RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nukleare anlægs sikkerhed

Kommissionen vurderer, at det er vigtigt, at fastsætte de grundlæggende forpligtelser og generelle principper vedrørende sikkerheden i nukleare anlæg og kontrolmekanismer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod ioniserende stråling fra nukleare anlæg. Disse foranstaltninger skal sætte Den Europæiske Union (EU) i stand til bedre at afhjælpe farerne i forbindelse med radioaktive stoffer.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed.

RESUMÉ

Direktivet har til formål at indføre EF-rammebestemmelser med henblik på at bevare og fremme den nuklear sikkerhed i Fællesskabet og sikre at medlemsstaterne indfører passende nationale ordninger for et højt nukleart sikkerhedsniveau. Direktivet dækker alle nukleare installationer.

Medlemsstaterne indfører og opretholder lovgivningsmæssige, tilsynsmæssige og organisatoriske nationale rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed. De nationale rammebestemmelser fastsætter ansvaret for:

  • vedtagelsen af nationale nukleare sikkerhedskrav,
  • fastlæggelsen af et system for udstedelse af tilladelser og forbud mod at drive nukleare anlæg uden tilladelse,
  • fastlæggelsen af et system for tilsyn med nuklear sikkerhed,
  • håndhævelsesforanstaltninger.

Ifølge direktivet indfører og opretholder medlemsstaterne en kompetent tilsynsmyndighed. Denne myndighed skal være uafhængig af alle andre organer. Den skal ligeledes tildeles de juridiske beføjelser og de menneskelige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for, at den kan varetage sine forpligtelser i forbindelse med de omhandlede nationale rammebestemmelser med passende prioritering af sikkerheden.

Tilladelsesindehaveren har det primære ansvar for et nukleart anlægs nukleare sikkerhed, Dette ansvar kan ikke overdrages. Tilladelsesindehaveren har ansvar for at vurdere, verificere og løbende forbedre de nukleare anlægs nukleare sikkerhed.

Medlemsstaterne skal sikre, at personalet uddannes med passende ekspertise og kvalifikationer i forbindelse med nuklear sikkerhed.

Oplysninger vedrørende regulering af nuklear sikkerhed skal stilles til rådighed for offentligheden.

Medlemsstaterne er derudover forpligtet til hvert tredje år at forelægge Europa-Kommissionen en rapport om udviklingen inden for nuklear sikkerhed. De skal ligeledes hvert tiende år foranstalte en selvevaluering af deres nationale rammebestemmelser.

Baggrund

Den nukleare sikkerhedsregulering hviler på princippet om medlemsstaternes nationale ansvar. Dette princip gør det muligt at styrke de kompetente nationale tilsynsmyndigheder.

Efter Rådets opfordring blev European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) nedsat i 2007 for at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål på området nuklear sikkerhed. Dette direktiv er et afgørende trin i gennemførelsen af målsætningerne.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

EUT L 172 af 2.7.2009

Seneste ajourføring: 18.11.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top