RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produkters användning av energi: Information och märkning (från och med juli 2011)

Tillämpningsområdet för direktivet om märkning och produkters användning av energi är begränsat till hushållsapparater. Europeiska kommissionen har för avsikt att utvidga tillämpningsområdet för detta direktiv till att omfatta energirelaterade produkter som direkt eller indirekt kraftigt påverkar energianvändningen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Detta direktiv upprättar en ram för märkning och konsumentinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi *.

Vilka produkter berörs?

Direktivet ska tillämpas på produkter som under användning kan ha en direkt eller indirekt inverkan på energianvändningen och andra potentiella resurser. Direktivet ska inte tillämpas på:

 • begagnade produkter;
 • transportmedel för personer eller varor;
 • märkplåtar som fästs på produkter.

Vilken typ av information ska tillhandahållas?

Leverantörer som släpper ut sådana produkter på marknaden ska tillhandahålla en etikett med information om produktens användning av elektrisk energi eller andra energiformer.

Leverantörerna ska även tillhandahålla en teknisk dokumentation som ska innehålla:

 • en allmän beskrivning av produkten;
 • resultaten av konstruktionsberäkningar;
 • provningsrapporter;
 • hänvisningar som möjliggör identifiering av liknande modeller.

Denne tekniska dokumentation ska finnas tillgänglig under en femårsperiod.

Leverantörerna ska kostnadsfritt förse återförsäljare med erforderliga etiketter för märkning och produktinformation.

Återförsäljarna ansvarar för att märkningen på produkterna är synlig och läsbar.

Vilka är villkoren för distansförsäljning?

I vissa situationer ser inte konsumenten produkten utställd, i synnerhet vid köp genom postorder, katalogköp eller via Internet. Konsumenten ska emellertid få tillgång till information relaterad till produkten tack vare delegerade akter som specificerar på vilket sätt etiketten eller informationsbladet ska anbringas eller lämnas till slutanvändaren.

Vilken funktion har de delegerade akterna?

En delegerad akt ska i synnerhet ange följande:

 • En definition av produkten.
 • Mätstandarder och mätmetoder.
 • Uppgifter om den tekniska dokumentationen.
 • Utformningen av och innehållet på etiketten. Klassificeringen av produkten på etiketten anges med bokstäver från A-G. Den effektivaste klassen representeras av A+++. En färgskala som består av högst sju olika färger från mörkgrön till röd används och representerar likaså den effektivaste nivån.
 • Den plats på den utställda produkten där etiketten ska anbringas.
 • Varaktigheten av energiklassificeringen.

Om en produkt omfattas av en delegerad akt ska upphandlande myndigheter som ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, varukontrakt eller tjänstekontrakt som avses i direktiv 2004/18/EG upphandla produkter som uppfyller kriterierna för de högsta prestandanivåerna och som tillhör den högsta energieffektivitetsklassen. De kriterier som avses är följande:

 • Produkterna ska ge betydande möjligheter att spara energi.
 • Det ska finnas stora skillnader i fråga om relevanta prestandanivåer för likvärdiga produkter på marknaden.
 • Kommissionen ska ta hänsyn till relevant unionslagstiftning och självreglering.

En delegerad akt ska ta hänsyn till relevanta miljöparametrar.

Europeiska kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter för en period på fem år från den 19 juni 2010. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt.

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna i detta direktiv från och med den 20 juli 2011. Direktivet upphäver direktiv 92/75/EEG från och med den 21 juli 2011.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Energirelaterad produkt: En produkt som påverkar energiförbrukningen när den används och som släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk i EU, inklusive delar avsedda att ingå i energirelaterade produkter som omfattas av detta direktiv, vilka släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk som enskilda delar för slutanvändare och vilkas miljöprestanda kan bedömas separat.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2010/30/UE

19.6.2010

20.6.2011

EUT L 153, 18.6.2010

Senast ändrat den 21.09.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början