragsslutande staterna ska säkerställa att de kärnämnen som importeras, exporteras eller godkänns för transit på deras territorium skyddas i enlighet med den säkerhetsnivå som gäller för dem.

De fördragsslutande staterna ska utse en behörig myndighet med ansvar för tillämpningen av konventionen och en kontaktperson. Information om dessa bör lämnas direkt till de övriga fördragsslutande staterna eller via Internationella atomenergiorganet. De bör även samarbeta när det gäller stöld, sabotage eller vid risk för stöld eller sabotage. Detta samarbete ska framförallt ske genom ett informationsutbyte med beaktande av konfidentialitet av sådan information gentemot tredje part.

De fördragsslutande staterna bör låta vissa brott medföra lämpliga straff med beaktande av hur allvarligt brottet är. Särskilt ska följande brott medföra straff: obehöriga handlingar som förorsakar eller skapar risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada, stöld av kärnämnen, sabotage på en kärnanläggning, hot om att använda kärnämnen för att förorsaka dödsfall eller allvarlig kroppsskada eller för att avsevärt förstöra egendom, inbegripet försök att begå, deltagande i eller organisation av en av ovannämnda handlingar.

Varje fördragsslutande stat får säkerställa sin domsrätt över brott som begås på deras territorium eller ombord på ett fartyg eller på ett luftfartyg som är registrerat i nämnda stat eller när den brottsmisstänkte är medborgare i den staten. Sådana överträdelser omfattas av bl.a. utlämning mellan de fördragsslutande staterna. De sistnämnda bör dessutom bistå varandra med ömsesidig rättshjälp i så stor utsträckning som möjligt när det handlar om en sådan överträdelse. Eventuella politiska motiv för överträdelsen utgör inte ett skäl till vägrad utlämning eller rättshjälp.

Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne antogs 1979 och trädde i kraft 1987. Den ändrades 2005 under en konferens för att stärka bestämmelserna i den. En konferens om översynen av den ändrade konventionen bör hållas fem år efter det att ändringen trädde i kraft 2005.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT
Beslut 2007/513/Euratom10.7.2007-EUT L 190, 8.12.2007
Senast ändrat den 20.12.2007

Se även

  • Mer information finns att tillgå på Internationella atomenergiorganets webbplats (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början