RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reducerea gazelor cu efect de seră până în 2020

Această decizie contribuie la respectarea angajamentului Uniunii Europene de reducere cu 20 % a emisiilor sale de gaze cu efect de seră până în 2020 şi faţă de nivelurile din 1990. Aceasta stabileşte obiectivele de reducere a emisiilor pentru fiecare dintre statele membre şi defineşte modalităţile de verificare a îndeplinirii acestora. În cazul unui acord internaţional, aceste obiective ar putea fi crescute.

ACT

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020.

SINTEZĂ

Această decizie stabileşte contribuţia minimă a statelor membre în materie de emisii de gaze cu efect de seră *, ca urmare a angajamentului asumat de Comunitate pentru perioada 2013-2020.

Nivelul de emisii pentru perioada 2013-2020 şi flexibilitate

Fiecare stat membru dispune de niveluri anuale de emisii care formează o traiectorie lineară din 2013 până în 2020. În fiecare an, din 2013 până în 2020, emisiile statelor membre vor trebui să fie sub nivelul anual al emisiilor corespunzătoare. Nivelul anual de emisii pentru 2020 corespunde procentajului stabilit în anexa II la decizie, pentru fiecare stat membru.

Pe perioada 2013-2019, un stat membru poate transfera din anul următor o cantitate de până la 5 % din nivelul său anual de emisii *. Partea rămasă neutilizată din nivelul anual de emisii poate fi transferată în anul următor. De asemenea, în anumite condiţii, este posibilă transferarea unei părţi din acest nivel către alte state membre.

Eficienţa energetică

În 2012, Comisia Europeană va evalua progresele realizate de Comunitate şi de statele membre cu privire la punerea în aplicare a Planului de acţiune pentru eficienţa energetică. În urma acestei evaluări, Comisia propune, dacă este cazul, măsuri consolidate sau măsuri noi.

Utilizarea creditelor din activităţile de proiecte

Pentru a-şi îndeplini obligaţiile, statele membre pot utiliza următoarele credite de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră:

 • reducerile certificate de emisii (CER) şi unităţile de reducere a emisiilor (ERU) autorizate în cadrul Directivei 2003/87/CE pentru perioada 2008-2012 şi care corespund proiectelor înregistrate înainte de 31 decembrie 2012;
 • CER eliberate pentru reduceri de emisii realizate în cadrul unor proiecte întreprinse în ţările cel mai puţin dezvoltate;
 • reducerile certificate de emisii temporare (tCER) sau CER pe termen lung realizate în cadrul unor proiecte de împădurire sau de reîmpădurire.

În fiecare an, un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 3 % din partea neutilizată din cantitatea sa anuală. De asemenea, poate transfera cantitatea neutilizată în anii următori.

Raportarea, evaluarea progreselor realizate, modificările şi revizuirea

În conformitate cu Decizia 280/2004/CE, statele membre trebuie să declare în rapoartele lor următoarele elemente:

 • emisiile lor anuale de gaze cu efect de seră;
 • utilizarea, distribuirea geografică şi tipurile de credite utilizate;
 • progresele preconizate şi prognozele naţionale;
 • informaţiile cu privire la politicile şi măsurile naţionale.

La fiecare doi ani, Comunitatea evaluează progresele realizate şi respectarea angajamentului asumat.

Măsuri corective

În cazul în care se depăşesc nivelurile de emisii fixate, statul membru în cauză trebuie să ia următoarele măsuri:

 • o deducere din cota de emisii a statului membru pentru anul următor;
 • elaborarea unui plan de măsuri corective;
 • suspendarea temporară a dreptului de a transfera o parte din nivelul de emisii alocate şi din drepturile de utilizare a creditelor de proiecte către un alt stat membru.

Modificări aplicabile după aprobarea de către Comunitate a unui acord internaţional privind schimbările climatice

După semnarea de către Comunitate a unui acord internaţional privind schimbările climatice, care prevede o reducere cu peste 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de 1990, Comisia este obligată să prezinte, în următoarele trei luni, un raport privind următoarele aspecte:

 • natura măsurilor convenite la nivel internaţional;
 • acţiunile care trebuie întreprinse la nivelul Comunităţii pentru îndeplinirea obiectivului de reducere cu 30 % aprobat de Consiliul European din martie 2007;
 • impactul asupra competitivităţii industriilor şi asupra agriculturii şi riscurile relocării emisiilor de dioxid de carbon;
 • impactul acordului internaţional asupra altor sectoare ale economiei;
 • modalităţile de contabilizare a emisiilor rezultate din exploatarea terenurilor şi din silvicultură;
 • modalităţile privind împădurirea, reîmpădurirea, evitarea defrişărilor şi a degradării forestiere în ţările terţe;
 • necesitatea unor politici şi măsuri comunitare suplimentare.

În cazul în care nu se aprobă niciun acord internaţional până la 31 decembrie 2010, Comisia trebuie să formuleze o propunere în vederea includerii exploatării terenurilor, schimbării destinaţiei terenurilor şi silviculturii în cadrul angajamentului Comunităţii de reducere a emisiilor.

Context

Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC), aprobată prin Decizia 94/69/CE, îşi stabileşte ca obiectiv stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră. Este esenţial ca temperatura anuală la nivel mondial să nu depăşească nivelurile preindustriale cu mai mult de două grade. În acest scop, ar trebui reduse emisiile de gaze cu efect de seră cu 50 % până în 2050.

Termeni-cheie ai actului
 • Emisii de gaze cu efect de seră: emisiile de dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), perfluoricarburi (PFC) şi hexafluorură de sulf (SF6).
 • Nivel anual de emisii: nivelul maxim anual de emisii de gaze cu efect de seră permis în perioada 2013-2020.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Decizia 406/2009/CE

25.6.2009

-

JO L 140 din 5.6.2009

ACT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 26 mai 2010 intitulată „Analiză a opţiunilor pentru depăşirea obiectivului de reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră şi evaluare a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon” [COM(2010) 265 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Această comunicare analizează consecinţele unei politici care ar reduce cu 30 % emisiile de gaze cu efect de seră.
Criza economică din 2008 a provocat o puternică scădere a emisiilor de CO2. De fapt, emisiile de gaze cu efect de seră înregistrate în Uniunea Europeană (UE) în 2009 au scăzut cu 14 % în raport cu nivelul din 1990, în timp ce scăderea înregistrată în 2008 a fost de doar 11,6 %.
Din acest motiv, posibilitatea de a depăşi obiectivele pentru 2020 pare a fi realistă, dacă se pun în aplicare următoarele opţiuni:

 • adaptarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii prin „rezervarea” unei părţi din certificatele care ar urma să fie licitate;
 • recompensarea părţilor implicate care investesc primele în cele mai performante tehnologii în materie de reducere a emisiilor, prin alocarea, în mod gratuit, a unor certificate suplimentare;
 • aplicarea unor taxe pentru carbon;
 • utilizarea politicilor UE pentru a încuraja reducerea emisiilor;
 • utilizarea instrumentelor de credite internaţionale pentru a încuraja adoptarea celor mai performante tehnologii în materie de reducere a emisiilor.

Cu toate acestea, comunicarea subliniază că costul total al unei reduceri de 30 % a emisiilor, ţinând seama de costurile atingerii obiectivului de reducere de 20 %, ar fi de 81 de miliarde EUR. Această sumă depăşeşte considerabil costul iniţial al pachetului privind schimbările climatice şi energia, estimat la 70 de miliarde EUR.
De asemenea, este important să se pună în aplicare şi obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 30 %, pentru evitarea riscului de relocare a emisiilor de carbon. O coordonare internaţională la acest nivel este, prin urmare, indispensabilă.

Ultima actualizare: 27.07.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii