RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Środki odwoławcze: sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Wspólnotowy system środków odwoławczych w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych umożliwia stronom poszkodowanym ochronę własnych interesów.

AKT

Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów dyrektywy 2004/17/WE koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Przepisy dyrektywy dotyczą trzech głównych zakresów:

  • dostosowania do sektorów gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (tzw. sektorów specjalnych) środków odwoławczych przewidzianych w dyrektywie 89/665/EWG w odniesieniu do krajowych środków odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi udzielanych przez podmioty zamawiające,
  • procedury atestacji,
  • mechanizmu korygującego wzmacniającego środki Komisji w przypadkach jasnych i oczywistych naruszeń.

Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim wybranie dwóch opcji w odniesieniu do niektórych środków odwoławczych. Mogą one podejmować środki umożliwiające:

  • bezpośrednią interwencję w procedury udzielania zamówień przez zawieszenie i anulowanie bezprawnych decyzji,
  • wywieranie pośredniego wpływu na podmioty zamawiające, w szczególności poprzez nałożenie kary finansowej.

W obu przypadkach celem jest zapewnienie korekty naruszeń prawa i ochrony interesów zainteresowanych stron. Niezależnie od wybranej opcji dyrektywa przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania.

Środki odwoławcze

Dyrektywa stanowi, że jeżeli zamówienie jest udzielane z naruszeniem procedur, każda osoba poszkodowana lub taka, która może zostać poszkodowana może złożyć skuteczny środek odwoławczego od decyzji podmiotu zamawiającego. W tym celu ustala się następujące terminy:

  • co najmniej piętnaście dni (lub dziesięć dni, jeśli są stosowane środki elektroniczne) między udzieleniem zamówienia i zawarciem umowy,
  • nie więcej niż piętnaście dni (lub dziesięć dni, jeśli są stosowane środki elektroniczne) między decyzją podmiotu zamawiającego i złożeniem odwołania (wprowadzenie tego okresu pozostaje jednak w gestii państwa członkowskiego),
  • trzydzieści dni między decyzją o udzieleniu zamówienia a unieważnieniem tej decyzji,
  • nie więcej niż sześć miesięcy od zawarcia umowy do unieważnienie decyzji o udzieleniu zamówienia.

Atestacja

Podmiot zamawiający może udzielić zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Mimo to musi opublikować swój zamiar zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu.

Komisja jest wspierana przez Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych.

Mechanizm korygujący

Jeżeli Komisja uzna, że nastąpiło wyraźne i oczywiste naruszenie przepisów wspólnotowych w trakcie procedury udzielenia zamówienia, może zwrócić się do państwa członkowskiego w celu skorygowania naruszeń, powołując się na środek odwoławczy i bezskuteczność umowy przed jej zawarciem.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 92/13/EWG

1.1.1993
30.6.1995 (Hiszpania)
30.6.1997 (Grecja i Portugalia)

1.1.1993
30.6.1995 (Hiszpania)
30.6.1997 (Grecja i Portugalia)

Dz.U. L 76 z 23.3.1992

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

AKT dotyczący warunków przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz dostosowania traktatów założycielskich Unii Europejskiej

1.1.1995

-

Dz.U. C 241 z 29.8.1994

Dyrektywa Rady 2006/97/WE

20.11.2006

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006

Dyrektywa 2007/66/WE

9.1.2008

20.12.2009

Dz.U. L 335 z 20.12.2007

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 92/13/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany  ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji [Dz.U. L 199 z 9.8.1993].

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony