RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prioriterad sammanlänkningsplan

En effektiv energiinfrastruktur är nödvändig för att den inre marknaden för energi ska fungera tillfredsställande och EU:s mål om hållbarhet, konkurrenskraft och trygg energiförsörjning ska kunna uppfyllas. För att detta ska kunna genomföras krävs omfattande investeringsåtaganden i de befintliga näten för el och gas och framför allt att näten snabbt sammanlänkas.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 10 januari 2007 med titeln "Prioriterad sammanlänkningsplan" [KOM(2006) 846 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Om näten sammanlänkas kan el och gas överföras mellan marknaderna, som oftast organiserats på nationell basis. Detta är en nyckelfaktor för att verkliga transeuropeiska nät för gas och el ska kunna genomföras.

Väl sammanlänkade nät är viktiga för att en sund konkurrens ska växa fram och är en förutsättning för att den inre marknaden för energi ska kunna fullbordas. Risken för försörjningsbrist skulle också kunna förebyggas genom att antalet källor utökas. När det gäller el skulle man t.ex. kunna underlätta införandet av "grön el", som produceras från förnybara energikällor, i elnätet.

Utbyggnad av Europas energistrukturer

Utbyggnaden av de transeuropeiska näten är dock fortfarande otillräcklig, eftersom nödvändiga investeringar har uteblivit. Det finns funktionsrubbningar som tyder på att det saknas samordning mellan de nationella energinäten och att funktionerna för produktion, transport och distribution inte blivit helt fristående. De systemansvariga i vertikalt integrerade företag har inga incitament att utöka sammanlänkningen med de övriga näten och därmed utsätta sig för konkurrens från nya aktörer när det gäller produktion och distribution.

Infrastrukturerna belastas allt närmare gränsen för den fysiska kapaciteten, vilket bromsar integreringen av ytterligare energiresurser som är nödvändiga för tillväxt på marknaderna. Därför är det i vissa områden inte möjligt med en stor produktion av el från förnybara energikällor. Överbelastningen av näten riskerar också att medföra tillfälliga försörjningsavbrott och en höjning av energipriserna. Flera regioner utgör fortfarande "energiöar" eftersom de inte är sammanlänkade, eller är dåligt sammanlänkade, med resten av den inre marknaden.

I den prioriterade sammanlänkningsplanen redogör man i detalj för färdigställandet av de 42 projekt som förklarats vara av europeiskt intresse i riktlinjerna för transeuropeiska energinät, som antogs 2006.

60 % av elnätsprojekten är försenade, bl.a. beroende på att de är komplexa och att processerna för planering och tillstånd inte är harmoniserade. Andra hinder är finansieringsproblem och att projekten möter motstånd som rör miljö eller hälsa.

De gasprojekt som är av europeiskt intresse går framåt på ett mer tillfredsställande sätt, men arbetet med terminaler och lagringsanläggningar för kondenserad naturgas (LNG) stöter ibland på allvarliga problem i vissa medlemsländer där flera projekt har övergivits eller ligger nere. Sammanlänkningarna utanför EU måste ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom mer än 50 % av vår försörjning är beroende av dessa. Dessutom har de en allt mer politisk dimension.

Nyckelåtgärder för ett stabilt investeringsklimat

I den prioriterade sammanlänkningsplanen föreslås följande fem prioriterade åtgärder, som kan bidra till att skapa ett stabilt investeringsklimat:

  • Se till att projekt som är väsentliga för genomförandet av den inre marknaden identifieras och noga följs upp samt att åtminstone de projekt av europeiskt intresse som riskerar att stöta på allvarliga problem slutförs inom rimlig tid.
  • Utse samordnare för projekt av europeiskt intresse och inledningsvis för följande fyra projekt: elförbindelsen mellan Tyskland, Polen och Litauen; anslutningen av havsbaserad vindkraft i Nordsjön; elförbindelsen mellan Frankrike och Spanien; den sydliga gaskorridoren som ska sammanlänka Kaspiska havet och Svarta havet med EU, särskilt Nabucco-ledningsprojektet, som går från Turkiet via Bulgarien, Rumänien och Ungern till Österrike.
  • Planera näten utifrån konsumentbehoven med hjälp av ett regionalt tillvägagångssätt som förutsätter ett bättre samarbete mellan de systemansvariga, som ska övervaka och analysera planeringen av utveckling och investeringar på denna nivå.
  • Snabba upp planerings- och tillståndsförfaranden genom att förenkling och harmonisering av dessa uppmuntras och att medlemsländerna tvingas inrätta nationella förfaranden enligt vilka planerings- och tillståndsprocesser för projekt av europeiskt intresse ska ta högst fem år.
  • Överväga fördelarna med att öka EU-finansieringen och ge EU:s banker (EIB, EBRD) incitament att i första hand finansiera sammanlänkningen av energinät.

Konsekvenser

Tack vare genomförandet av den prioriterade sammanlänkningsplanen kan en verklig inre energimarknad där priserna är acceptabla för alla konsumentkategorier fullbordas. Dessutom säkerställs den externa energiförsörjningen och den interna handeln samtidigt som risken för överbelastning och avbrott begränsas. Ytterligare kapacitet, som är nödvändig för att möta den oundvikliga efterfrågeökningen på el och gas tillförs. Slutligen uppfylls målet om att minska koldioxiden, genom att nya förnybara energikällor införs i stor utsträckning. Dessutom uppfylls sammanhållningsmålet, samtidigt som nödvändig kapacitet garanteras, även i isolerade eller glesbefolkade områden.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG av den 6 september 2006 omriktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut 96/391/EG och beslut nr 1229/2003/EG [EUT L 262, 22.9.2006].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 10 januari 2007 med titeln "Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden" [KOM(2006) 841 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning ( (ES) (ES) (ES) (ES))och infrastrukturinvesteringar [EUT L 33, 4.2.2006].

Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning[EUT L 127, 29.4.2004].

Senast ändrat den 14.03.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början