RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Viro

Arkisto

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].
Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoo heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että jos Virossa tehostetaan nykyisiä toimia, yhteisön energiasäännöstöä voitaneen noudattaa keskipitkällä aikavälillä ilman suuria ongelmia. Erityisen tärkeinä seikkoina komissio piti liittymistä valmisteltaessa monopolien, ja erityisesti tuonti- ja vientimonopolien, uudelleenjärjestelyä, verkkoihin pääsyä, energian hinnoittelua, öljyliuskealan valtion tukea ja rakenneuudistusta, hätätilanteisiin varautumista pakollisten öljyvarastojen kokoaminen mukaan luettuna, energiatehokkuutta ja ympäristönormeja. Komissio totesi, että myös Euratomin määräyksiä voitaneen noudattaa suuremmitta vaikeuksitta.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että Virossa on edistytty jonkin verran lainsäädännön mukauttamisessa energian sisämarkkinasääntöihin, mutta komissio totesi myös, että jo edellisessä lausunnossa mainituilla aloilla (mm. monopolien uudelleenjärjestelyssä, verkkoihin pääsyssä, energian hinnoittelussa) ei ollut vielä edistytty.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa sen sijaan korostettiin, ettei Viron lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstöön ollut edistytty lainkaan. Tarvittiin siis lisäponnistuksia, jotta Viro voisi osallistua energian sisämarkkinoihin. Energia-alan yksityistämisessä oli edistytty, vaikka onkin tarpeen laatia yksityiskohtainen suunnitelma öljyliuskealan rakenneuudistusta varten. Euratomin määräyksiä voidaan noudattaa suuremmitta vaikeuksitta.

Komissio katsoi marraskuussa 2000 antamassaan kertomuksessa, että tällä alalla oli edistytty vähän. Öljyliuskealan rakenneuudistuksessa oli kuitenkin edistytty. Ensimmäinen myyntivaihe oli saatettu päätökseen, ja 49 prosenttia öljyliuskevoimaloiden osakkeista oli myyty strategiselle yksityiselle sijoittajalle. Monella alla, kuten energian toimitusvarmuuden ja energiatehokkuuden aloilla, oli kuitenkin edistyttävä vielä huomattavasti, jotta alaa koskevien yhteisön säännösten täytäntöönpano voitaisiin saattaa loppuun.

Komissio totesi marraskuussa 2001 antamassaan kertomuksessa, että Virossa oli edistytty jonkin verran tämän alan lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa. Hallitus oli hyväksynyt useita lainsäädäntötoimia, jotka koskivat muun muassa energian toimitusvarmuutta, energian ja erityisesti sähkön sisämarkkinoita ja energiatehokkuutta. Öljyliuskealalla on Viron energiantuotannossa tärkeä merkitys, ja kauan odotettu alan rakenneuudistusta koskeva suunnitelma oli viimein esitetty. Ponnistuksia oli kuitenkin vielä lisättävä täytäntöönpanon varmistamiseksi, ja oli kiinnitettävä enemmän huomiota tiettyihin aloihin, erityisesti öljyliuskealaan.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa korostetaan, että Virossa on edistytty energiasäännösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, erityisesti hintavääristymien poistamisessa ja kaasumarkkinoiden avaamisessa. Sähkön ja kaasun sisämarkkinoita, energiatehokkuutta ja öljyvarastoja koskeva lainsäädäntö on osittain yhdenmukaistettu.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Viro pääasiallisesti täyttää liittymisneuvotteluissa esitetyt energia-alaa koskevat sitoumukset ja vaatimukset ja että maan pitäisi olla valmis yhteisön säännöstön täytäntöönpanoon liittymiseen mennessä. Viron on edelleen asteittain kasvatettava öljyvarastojaan ja avattava sähkö- ja kaasumarkkinat kilpailulle neuvotteluissa sovittujen aikataulujen mukaisesti.
Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön energiasäännöstön tärkeimpiä osia ovat perustamissopimusten määräykset sekä johdettu oikeus, joka koskee erityisesti kilpailua ja valtion tukea, energian sisämarkkinoita - muun muassa sähköstä, hintojen avoimuudesta, kaasun- ja sähkönsiirrosta, hiilivedyistä, luvista ja suunnitelmista hätätilanteiden varalle, kuten varmuusvarastointivelvoitteista (castellano deutsch english français), annetut direktiivit - ydinenergiaa sekä energiatehokkuutta ja ympäristömääräyksiä.

Yhteisön ydinenergiasäännöstö muodostaa nykyisin oikeudellisten ja poliittisten keinojen järjestelmän, johon kuuluvat myös kansainväliset sopimukset. Nykyään säännöstö koskee terveys- ja turvallisuuskysymyksiä (esim. säteilysuojaa), ydinlaitosten turvallisuutta, radioaktiivisen jätteen käsittelyä, investointeja, tutkimuksen edistämistä, ydinenergian yhteismarkkinoita, toimituksia, turvavalvontaa ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Valkoisen kirjan (joka koskee Keski- ja Itä-Euroopan assosioitujen maiden unionin sisämarkkinoihin liittymisen valmistelua) energiaa käsittelevässä osassa korostetaan, että tärkeimpiä sisämarkkinadirektiivejä on sovellettava kaikilta osin yhdessä Euroopan yhteisön kilpailulainsäädännön kanssa. Ydinalan osalta valkoisessa kirjassa käsitellään ydinenergiatoimituksia, turvavalvontaa ja ydinjätekuljetuksia.

ARVIOINTI

Virossa on edistytty lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstöön. Komission mielestä tarvitaan kuitenkin vielä huomattavia ponnistuksia, jotta säännöstön täytäntöönpano voidaan saattaa päätökseen.

Energia-alalla toteutetuista toimista huolimatta Viro on edelleenkin vahvasti riippuvainen tärkeimmästä paikallisesta polttoaineestaan eli öljyliuskeesta. Öljyliusketta koskeva kysymys liittyy läheisesti energian toimitusvarmuuden tilanteeseen. Viimeisimmän kertomuksen jälkeen Viron hallitus antoi maaliskuussa 2001 lain polttoaineen vähimmäisvaraston kokoamisesta. Laissa säädetään yhteisön säännöstön edellyttämien öljyvarastojen kokoamisesta ja määrätään aikataulu, jonka mukaan varastojen vähimmäistaso on saavutettava viimeistään vuonna 2010. Viron on tehostettava toimiaan saattaakseen öljyvarastot yhteisön säännöstön edellyttämälle 90 päivän kulutusta vastaavalle tasolle.

Energian sisämarkkinoiden osalta öljyliuskealan rakenneuudistusta jatketaan, mutta kun öljyliuskeeseen perustuvan sähköntuotannon yksityistäminen on saatettu päätökseen, tilanne voi olla ristiriidassa markkinoiden avaamista koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa. Muilta osin sähköalan yksityistäminen on saatettu päätökseen. Kaasualalla on jatkettava maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ongelmana on myös laittomien polttoaineiden suuri osuus nestemäisten polttoaineiden markkinoilla.
Energialain muutos, joka koskee energiamarkkinoiden tarkastusviranomaisen avulla täytäntöön pantavia sääntelymenettelyjä, tuli voimaan vuonna 2002. Lisää energialainsäädäntöä koskevia muutoksia kuitenkin tarvitaan, jotta kaasun ja sähkön sisämarkkinoita koskevat säännökset voidaan panna kokonaan täytäntöön.

Virolle on myönnetty siirtymäkauden järjestely sähködirektiivin markkinoiden avaamista koskevien säännösten täytäntöönpanemiseksi vuoden 2008 loppuun mennessä. Viron on vahvistettava energiamarkkinoiden valvontaviranomaista, myös sen riippumattomuuden osalta, kun otetaan huomioon mahdollinen eturistiriita (Eesti Energy on valtion omistuksessa ja energiamarkkinoiden valvontaviranomainen on talousministeriön toimivallan alainen). Viron olisi saatettava vastikään annetut sähkö- ja kaasudirektiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään yhteisön säännöstössä esitetyn aikataulun mukaisesti.

Viro, Latvia ja Liettua päättivät helmikuussa 2000 luoda yhteiset Baltian sähkömarkkinat sekä näiden kolmen maan välisen liikenneverkon. Tämä on tärkeä valmisteleva toimi energian sisämarkkinoihin osallistumista silmällä pitäen. Lisäksi Viron ja Latvian hallitukset allekirjoittivat toukokuussa 2000 Eesti Energyn ja Latvenergon välisen yhteistyösopimuksen.

Joulukuussa 1998 Viro allekirjoitti Kioton pöytäkirjan, ja tämän vuoksi energiatehokkuuden pitäisi kohentua asianomaisilla kansantalouden aloilla. Viron hallitus hyväksyi tammikuussa 2000 kansallisen energiansäästöohjelman, ja kertomuksessa käsiteltävän ajanjakson aikana hyväksyttiin useita alaa koskevia lainsäädäntötoimia, kuten sähkölaitteiden energiatehokkuutta koskeva laki ja merkintöjä koskeva laki. Viro ei vielä osallistu yhteisön SAVE II (castellano deutsch english français)- ja THERMIE-ohjelmaan, vaikka EU:n energiaohjelmiin osallistumisesta voisikin olla maalle hyötyä energiatehokkuuden lisäämisessä ja uusiutuvien energialähteiden kehittämisessä.

Vaikka Viro ei tuotakaan sähköä ydinvoimalla, sen ydinlaitokset aiheuttavat kuitenkin huolta säteilyvaaran kannalta. Virossa on myös kaksi radioaktiivisen jätteen säilytyslaitosta. Yksi niistä on purettu ja toinen suljettu. Jätteen siirtämistä Paldiskiin on suunniteltu. Näin ollen ydinturvallisuuteen liittyvät toimet koskevat Viroa edelleen, ja Viron pitäisi ottaa huomioon ne asiaa koskevat suositukset, jotka esitettiin kesäkuussa 2001 annetussa neuvoston kertomuksessa, jossa käsitellään ydinturvallisuutta liittymisen yhteydessä. Viro on tehnyt valvontaa koskevan sopimuksen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa. Viron on valvottava Euratomin vaatimusten ja menettelyjen noudattamista. Tämän vuoksi Euratomin mukaisen turvavalvonnan täytäntöönpanon valmisteluun on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota. Viron olisi yhä kiinnitettävä huomiota säteilyturvakeskuksen valmiuksien vahvistamiseen edelleen.

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

 
Viimeisin päivitys 14.01.2004
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun