RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Säkerhet vid kärntekniska anläggningar

Kommissionen anser att det är viktigt att införa grundläggande skyldigheter och allmänna principer för kärnsäkerhet samt kontrollåtgärder för att skydda allmänheten och arbetstagare mot faran för joniserande strålning från de kärntekniska anläggningarna. Dessa åtgärder bör göra det möjligt för Europeiska unionen att på ett bättre sätt hantera riskerna med radioaktivt material.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar.

SAMMANFATTNING

Syftet med detta direktiv är att upprätta en gemenskapsram som ger möjlighet att garantera kärnsäkerhet i EU och uppmuntra medlemsstaterna att hålla en hög kärnsäkerhetsnivå. Det ska tillämpas för alla kärnanläggningar.

Medlemsstaterna har skyldighet att införa en rättslig, reglerande och organisatorisk nationell ram för kärnsäkerhet vid de kärntekniska anläggningarna. Denna ram ska särskilt omfatta följande:

  • Antagandet av nationella kärnsäkerhetskrav.
  • Tillhandahållandet av ett system för tillståndsgivning och förbud mot drift av kärntekniska anläggningar utan tillstånd.
  • Tillhandahållandet av ett system för kärnsäkerhetstillsyn.
  • Åtgärder för efterlevnad.

I direktivet uppmanas medlemsstaterna att inrätta en behörig tillsynsmyndighet. Denna myndighet ska vara oberoende av alla organ. Den ska också ha rättsliga befogenheter samt tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att kunna kräva att tillståndshavaren uppfyller de nationella kärnsäkerhetskraven.

Tillståndshavaren har det primära ansvaret för kärnsäkerheten och får inte delegera detta ansvar. Hans uppgift är att utvärdera och ständigt förbättra kärnsäkerheten i anläggningarna.

Medlemsstaterna ska se till att personalen får den expertis och de färdigheter som krävs i fråga om kärnsäkerhet vid de kärntekniska anläggningarna.

Information om bestämmelserna för kärnsäkerhet ska ställas till allmänhetens förfogande.

Medlemsstaterna har för övrigt skyldighet att vart tredje år lämna in en rapport till kommissionen och redogöra för utvecklingen av situationen för kärnsäkerhet. De ska också vart tionde år lämna in självutvärderingar av sina nationella ramverk.

Bakgrund

Bestämmelserna för kärnsäkerhet utgår från principen om medlemsstaternas nationella ansvar. Därför kan de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende stärkas.

Efter rådets slutsatser 2007 inrättades den europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetens område (Ensreg) för att bidra till att gemenskapens mål på kärnsäkerhetens område uppnås. Detta direktiv är en viktig etapp i genomförandet av dessa mål.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

EUT L 172, 2.7.2009

Senast ändrat den 18.11.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början