RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veiligheid van nucleaire installaties

De Commissie acht het belangrijk fundamentele verplichtingen en algemene beginselen op het gebied van nucleaire veiligheid vast te stellen, alsook toezichtsmechanismen om te waken over de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werkers tegen de met ioniserende straling van nucleaire installaties verbonden gevaren. Deze maatregelen moeten de Europese Unie (EU) in staat stellen risico’s met betrekking tot radioactief materiaal beter op te vangen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties.

SAMENVATTING

Deze richtlijn strekt tot vaststelling van een communautair kader om de nucleaire veiligheid binnen de Gemeenschap te waarborgen en de lidstaten aan te moedigen een hoog niveau van nucleaire veiligheid te garanderen. Zij is van toepassing op alle nucleaire installaties.

De lidstaten zijn verplicht een nationaal regelgevend, organisatorisch en wettelijkkader te scheppen voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties. Dit kader moet met name voorzien in:

  • de vaststelling van nationale nucleaire veiligheidsvoorschriften;
  • een stelsel van vergunningen en verboden op de bedrijfsvoering van kerninstallaties zonder vergunning;
  • een stelsel voor toezicht op de nucleaire veiligheid;
  • handhavingsmaatregelen.

In de onderhavige richtlijn worden de lidstaten opgeroepen om een bevoegde regelgevende autoriteit op te richten die functioneel gescheiden moet zijn van enige andere instantie. Zij dient juridische bevoegdheden te krijgen alsook toereikende financiële en personele middelen om van de vergunninghouder te kunnen eisen dat hij de nationale voorschriften inzake nucleaire veiligheid naleeft.

De vergunninghouder is de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid van een kerninstallatie en kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen. Hij staat in voor de systematische beoordeling en verbetering van de nucleaire veiligheid van de installaties.

De lidstaten zorgen ervoor dat het personeel over de nodige deskundigheid en bekwaamheid beschikt op het gebied van nucleaire veiligheid van kerninstallaties.

De informatie met betrekking tot de regelgeving op het gebied van nucleaire veiligheid dient aan het publiek ter beschikking te worden gesteld.

De lidstaten zijn bovendien verplicht om de drie jaar een verslag aan de Europese Commissie over te leggen waarin zij de evolutie van de situatie inzake nucleaire veiligheid beschrijven. Om de tien jaar moeten zij ook de zelfevaluaties van hun nationale kader indienen.

Context

De voorschriften inzake nucleaire veiligheid stoelen op het beginsel van nationale verantwoordelijkheid van de lidstaten, wat de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende autoriteiten versterkt.

In 2007 werd in navolging van de conclusies van de Raad de Groep Europese Regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid (ENSREG) opgericht, teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de communautaire doelstellingen op het gebied van nucleaire veiligheid. De onderhavige richtlijn vormt een cruciale fase in de verwezenlijking van deze doelstellingen.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

L 172 van 2.7.2009

Laatste wijziging: 18.11.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven