RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ITER: umowa o współpracy między Euratomem i Japonią w dziedzinie syntezy jądrowej

W uzupełnieniu do międzynarodowego projektu ITER w dziedzinie energii fuzji jądrowej Unia Europejska (UE) i Japonia przyjęły porozumienie w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji w tej dziedzinie. Będzie ono stanowić podstawę dla dalszych badań i rozwoju mających na celu rozwój nowych materiałów i scenariuszy operacyjnych, w szczególności w perspektywie budowy przyszłego obiektu demonstracyjnego (DEMO).

AKT

Decyzja Rady 2007/614/Euratom z dnia 30 stycznia 2007 r. dotycząca zawarcia przez Komisję umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej.

STRESZCZENIE

Niniejsze porozumienie ma na celu ustanowienie ram dla realizacji szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie energii termojądrowej przez Unię Europejską (UE) i Japonię jako kontynuacji projektu ITER.

Porozumienie zaplanowane na okres dziesięciu lat jest otwarte dla innych uczestników projektu ITER.

Działalność

Działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji obejmują trzy projekty badawcze prowadzone w Japonii:

 • projekt uzupełniający koncepcję międzynarodowej instalacji napromieniowywania materiałów przeznaczonych do syntezy jądrowej (IFMIF/EVEDA) w celu umożliwienia testowania i kwalifikacji zaawansowanych materiałów w środowisku porównywalnym do środowiska elektrowni termojądrowej,
 • satelicki program Tokamak mający na celu opracowanie scenariuszy operacyjnych w perspektywie projektów ITER i DEMO (DE) (EN) (FR),
 • projekt dotyczący międzynarodowego ośrodka badań nad energią fuzji jądrowej, organu odpowiedzialnego za koordynowanie działań w zakresie projektowania i prac badawczo-rozwojowych (B+R) projektu DEMO, szeroko zakrojonych przeprowadzanych na wielką skalę symulacji procesów plazmowych w syntezie jądrowej przez superkomputery i doświadczeń zdalnych w celu ułatwienia szerokiego udziału naukowców w doświadczeniach przeprowadzonych w ramach projektu ITER.

Struktura

Organy strukturyzujące działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji obejmują:

 • komitet sterujący,
 • sekretariat,
 • komitet(-y) projektu,
 • kierownika lub kierowników projektu i zespół lub zespoły projektowe,
 • agencje wdrażające.

Instrumenty wdrożeniowe

Po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim komitetem projektu najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku każdy kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu do zatwierdzenia plan projektu obejmujący czas trwania projektu zawierający:

 • opis wszystkich proponowanych działań,
 • szczegółowy harmonogram głównych etapów wdrożenia,
 • ogólny przegląd działań wykonanych i pozostałych do wykonania.

Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwym komitetem projektu najpóźniej do dnia 31 października każdego roku każdy kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu do zatwierdzenia program prac na rok następny, zawierający:

 • szczegóły odpowiedniego planu projektu
 • oraz programowy opis działań, jakie mają zostać podjęte (plany, bieżące wydatki i wkłady, jakie mają zostać wniesione przez każdą ze stron itp.).

Najpóźniej do 31 marca każdego roku kierownicy projektu przedkładają komitetowi sterującemu do zatwierdzenia sprawozdanie roczne, które jest następnie przekazywane stronom i agencjom wykonawczym.

Każda ze stron może zainicjować audyt finansowy w dowolnym momencie w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie maksymalnie 5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania.

Zasoby

Zasoby przeznaczone na realizację działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji mogą obejmować:

 • wkłady wnoszone w naturze,
 • konkretne części składowe, sprzęt, materiały oraz inne towary i usługi,
 • ekspertów udostępnianych zespołom projektowym
 • personel udostępniany poszczególnym organom,
 • wkłady finansowe.

Wartość wkładu europejskiego wnoszonego głównie w naturze wynosi około 340 mln euro.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja Rady 2007/614/Euratom

30.1.2007

-

Dz.U. L 246 z 21.9.2007

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony