RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Minskning av växthusgaser fram till 2020

Detta beslut bidrar till att uppfylla Europeiska unionens åtagande att minska 20 % av växthusgasutsläppen fram till 2020 i förhållande till 1990 års nivåer. Beslutet fastställer målen om minskning av utsläppen för alla medlemsstater och definierar villkoren för kontroll och uppfyllande. Ett internationellt avtal kan bidra till uppfyllandet av dessa mål.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

SAMMANFATTNING

I detta beslut fastställs medlemsstaternas minimibidrag med avseende på växthusgasutsläpp *, enligt gemenskapens åtagande för perioden 2013–2020.

Utsläppsnivåer för 2013–2020 och flexibilitet

Varje medlemsstat har årliga utsläppstilldelningar fastställda som följer en linjär väg från 2013 till 2020. Varje år från 2013 till 2020 ska medlemsstaternas utsläpp vara mindre än motsvarande årlig utsläppstilldelning. Den årliga utsläppstilldelningen för 2020 motsvarar den procentsats som är fastställd i bilaga II till beslutet för varje medlemsstat.

Under perioden 2013–2019 kan en medlemsstat föra över upp till 5 % av sin årliga utsläppstilldelning till nästa år *. Den del som inte används av en årlig utsläppstilldelning kan föras över till följande år. På vissa villkor kan även en del av utsläppstilldelningen överföras till andra medlemsstater.

Energieffektivitet

2012 kommer Europeiska kommissionen att utvärdera gemenskapens och medlemsstaternas framsteg med avseende på genomförandet av handlingsplanen för energieffektivitet. Utifrån denna utvärdering föreslår kommissionen, vid behov, ytterligare eller nya åtgärder.

Användning av tillgodohavanden från projektverksamhet

För att uppfylla sina åtaganden kan medlemsstaterna utnyttja följande tillgodohavanden för minskade växthusgasutsläpp

 • Certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som tillåts enligt direktiv 2003/87/EG under perioden 2008–2012 och som motsvarar projekt som registrerats före den 31 december 2012.
 • Certifierade utsläppsminskningar som utfärdas för utsläppsminskningar inom ramen för projekt som genomförts i de minst utvecklade länderna.
 • Tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER) eller långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER) från projekt för ny- och återbeskogning.

En medlemsstat får varje år till en annan medlemsstat överföra outnyttjade delar av sin årliga kvantitet motsvarande 3 %. Medlemsstaten får även föra över den outnyttjade delen till följande år.

Rapportering, utvärdering av framsteg, ändringar och översyn

Vid tillämpningen av beslut 280/2004/EG ska medlemsstaterna ange följande i sina rapporter

 • Sina årliga växthusgasutsläpp.
 • Användningen, den geografiska spridningen och de typer av tillgodohavanden som har utnyttjats.
 • Prognostiserade framsteg och nationella prognoser.
 • Information om nationella styrmedel och åtgärder.

Vartannat år utvärderar gemenskapen de framsteg som har gjorts och de åtaganden som har uppfyllts.

Korrigerande åtgärder

Om en medlemsstat överskrider den fastställda utsläppstilldelningen ska följande åtgärder vidtas

 • ett avdrag från medlemsstatens utsläppstilldelning för närmast följande år,
 • utveckling av en handlingsplan för korrigerande åtgärder, och
 • tillfälligt upphävande av möjligheten att föra över del av medlemsstatens utsläppstilldelning och reduktionsenheter till en annan medlemsstat.

Justeringar som ska genomföras sedan gemenskapen godkänt ett internationellt avtal om klimatförändringar

Inom tre månader från gemenskapens undertecknande av ett internationellt avtal om klimatförändringar som ska leda till minskningar av växthusgasutsläppen som överskrider 20 % jämfört med 1990 års nivåer, ska kommissionen lägga fram en rapport som behandlar följande aspekter

 • Den typ av åtgärder som man kommit överens om på internationell nivå.
 • De insatser som kommer att krävas på gemenskapsnivå för att närma sig minskningsmålet på 30 % som stöddes av Europeiska rådet i mars 2007.
 • Konsekvenserna för konkurrenskraften i tillverkningsindustrin och för jordbruket samt riskerna för koldioxidläckage.
 • Konsekvenserna av det internationella avtalet för andra ekonomiska sektorer.
 • Bestämmelser om bokföring för att inkludera utsläpp i samband med markanvändning och skogsbruk.
 • Bestämmelser om ny- och återbeskogning samt minskad avskogning och skogsutarmning i tredjeländer.
 • Behovet av ytterligare strategier och åtgärder.

Om inget internationellt avtal godkänns senast den 31 december 2010 ska kommissionen lägga fram ett förslag som inkluderar markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk med hänsyn till gemenskapens åtagande om minskade växthusgasutsläpp.

Bakgrund

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, som antogs genom beslut 94/69/EG, har som mål att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser. Den globala årstemperaturen får absolut inte öka med mer än två grader jämfört med förindustriella nivåer. Det är därför lämpligt att minska 50 % av växthusgasutsläppen fram till 2050.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Växthusgasutsläpp: utsläpp av koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).
 • Årlig utsläppstilldelning: maximal mängd växthusgaser som tillåts per år under perioden 2013 till 2020.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 406/2009/EG

25.6.2009

-

EUT L140, 5.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 26 maj 2010 – En analys av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning av riskerna för koldioxidläckage. [KOM(2010) 265 slutgiltig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].
Detta meddelande analyserar konsekvenserna av strategierna för en minskning av utsläppen av växthusgaser med 30 %.
Finanskrisen 2008 framkallade en stark minskning av koldioxidutsläppen. Växthusgasutsläppen som registrerades i EU 2009 visade en minskning på 14 % jämfört med 1990 års nivåer, medan minskningen som registrerades 2008 endast var 11,6 %.
Att överträffa de gränser som angivits som mål för 2020 förefaller därför realistiskt om följande alternativ genomförs:

 • Anpassa utsläppshandeln genom att avsätta en del av de utsläppsrätter som planerats för auktionering.
 • Rekompensera de aktörer i systemet som snabbast investerar i de effektivaste teknikerna med avseende på minskningen av utsläpp genom att tilldela extra utsläppsrätter gratis.
 • Införa skatter på koldioxidutsläpp.
 • Använda EU-politiken för att driva på utsläppsminskningarna.
 • Ta hjälp av internationella krediter för att främja användningen av effektiv teknologi för att minska utsläppen.

I meddelandet framhålls emellertid att totalkostnaden för en minskning på 30 % av utsläppen, med hänsyn till de kostnader som uppstår i samband med uppfyllandet av minskningsmålet på 20 %, skulle uppgå till 81 miljarder euro. Detta belopp överskrider betydligt den ursprungliga kostnaden för klimat- och energipaketet som beräknades till 70 miljarder euro.
Det är viktigt att målet om en minskning på 30 % av koldioxidutsläppen även genomförs i tredjeländer för att undvika risken för koldioxidläckage. En internationell samordning på denna nivå är därför nödvändig.

Senast ändrat den 27.07.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början