RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpieczeństwo instalacji jądrowych

Komisja uważa, że ważne jest wprowadzenie podstawowych zobowiązań i ogólnych zasad bezpieczeństwa jądrowego oraz mechanizmów kontroli w celu zapewnienia ochrony ludności i pracowników przed niebezpieczeństwem promieniowania promieniotwórczego z obiektów jądrowych. Środki te powinny umożliwić Unii Europejskiej (UE) lepsze przygotowanie się do ryzyka związanego z materiałami promieniotwórczymi.

AKT

Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie wspólnotowych ram prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie oraz zachęcanie państw członkowskich do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego. Ma ona zastosowanie do wszystkich instalacji jądrowych.

Państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i organizacyjnych mających na celu bezpieczeństwo instalacji jądrowych. Ramy krajowe powinny w szczególności przewidywać:

  • przyjęcie krajowych wymogów bezpieczeństwa jądrowego,
  • system wydawania zezwoleń i zakazu eksploatacji obiektów jądrowych bez zezwolenia,
  • system nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym,
  • działania na rzecz egzekwowania przepisów.

Niniejsza dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia właściwego organu regulacyjnego. Organ ten musi być niezależny od jakichkolwiek innych organów. Organ ten musi mieć zapewnione uprawnienia oraz zasoby ludzkie i finansowe niezbędne do egzekwowania od posiadacza zezwolenia przestrzegania krajowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego.

Posiadacz zezwolenia ponosi główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe i nie może delegować tej odpowiedzialności. Jest on odpowiedzialny za ocenę i ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa jądrowego obiektu.

Państwa członkowskie powinny zapewnić swoim pracownikom niezbędne umiejętności i kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

Informacje odnoszące się do regulacji kwestii bezpieczeństwa jądrowego muszą być udostępnione publicznie.

Państwa członkowskie mają również obowiązek przedkładać co trzy lata Komisji Europejskiej sprawozdanie przedstawiające zmiany sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Co dziesięć lat państwa członkowskie przeprowadzają także samooceny swoich ram krajowych.

Kontekst

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa jądrowego są oparte na zasadzie odpowiedzialności krajowej państw członkowskich. Zasada ta umożliwia wzmocnienie niezależności krajowych organów regulacyjnych.

W 2007 r. w następstwie konkluzji Rady ustanowiona została europejska grupa organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego (Ensreg), która ma przyczynić się do osiągnięcia celów Wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa jądrowego. Niniejsza dyrektywa jest ważnym krokiem w realizacji tych celów.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTranspozycja przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

Dz.U. L 172 z 2.7.2009

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony