RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Branschutredning av gas- och elmarknaderna

Arkiv

I en branschutredning av gas- och elmarknaderna bekräftas att konkurrensen är snedvriden, vilket hindrar företag och konsumenter från att fullt ut dra nytta av liberaliseringens fördelar.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 10 januari 2007 "Utredning i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och elsektorerna (Slutrapport)" [KOM(2006) 851 - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

En välfungerande inre marknad för energi garanterar en trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser och är en central faktor för tillväxt och välfärd för konsumenterna inom EU. För att uppnå detta mål har EU beslutat att helt öppna de europeiska gas- och elmarknaderna.

En utredning som gjorts enligt gemenskapsbestämmelserna om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av en dominerande ställning (artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 visar att konkurrensen på de här marknaderna fortfarande är snedvriden, vilket hindrar företag och konsumenter från att fullt ut dra nytta av liberaliseringens fördelar. I utredningen har man kunnat identifiera hindren för att en inre gas- och elmarknad ska kunna upprättas, vilket bidrar till att dessa hinder kan undanröjas.

Hög grad av marknadskoncentration

På grossistmarknaderna går utvecklingen långsamt och den tidigare marknadskoncentrationen lever kvar. De etablerade företagen har fortfarande en dominerande ställning och kontrollerar i stor utsträckning elproduktionen liksom importen och produktionen av gas. Deras marknadsinflytande har upprätthållits, vilket ger dem möjlighet att höja priserna.

Att förbättra tillträdet för nya aktörer och utveckla likviditeten på marknaden är centralt för att minska marknadskoncentrationen. De behöriga myndigheterna måste bland annat införa korrigerande åtgärder, t.ex. program för frisläppande av energi.

Avskärmning av marknaden

Vertikal integration när det gäller produktion, nät och leveranser leder till en intressekonflikt och de beslut som fattas tenderar därför att tillgodose anknutna företags intressen och inte nätanvändarnas allmänna intresse.

Avskärmningen av marknaden leder till bristande insyn och diskriminering när det gäller marknadstillträdet. Nya aktörer får inte tillgång till väsentlig information på rättvisa villkor. Situationen kännetecknas också av underinvesteringar när det gäller infrastruktur och brister på tillgänglig nätkapacitet. Nya leverantörer hindras därför från att komma in på marknaden och kan inte nå slutkonsumenterna, vilket begränsar konsumenternas valmöjligheter.

Brist på marknadsintegration

Den gränsöverskridande konkurrensen är fortfarande alldeles för dåligt utvecklad. Utvecklingen av en integrerad energimarknad hämmas av hinder för gränsöverskridande leveranser av gas och el (såsom otillräcklig gränsöverskridande kapacitet, långtidskapacitetsreservationer, bristande investeringar i ytterligare kapacitet och luckor i regelverket när det gäller gränsöverskridande frågor).

Tillämpning av gemenskapens konkurrensrätt och konsoliderad reglering

Endast en strikt tillämpning av gemenskapens konkurrensrätt räcker inte för att komma tillrätta med problemen på gas- och elmarknaderna, men detta är ändå mycket viktigt för att stärka konkurrensen. Kommissionen utnyttjar därför fullt ut de befogenheter fördraget ger den på områdena kartellbekämpning, kontroll av företagskoncentrationer och kontroll av statligt stöd.

Regelverket måste också stärkas på grundval av förslagen i kommissionens meddelande "Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden", som offentliggjordes parallellt med branschutredningen.

Bakgrund

Efter klagomål rörande hinder för marknadstillträde och svårigheter för konsumenterna att välja leverantör har kommissionen inlett en undersökning av hur gas- och elmarknaderna fungerar. De första resultaten behandlades i ett offentligt samråd där synpunkter inkom från företag inom energisektorn, etablerade och nya aktörer, nationella tillsynsmyndigheter, konkurrensmyndigheter, nätoperatörer och konsumenter. Kommissionen lägger fram slutrapporten från branschutredningen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet och Europaparlamentet av den 10 januari 2007 " En energipolitik för Europa " [KOM(2007) 1 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 10 januari 2007 "Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden" [KOM(2006) 841 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

 
Senast ändrat den 05.12.2007

Se även

Mer information finns på webbplatsen för GD Konkurrens under "Sector Inquiry" (EN).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början