RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Offentliga upphandlingar är av stor vikt för funktionen hos Europeiska unionens globala ekonomi. Europeiska offentliga myndigheter lägger ca 18 % av BNP på inköp av byggentreprenader, varor och tjänster. Den nuvarande samlingen direktiv om offentlig upphandling, nämligen direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG är slutprodukten av en lång process som påbörjades 1971 genom antagandet av direktiv 71/355/EGG. Genom att säkerställa in process med insyn och som inte diskriminerar, syftar dessa direktiv huvudsakligen till att säkerställa att de ekonomiska aktörerna kan utnyttja de grundläggande rättigheterna inom konkurrens vid offentliga upphandlingar till fullo.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Direktiv 2004/17/EG om upphandling för enheter som är verksamma inom de ”särskilda sektorerna” vatten, energi, transporter och posttjänster (kallade "särskilda sektorer") gäller för offentliga upphandlingar av en upphandlande myndighet i de berörda sektorerna för:

 • byggentreprenader;
 • varor;
 • tjänster;

som inte särskilt utesluts av direktivet, men som, till skillnad från det "klassiska" direktivet, gäller det inte för byggkoncessioner.

Tillämpningsområde

Upphandlande enheter

Direktivet om ”särskilda sektorer” ska tillämpas på:

 • alla upphandlande myndigheter * eller offentliga företag * som är verksamma inom något av följande områden: gas, el, vatten, transporttjänster, posttjänster *, bränsleutvinning eller tillhandahållande av hamnar eller flygplatser;
 • alla upphandlande enheter som varken är en upphandlande myndighet eller ett offentligt företag men som bedriver någon (eller flera) av ovannämnda verksamheter och vilkas verksamhet bygger på särskilda rättigheter eller ensamrätt * som beviljats av en behörig myndighet i ett medlemsland så som de definieras i direktivet.

I direktivets bilagor finns icke uttömmande förteckningar över upphandlande enheter. Medlemsländerna ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar i förteckningarna.

Berörda verksamheter

Direktivet omfattar följande typer av verksamhet:

 • tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av gas, värme eller el;
 • tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av vatten, eller leverans av vatten till dylika nät;
 • upphandlande enheter som är verksamma inom dricksvattensektorn, kontrakt eller projekttävlingar som avser konstbevattning, dränering eller vattenbyggnadsprojekt, eller kontrakt som har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten;
 • tillhandahållande eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten på områdena järnvägstransporter, automatiserade system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana;
  Direktivet omfattar inte tillhandahållandet av busstransporttjänster för allmänheten då det finns andra enheter som redan fritt tillhandahåller dessa tjänster på samma villkor som de upphandlande enheterna, antingen rent generellt eller i ett visst geografiskt område;
 • tillhandahållande av posttjänster *. Sådana tjänster omfattar monopoliserade posttjänster enligt direktiv 97/67/EG samt posttjänster som inte får omfattas av monopol enligt direktiv 97/67/EG. Dessutom omfattas följande tjänster, förutsatt att de tillhandahålls av en enhet som även tillhandahåller posttjänster och att marknaden ännu inte är konkurrensutsatt: tjänster som innebär förvaltning av posttjänster (till exempel närservice), mervärdestjänster som har anknytning till och utförs helt och hållet med elektroniska medel med anknytning till e-post (såsom säker elektronisk överföring av kodade dokument och adresshantering), oadresserad direktreklam, finansiella tjänster (till exempel postanvisningar och postgirobetalningar), filatelitjänster och logistiktjänster;
 • utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, eller tillhandahålla flygplatser och kusthamnar och inlandshamnar eller andra terminaler för transport i luften, till havs eller på inre vattenvägar.

Upphandling inom områdena i fråga omfattas inte av direktivet om det råder verklig konkurrens. Medlemsländerna har möjlighet att begära att kommissionen antar ett beslut om att det råder verklig konkurrens i ett medlemsland på ett visst område, vilket ska ske enligt ett särskilt förfarande. Detta förfarande innebär att man bedömer vad varorna eller tjänsterna har för egenskaper, om det finns alternativ, hur de är prissatta samt om det finns flera konkurrenter. Kommissionen får på eget initiativ eller på begäran av de upphandlande enheterna i medlemsländerna när så föreskrivs i det införlivade direktivet, anta ett beslut om att det råder verklig konkurrens i ett medlemsland på området i fråga. Om kommissionen inte fattat något beslut inom den föreskrivna tidsfristen ska det anses att upphandlingen inte omfattas av direktivet.

Reviderade tröskelvärden

Direktivet omfattar offentliga upphandlingar vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till minst följande tröskelvärden (för perioden 1 januari 2010–31 december 2011):

 • 400 000 euro vid varu- och tjänstekontrakt;
 • 5 000 000 euro vid byggentreprenadkontrakt.

Kommissionen ser över tröskelvärdena vartannat år. De beräknas utifrån genomsnittlig dagskurs för euron, uttryckt i särskilda dragningsrätter (SDR). Detta genomsnitt beräknas på de 24 månader som föregår den 31 augusti för en revidering som börjar gälla den 1 januari.

För de medlemsländer som ännu inte gått över till euro beräknar kommissionen motvärdet till dessa tröskelvärden och offentliggör dem i Europeiska unionens officiella tidning vid offentliggörandet av de omräknade tröskelvärdena i euro.

Kontrakt som ska undantas och reserverade kontrakt

Direktivet omfattar inte följande:

 • koncessioner för byggentreprenader och tjänster inom de berörda områdena;
 • kontrakt som tilldelas för återförsäljning eller uthyrning till tredje man, för annat än utövande av verksamhet inom de berörda sektorerna eller för utövande av sådan verksamhet i tredje land.
  Kommissionen får i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra förteckningen över de varukategorier och de verksamheter som är undantagna;
 • kontrakt som omfattas av sekretess, kräver särskilda säkerhetsåtgärder eller som tilldelas i enlighet med internationella regler;
 • vissa kontrakt som av en upphandlande enhet tilldelas ett anknutet företag, eller som tilldelas av ett samföretag bildat uteslutande av ett antal upphandlande enheter för att bedriva de berörda verksamheterna;
 • definitionsmässigt, kontrakt som tilldelas företag vars årsräkenskaper konsolideras med den upphandlande enhetens årsräkenskaper eller som är underkastat ett bestämmande inflytande från ett annat företag på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr det.
  De upphandlande enheterna ska underrätta kommissionen om namnen på de berörda företagen eller samföretagen samt de berörda kontraktens art och värde;
 • tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrätt;
 • tjänstekontrakt som avser förvärv eller hyra av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan (med undantag för finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet), skiljemanna- och förlikningstjänster, finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtande av värdepapper eller andra finansiella instrument (t.ex. för att skaffa pengar eller kapital), anställningskontrakt, forsknings- och utvecklingstjänster som betalas uteslutande av den upphandlande enheten;
 • kontrakt tilldelade av vissa upphandlande enheter för upphandling av vatten och leverans av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion;
 • vissa kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser i Tyskland, Österrike, Nederländerna och Förenade kungariket samt på området prospektering och utvinning av olja, gas, kol och andra fasta bränslen;
 • vissa kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet som omfattas av direktiv 2009/81/EG.

Medlemsländerna får reservera deltagandet i vissa offentliga upphandlingar för skyddade verkstäder eller föreskriva att kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är funktionshindrade.

Bestämmelser om upphandling

Tilldelningskriterier

Den upphandlande enheten ska vid tilldelning av kontrakt

 • antingen välja det anbud som erbjuder det lägsta priset;
 • eller, om tilldelningen sker på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, välja anbud utifrån olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet i fråga.
  Några exempel på kriterier är kvalitet, pris, tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper och miljöegenskaper.
  Den upphandlande enheten ska i regel ange hur de olika kriterierna kommer att viktas inbördes.

Regler för offentliggörande och insyn

Under hela förfarandet ska de offentliga upphandlingar vars värde överskrider tröskelvärdet i direktivet uppfylla kravet på information och insyn. Detta krav innebär bland annat att de upphandlande myndigheterna ska offentliggöra meddelanden i samma format som kommissionens standardformulär. Dessa indelas i följande:

 • meddelanden om offentliggörande av ett periodiskt meddelande (icke-obligatoriska);
 • periodiska förhandsmeddelanden vid varu- och tjänstekontrakt som uppgår till minst 750 000 euro och byggentreprenadkontrakt som uppgår till minst 5 000 000 euro. Den upphandlande enheten ska själv offentliggöra ett sådant meddelande om sin upphandlarprofil (efter att ha översänt meddelandet om offentliggörande av ett periodiskt meddelande) eller översända det till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån).
 • offentliggörandet är obligatoriskt om den upphandlande enheten vill förkorta tidsfristerna för mottagande av anbud eller om meddelandet fungerar som inbjudan till anbudsgivning;
 • meddelanden om upphandling eller meddelanden om projekttävling (obligatoriska).
 • Den upphandlande enheten får själv offentliggöra sådana meddelanden på nationell nivå och ska översända dem till Publikationsbyrån. Publikationsbyrån offentliggör meddelandena kostnadsfritt. Ett sådant meddelande offentliggörs i sin helhet på ett av EU:s officiella språk och ett sammandrag av meddelandet översätts till de övriga språken;
 • meddelanden om kontraktstilldelningen och om resultatet av en projekttävling (obligatoriska);
 • meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem.

De meddelanden som de upphandlande enheterna ska sända till kommissionen kan översändas antingen på traditionell eller elektronisk väg. Formulärmallar och anvisningar för hur meddelandena ska översändas finns i informationssystemet för offentlig upphandling (SIMAP).

Den upphandlande enheten ska informera om de beslut som fattas om tilldelningen av ett kontrakt eller anledningen till varför den har beslutat att inte tilldela ett kontrakt. Den måste kunna motivera sina beslut om alla kontrakt och ska bevara informationen minst fyra år. Den upphandlande enheten ska snarast underrätta

 • varje anbudsgivare vars anbud förkastats om skälen till att anbudet inte har godtagits;
 • varje anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud om fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet.

Utbyte och lagring av information mellan de olika aktörerna under upphandlingen ska ske på ett sådant sätt att alla uppgifter och sekretessen bevaras. Den upphandlande enheten får inte ta del av innehållet i anbuden förrän tidsfristen för att lämna anbud har löpt ut. Användningen av elektroniska medel gör det möjligt att skynda på förfarandena, men får inte vara diskriminerande. Anordningar för elektronisk mottagning av anbud gör det bl.a. möjligt att använda elektronisk signatur, att se till att alla uppgifter är tillförlitliga och kompletta, att sekretessen bevaras samt att eventuella bedrägerier avslöjas.

Tekniska specifikationer

I de tekniska specifikationerna anges vilka egenskaper som krävs för att ett material, en vara eller en tjänst ska lämpa sig för den planerade användningen. De ska ingå i kontraktshandlingarna (meddelandena om upphandling, förfrågningsunderlaget och kompletterande handlingar) och får inte innebära omotiverade konkurrenshinder. De tekniska kraven ska omfatta miljöprestanda, projektering, bedömning av överensstämmelse, användningsegenskaper, säkerhet, mått, kvalitetssäkring och produktionsmetoder. Vid offentlig upphandling av byggentreprenader ska de även innefatta provnings- och kontrollregler, villkoren för att entreprenaden ska antas samt byggteknik. De ska under alla förhållanden ha koppling till föremålet för upphandlingen.

När den upphandlande enheten fastställer de tekniska specifikationerna ska den stödja sig på sådana nationella standarder som genomför europeiska standarder, europeiska tekniska godkännanden och internationella standarder. Den kan även ange prestanda- och funktionskrav, bl.a. på miljöområdet (ett exempel på detta är europeiska miljömärken). Anbudet är godtagbart om anbudsgivaren kan styrka att anbudet på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de angivna tekniska specifikationerna. Exempel på lämpliga bevis kan vara teknisk dokumentation eller en provningsrapport från ett erkänt organ (t.ex. ett laboratorium eller ett organ för inspektion och certifiering).

I princip får tekniska specifikationer inte innehålla uppgifter om viss tillverkning eller särskilt framställningsförfarande, eller innehålla hänvisningar till ett visst varumärke, patent eller en viss produktion.

De ekonomiska aktörernas kapacitet och bedrägeri- och korruptionsbekämpning

EU:s lagstiftning om offentlig upphandling innehåller villkor som eventuellt ska uppfyllas inför deltagande i offentlig upphandling. Syftet med dessa regler är att kontrollera de ekonomiska aktörernas lämplighet för att delta i en upphandling enligt kriterier för ekonomisk och finansiell ställning samt yrkesmässig och teknisk kunskap eller kapacitet.

Ett annat syfte med villkoren för deltagande är dessutom att bekämpa bedrägerier och korruption. Därför utesluts systematiskt varje ekonomisk aktör som har deltagit i en kriminell organisation eller som har befunnits skyldig till korruption, bedrägeri eller penningtvätt. Den upphandlande myndigheten kan begära att anbudsgivaren styrker sin yrkesetik eller sin ekonomiska situation. Myndigheten kan vända sig till de behöriga nationella myndigheterna eller de behöriga myndigheterna i ett annat medlemsland för att få ytterligare upplysningar. Det är endast de upphandlande myndigheterna som är skyldiga att tillämpa dessa uteslutningskriterier. För andra upphandlande enheter (offentliga företag eller privata företag som särskild rättighet eller ensamrätt) är det frivilligt att tillämpa kriterierna.

En ekonomisk aktör får uteslutas från en offentlig upphandling om han eller hon:

 • är i konkurs (eller är föremål för en ansökan om konkurs) eller likvidation, har avbrutit sin näringsverksamhet eller är föremål för tvångsförvaltning;
 • är dömd för brott mot yrkesetiken;
 • har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (t.ex. lämnat oriktiga uppgifter);
 • inte har fullgjort sina skyldigheter att betala sociala avgifter, skatter eller andra avgifter.

Elektronisk kommunikation jämställs med kommunikation med traditionella medel

I direktivet jämställs elektroniska medel med traditionella medel när det gäller utbyte av information. Det innebär att de inblandade i upphandlingen själva får besluta vilket kommunikationsmedel som ska användas under förfarandets gång. Om man beslutar sig för kommunikation på elektronisk väg kan den upphandlande enheten förkorta tidsfristerna (men bara inom vissa gränser) enligt följande:

 • när de meddelanden som används för upphandling (dvs. ett meddelande om upphandling, ett periodiskt meddelande eller ett meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem) sänds elektroniskt kan tidsfristen för mottagande av anbud vid öppet förfarande reduceras med sju dagar. Detsamma gäller för mottagande av anbudsansökningar vid selektivt eller förhandlat förfarande;
 • tidsfristerna för mottagande av anbud vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande får förkortas med ytterligare fem dagar om kontraktshandlingarna finns utlagda på Internet.

Genom direktivet införs en ny köpprocess – det dynamiska inköpssystemet. Det bygger uteslutande på elektroniska kommunikationsmedel.

Elektroniska auktioner

För att tilldela ett kontrakt kan den upphandlande enheten använda en elektronisk auktion. Det är möjligt för alla slags kontrakt, utom för vissa tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt som avser immateriella prestationer (t.ex. byggnadsprojektering). Den elektroniska auktionen ska antingen grundas:

 • på priset, då kontraktet tilldelas den som erbjuder det lägsta priset;
 • på priset och/eller värden på delar av anbuden när kontraktet ges till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Förfrågningsunderlaget ska innehålla upplysningar om:

 • vilka kvantifierbara aspekter (siffror eller procent) auktionen bygger på och vilka minsta skillnader som krävs mellan anbuden;
 • hur auktionen går till och vilka tekniska specifikationer som gäller för anslutning.

Innan den elektroniska auktionen påbörjas ska den upphandlande enheten utvärdera anbuden en första gång. De godkända anbudsgivarna ska samtidigt och på elektronisk väg bjudas in att delta. Inbjudan ska innehålla information om vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas och hur många etapper den kommer att bestå av. Där ska även anges vilken matematisk formel som används för bestämningen av den automatiska rangordningen. Denna formel ska innefatta viktningen av tilldelningskriterierna. Under varje etapp ska anbudsgivarna få veta vilken plats de har i rangordningen i förhållande till övriga anbudsangivare, som dock förblir anonyma.

Den elektroniska auktionen ska avslutas antingen på en på förhand fastställd dag och tid, eller efter en viss tidsfrist efter det sista anbudet inkommit, eller när alla auktionsetapper har genomförts.

Avslag på onormalt låga anbud eller anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

En upphandlande enhet får förkasta ett anbud i följande fall:

 • om det är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått ett otillåtet statligt stöd. Anbudsgivaren måste emellertid ges möjlighet att motivera innehållet i anbudet;
 • om mer än 50 % av dess totala värde innehåller varor med ursprung i tredje land i vilka företag från EU inte har tillträde till marknaderna genom ett multilateralt eller bilateralt avtal.

Medlemsländerna ska underrätta kommissionen om alla svårigheter deras företag stöter på i samband med tilldelning av kontrakt i tredje land. Det kan bland annat röra sig om bestämmelser i internationell arbetsrätt som inte uppfylls. Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport för rådet om förhandlingar med tredje land om EU-företagens tillträde till ländernas marknader inom de områden som omfattas av detta direktiv. Kommissionen kan föreslå att rådet begränsar (eller tillfälligt upphäver) tilldelningen av tjänstekontrakt i EU vilka omfattas av direktivet till företag med anknytning till dessa tredje länder.

Förfaranden vid offentlig upphandling

Det finns olika förfaranden vid offentlig upphandling, nämligen det öppna förfarandet, det selektiva förfarandet och det förhandlade förfarandet, med eller utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling. Den konkurrenspräglade dialogen som infördes 2004 genom det klassiska direktivet, är däremot inte tillgängligt för de särskilda sektorerna.

En upphandlande enhet kan tilldela ett kontrakt utan föregående meddelande om upphandling i följande fall:

 • om inga anbud eller inga lämpliga anbud eller inga ansökningar har lämnats efter ett föregående meddelande om upphandling; om kontraktet endast avser forskning och teknisk utveckling; om kontraktet av tekniska eller konstnärliga skäl eller med hänsyn till skydd av ensamrätt endast kan fullgöras av en bestämd ekonomisk aktör; på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som inte kunnat förutses; om kontraktstilldelningen sker utifrån ett ramavtal, under förutsättning att villkoren i direktivet är uppfyllda;
 • vid upphandling av varor: för kompletterande leveranser då ett byte av varuleverantör skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa materiel med andra tekniska egenskaper; för varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad; för tillfälliga erbjudanden eller särskilt förmånliga villkor från en ekonomisk aktör som upphör med sin affärsverksamhet eller har trätt i likvidation;
 • om det rör sig om kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte ingår i det ursprungliga projektet men som genom oförutsedda omständigheter har blivit nödvändiga;
 • för nya byggentreprenader som är en upprepning av liknande byggentreprenader;
 • vid upphandling av tjänster genom en projekttävling, när kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas en vinnare.

Det öppna förfarandet

Vid öppna förfaranden får alla intresserade ekonomiska aktörer lämna anbud.

Tidsfristen för mottagande av anbud ska vara minst 52 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling offentliggjordes. Om ett periodiskt förhandsmeddelande har offentliggjorts, kan tidsfristen i regel förkortas till 36 dagar. Tidsfristen för mottagande av anbud får inte under några omständigheter vara kortare än 22 dagar.

Det selektiva förfarandet

Vid selektiva förfaranden får alla ekonomiska aktörer ansöka om att få delta, men endast anbudssökande som inbjuds att delta får lämna anbud.

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar ska i regel vara minst 37 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling avsändes (eller efter en inbjudan att bekräfta intresset om konkurrensutsättningen sker genom ett periodiskt meddelande). Den får inte i något fall vara kortare än 22 dagar (15 dagar om meddelandet avsänds med elektroniska medel). Den upphandlande enheten ska samtidigt och skriftligen uppmana de utvalda anbudssökandena att lämna in sina anbud. Tidsfristen för mottagande av anbud ska vara densamma för alla anbudssökanden och får fastställas enligt överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda anbudssökandena. Om det inte går att komma överens ska den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som i regel ska vara minst 24 dagar och inte i något fall kortare än 10 dagar från och med dagen för inbjudan att lämna anbud.

Det förhandlade förfarandet

Vid det förhandlade förfarandet vänder sig den upphandlande enheten till utvalda ekonomiska aktörer och förhandlar om villkoren i kontraktet med dem.

Vid förhandlade förfaranden med offentliggörande av ett meddelande om upphandling är själva förfarandet och minimitidsfristerna för mottagande av anbudsansökningar och anbud desamma som för det selektiva förfarandet.

Projekttävlingar på tjänsteområdet

Direktivet ska tillämpas på projekttävlingar som ingår i en tjänsteupphandling på över 400 000 euro eller där värdet av priser och ersättningar överstiger detta belopp (detta tröskelvärde kommer att uppdateras genom en kommissionsförordning som antas inom kort).

Projekttävlingar får inte användas i följande fall:

 • kontrakt som tilldelas för annat än utövande av verksamhet inom de berörda sektorerna eller för utövande av sådan verksamhet i tredje land;
 • kontrakt som omfattas av sekretess, kräver särskilda säkerhetsåtgärder eller som tilldelas i enlighet med internationella regler;
 • projekttävlingar som anordnats för konkurrensutsatt verksamhet.

Den upphandlande enheten ska offentliggöra ett meddelande om projekttävling i enlighet med reglerna för förfaranden vid offentlig upphandling. Utbyte och lagring av information ska ske på ett sådant sätt att alla uppgifter och sekretessen bevaras. Den upphandlande enheten får inte ta del av innehållet i projekten förrän tidsfristen för inlämnande har löpt ut.

Rätten att delta i projekttävlingar får inte begränsas till ett medlemslands territorium (eller till en del av detta territorium) eller till att omfatta enbart juridiska eller fysiska personer. Tilldelningskriterierna ska vara entydiga och icke-diskriminerande och garantera verklig konkurrens. Juryn ska vara sammansatt uteslutande av oberoende fysiska personer. Om det krävs yrkeskvalifikationer för att få delta ska minst en tredjedel av jurymedlemmarna ha sådana kvalifikationer. Juryn ska vara självständig i sina beslut och ska bedöma projekten utifrån tilldelningskriterierna. Deltagarna ska vara anonyma tills juryn har meddelat ett slutgiltigt beslut.

Bakgrund

Direktivet är ett svar på behovet av att säkerställa en öppen marknad, och en rättvis balans i tillämpningen av reglerna om förfaranden vid offentlig upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. Det lägger vikt vid att bevara likabehandling mellan upphandlande enheter i offentlig och privat sektor.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • offentligt kontrakt: skriftligt avtal med ekonomiska villkor som slutits mellan en upphandlande myndighet och en ekonomisk aktör och som avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.
 • (bygg-/tjänste-)koncession: ett kontrakt som skiljer sig från ett offentligt kontrakt genom att den ekonomiska aktörens ersättning endast utgörs av nyttjanderätten eller av dels en sådan rätt, dels betalning.
 • upphandlande myndighet: en statlig, regional eller lokal myndighet eller ett offentligrättsligt organ (samt sammanslutningar av sådana myndigheter eller organ) som kan genomföra en offentlig upphandling.
 • offentligt företag: varje företag över vilket en upphandlande myndighet har ett bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler.
 • ekonomisk aktör: en varuleverantör, en tjänsteleverantör eller en entreprenör som svarar på en inbjudan att lämna anbud.
 • särskild rättighet eller ensamrätt: en rättighet som beviljats av ett medlemsland enligt lag eller annan författning som begränsar utövandet av en viss verksamhet till en (eller flera) enhet(er) och som påverkar andra enheters möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet.
 • posttjänster: insamling, sortering, transport och överlämnande av postförsändelser.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/17/EG

30.4.2004

31.1.2006

EUT L 134, 30.4.2004

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/51/EG

21.10.2005

31.1.2006

EUT L 257, 1.10.2005

Förordning (EG) nr 2083/2005

1.1.2006

-

EUT L 333, 20.12.2005

Förordning (EG) nr 1422/2007

1.1.2008

-

EUT L 317, 5.12.2007

Direktiv 2009/81/EG

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216, 20.8.2009

Förordning (EG) nr 1177/2009

1.1.2010

-

EUT L 314, 1.12.2009

Förordning (EU) nr 1251/2011

1.1.2012

-

EU L 319, 2.12.2011

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets Direktiv 2004/17/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 15.02.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början