RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kärnenergi

Energi

Kärnkraftverken producerar i dag ungefär en tredjedel av EU:s el och 15 % av den energi som förbrukas inom unionen. Kärnkraften är en koldioxidsnål energikälla med relativt stabila priser, vilket gör den intressant för försörjningstryggheten och för kampen mot klimatförändringen. Varje medlemsstat måste emellertid själv få välja om den vill använda kärnkraften. Med Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) skapades 1957 förutsättningarna för kärnkraftens utveckling i Europa.
Euratom hade bland annat till uppgift att främja samarbetet inom forskning, skydd av befolkningen genom enhetliga säkerhetsnormer, tillräcklig och jämlik försörjning med mineraler och kärnbränsle och kontroll av att kärnämnena uteslutande användes för fredliga ändamål. Euratom hade också hand om samarbetet med andra länder och internationella organisationer.
De särskilda bestämmelser som antogs på EU-nivå syftar i synnerhet till hälsoskydd för dem som arbetar inom kärnkraftssektorn och för allmänheten, och till skydd av miljön mot de risker som användningen av kärnbränslen medför samt mot riskerna med kärnavfallet.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början