RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energifællesskabstraktaten

Ved energifællesskabstraktaten oprettes et indre marked for elektricitet og naturgas for Den Europæiske Unions (EU) 27 medlemsstater og syv europæiske stater og områder på Balkan.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/500/EF af 29. maj 2006 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af energifællesskabstraktaten.

RESUMÉ

Energifællesskabstraktaten skaber et integreret energimarked (elektricitet og gas) mellem Det Europæiske Fællesskab og de kontraherende parter.

Energifællesskabets medlemmer er Det Europæiske Fællesskab, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien samt De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244. En eller flere af Den Europæiske Unions (EU) medlemsstater kan desuden deltage i energifællesskabet efter anmodning fra Ministerrådet. Tredjelande kan deltage som observatører.

Traktaten gælder for de deltagende parters område og for det område, der er underlagt De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovos jurisdiktion.

Traktaten trådte i kraft den 1. juli 2006. Den er indgået for en periode på 10 år. Traktatens løbetid kan forlænges enten efter ønske fra samtlige parter efter en enstemmig afgørelse i ministerrådet eller fra de parter, der har stemt for en forlængelse (på betingelse af, at disse udgør to tredjedele af medlemmerne i energifællesskabet).

Energifællesskabets opgaver

Energifællesskabet skal:

  • skabe en stabil juridisk og kommerciel ramme, der fremmer investeringerne, med henblik på at sikre en stabil og varig energiforsyning
  • skabe en ensartet reguleringsmæssig ramme for samhandel med netenergi
  • forbedre forsyningssikkerheden i dette område og udvikle relationerne med nabolandene
  • forbedre energieffektiviteten og miljøsituationen for netenergi og udvikle vedvarende energikilder
  • udvikle konkurrencen på markederne for netenergi.

Energifællesskabets aktiviteter

En vigtig del af energifællesskabets aktiviteter drejer sig om gennemførelsen af en del af fællesskabslovgivningen - eller "Fællesskabets acquis" - i alle de deltagende stater vedrørende energi, miljø, konkurrence og vedvarende energikilder samt overholdelsen af bestemte, overordnede fællesskabsstandarder for tekniske systemer, f.eks. inden for transport eller forbindelser på tværs af grænserne.

Ved traktaten indføres der i øvrigt en mekanisme vedrørende de regionale energimarkeders funktion, som dækker traktatparternes og de berørte EU-medlemsstaters område (Østrig, Bulgarien, Grækenland, Ungarn, Italien, Rumænien og Slovenien). Denne mekanisme omfatter en ramme med foranstaltninger for transport af netenergi over lange afstande, forsyningssikkerhed, energileverancer til befolkningen, harmonisering, fremme af vedvarende energikilder samt ved pludselige kriser inden for netenergien på et medlem af energifællesskabets område.

Desuden oprettes der ved traktaten et energimarked uden grænser mellem parterne, hvor toldafgifter og kvantitative restriktioner på energiimport- og eksport mellem parterne samt alle foranstaltninger med tilsvarende virkning, bortset fra følgende undtagelser (den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs sikkerhed, plantebeskyttelse, beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret). Ved traktaten fastlægges desuden forholdet til tredjelande og den gensidige bistand i tilfælde af uro på markederne.

Kommissionen fungerer som koordinator for disse aktiviteter.

Institutioner og beslutningstagning

Ministerrådet består af en repræsentant for hver af parterne i traktaten, fastlægger de overordnede politiske retningslinjer, træffer foranstaltninger med henblik på gennemførelse af traktatens målsætninger og træffer proceduremæssige beslutninger om f.eks. tildeling af missioner, kompetence eller forpligtelser. Formandskabet går på skift i perioder à seks måneder og bistås af en repræsentant for Det Europæiske Fællesskab samt en repræsentant for det kommende formandskab. Rådet forelægger hvert år en rapport for Europa-Parlamentet og i de kontraherende parters parlamenter.

Den permanente gruppe på højt plan skal især forberede ministerrådets arbejde. Den består af en repræsentant for hver af parterne i traktaten.

Reguleringsudvalget har navnlig til opgave at rådgive de øvrige institutioner og fremsætte anbefalinger i tilfælde af tvister mellem landene. Det består af en repræsentant for reguleringsmyndigheden på energiområdet for hver af traktatens parter, mens Det Europæiske Fællesskab er repræsenteret ved Europa-Kommissionen bistået af en repræsentant for reguleringsmyndigheden for hver af de deltagende medlemsstater samt en repræsentant for Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG).

Energifællesskabet rådgives desuden af to fora bestående af repræsentanter for alle de interesserede parter.

Det permanente sekretariat har hovedsæde i Wien og yder bl.a. administrativ bistand til energifællesskabets øvrige institutioner og kontrollerer, at parterne opfylder deres forpligtelser korrekt.

Energifællesskabet vedtager afgørelser (bindende) og henstillinger (ikke-bindende). Disse foranstaltninger indføres enten efter forslag fra Europa-Kommissionen (anvendelse af Fællesskabets acquis) eller efter forslag fra en af traktatens parter (øvrige aktiviteter) og vedtages enten med flertal (anvendelse af Fællesskabets acquis) eller med to tredjedeles flertal (mekanisme for markedsfunktion) eller enstemmigt (det indre marked for energi).

Hvis nogen af parterne alvorligt og vedvarende misligholder en del af deres forpligtelser, kan ministerrådet ved en beslutning truffet med enstemmighed suspendere visse rettigheder, som den pågældende part er blevet tildelt ved traktaten.

HENVISNINGER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Afgørelse 2006/500/EF 29.5.2006 - EUT L 198 af 20.7.2006
 
Seneste ajourføring: 20.11.2007

Se endvidere

Der findes flere oplysninger på energifællesskabets webside (EN).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top